مرور برچسب

حساب ابجد

حساب ابجد

حساب ابجد حروف ابجد حساب ها و معانی دارند که ما امروز به طور مفصل به آن می پردازیم.حروف ابجد یک دانش بسیار مهم است و هر مسلمانی باید این علم را داشته باشد. می دانید حروف در زبان فارسی ، سی و دو حرف می باشد: ا- ب – پ – ت – ث – ج – چ –…
CLOSE
CLOSE