مرور برچسب

تسخیر افراد

تسخیر اشخاص با آیات قرآن

تسخیر اشخاص با آیات قرآن هرگاه میخواهید قلب کسی را تسخیر کنید و او را به سمت خود جذب کنید وضو بگیر ودو ركعت نماز به جای بیاورودر هر ركعت بعد از حمد هفت مرتبه این ایه را بخوانید ((عَسَی اللهَ اَن یَجعَلَ بَینَكم وَبَینَ…
CLOSE
CLOSE