مرور برچسب

تاثیر گراز و پرنده در گنج یابی

تاثیر گراز و پرنده در گنج یابی

تاثیر گراز و پرنده در گنج یابی گراز ها در کوه ها نشانه وجود گنج های عظیم هستند و همانطور پرنده ها هم نشانه های خفیف گنج را می رساند. در راس آن تپه یا کوه بایدمحلی از چیدمان سنگ بحالت گرد یا مربعی پیدا کنین که آنجا قبر خواهد بود و…
CLOSE
CLOSE