مرور برچسب

یه دنبال زیر خاکی

نشانه جوجه و مرغ چه تاثیری در گنج یابی دارد

نشانه جوجه و مرغ چه تاثیری در گنج یابی دارد نشانه مرغ یعنی نشانه وجود غنیمت و گنج های بزرگ در آن منطقه می باشد برای این گنج ها باید بسیار کاوش کرد. مرغ: اگر بعضی ها گفتند که مژده مرغ داخلش است را باور نکنید. به هیچ عنوان نشکنید. در…
CLOSE
CLOSE