مرور برچسب

تاثیر پوسته تخم مرغ در گنج یابی

تاثیر پوسته تخم مرغ در گنج یابی

تاثیر پوسته تخم مرغ در گنج یابی اگر در حین حفاری محلی با پوسته تخم مرغ مواجه شدید بفهمید که این مکان دارای گنج های غنی و پربار است. هرگاه در حین حفاری با تجمع پوسته تخم مرغ برخورد کردید شک نداشته باشید که به بار نزدیک هستید و بار با…
CLOSE
CLOSE