مرور برچسب

هر حزب قرآن چند آیه است

سوره وایه هرشخصی چیست؟

سوره وایه هرشخصی چیست؟ سلام بر دوستان و عزیزان‌همیشه همراه ☘☘☘☘☘ ☘☘☘☘☘ مطلب مهمی که بسیارپرسش شده ازبنده که ایا هرانسانی سوره وایه مخصوص خودش راداردیاخیر؟ ببینیددوستان من .البته که هرانسانی ایه مخصوص خودش راداردکه اگربداندبسیاری…
CLOSE
CLOSE