مرور برچسب

نیروهای ماورا

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا شاید شما هم در بسیاری از شو های تلویزیونی و شعبده بازی دیده باشید که افرادی می توانند با انرژی خود , اشیا را به حرکت در آورند.این داستان تا چه حد واقعیت دارد؟ آیا می دانستید به این حرکات تله…
CLOSE
CLOSE