مرور برچسب

ترجمه فارسی کتاب سفینه البحار

صاحب سفینه البحار در جلد اول کتابش چه گفته است؟

صاحب سفینه البحار در جلد اول کتابش چه گفته است؟ شیطان هم تشکیلات و کابینه ای دارد. و اعظم یاران وی 20 جن هستند کارهای خود را با کمک آنها انجام می دهد. این افراد از فرزندان خود او هستند. 1. ولهان؛ انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند…
CLOSE
CLOSE