مرور برچسب

تاثیر فلش دو تکه در گنج یابی

تاثیر فلش دو تکه در گنج یابی

تاثیر فلش دو تکه در گنج یابی اگر در محلی به خصوص در کوهای قدیمی فلشی را دیدید که دو تکه شده بدانید که آنجا خبری است و چیز هایی با ارزشی در آن محل وجود دارد. اگر فلشی دیدید و اینکه میان این فلش جدا شده بود یعنی اینکه یک رودخانه در بین…
CLOSE
CLOSE