مرور برچسب

نیروی حال

کندالینی و افسردگی

کندالینی و افسرگی در مبحث قبل کندالینی را به طور مفصل برای شما شرح داده ایم که می توانید ان موضوع را از اینجا ببینید.در ادامه به افسردگی یا احساسی که آن را افسردگی می نامند , پس از کندالینی می پردازیم هر كسی كه تطهیر كندالینی را…
CLOSE
CLOSE