مرور برچسب

وام مسکن ۸۰میلیون تومانی

شرایط و جزییات وام مسکن ۸۰ میلونی در سال ۹۷

شرایط و جزییات وام مسکن 80 میلونی در سال 97 در برنامه های آینده بانک ها دستور وام 80 میلیون تومانی قرار می گیرد که با سود کم و با سپرده 20 میلیون می توان وام برای خرید مشکن قرار داده می شود مدیرعامل بانک مسکن از ارائـه توصیه وام تازه…
CLOSE
CLOSE