مرور برچسب

كهيعص حمعسق على عظيم

دعا و وفق حمعسق برای ازدواج و گشایش

حمعسق حمعسق برای ازدواج و گشایش بخت فردی که نمیتواند ازدواج کند ، برای افرادی كه بخت و ازدواجش سنگین شده استري ،جلب و ازدیاد رزق و روزی، رونق کسب و کار و مغازه است (وسعت رزق و روزی)  برای کارگشایی و گشایش امور نیز تاثیرات فوق العاده دارد…
CLOSE
CLOSE