loading...

معرفی طب اسلامی – مصاحبه با آیت الله تبریزیان

معرفی اجمالی طب اسلامی – مصاحبه با آیت اله تبریزیان-آیت الله تبریزیان کیست-آیت الله تبریزیان و درمان ام اس-ایت الله تبریزیان لاغری-آیت الله تبریزیان در قم – مجله هوریس

معرفی اجمالی طب اسلامی – مصاحبه با آیت اله تبریزیان

آشنایی با طب بالاتـر و تکمیل اسلامی
آیت اله تبریزیان

آشنایی با طب بالاتـر و تکمیل اسلامی ونیز معرفی ایت الله تبریزیان به زبان خود ایشان مصاحبه ای که در مورد طب سنتی از ایشان انجام گرفته شده ایت که می توان این سخنان را در سایت هوریس تماشا نمایید که میتوان از آدرس مطلب آیت الله تبریزیان را برای شما عزیزان فراهم نموده ایم

معرفی اجمالی طب اسلامی – مصاحبه با آیت اله تبریزیان-آیت الله تبریزیان کیست-آیت الله تبریزیان و درمان ام اس-ایت الله تبریزیان لاغری-آیت الله تبریزیان در قم – مجله هوریس

سوال: علـت برتری طب اسلامی نسبت به سایـر طب هایی که درحال حاضر ه مطرح است چیست؟
جـواب : طب اسلامی یک طب ارزشمند و مترقی واما مترقی ترین طب های موجود در دنیاست. به جهت منشأ و مأخذ مهـم آن که وحی آسمان و سخنان پیامبر( ص ) و ایمه معصومین ( ع ) است.
و این بالاترین مأخذ و منشأ قابل فکر است.
واما در مورد اصل طب اسلامی ، این مسیله قدری پنهان مانده است وبسیار ها اطلاع ندارند که طبی است جداگانه و جدای از طب سنتی و سایـر طب های دیگر.
چه از نظـر قواعد ، فنداسیون و ساختمان و شرایط و بطور کلی با طب های دیگر فرق دارد.
مسیله بهبـود وعلاج را درمان  می کند .
راجع  به منشأ آن حرف شد که از کجاست؛ مثل خود دین اسلام است.
ضمناً که طب یونانی عین دین نصرانیت است.
و طب هندی مثل خود دین بودایی است.
همان گونه که طب های تازه و درحال حاضر ی مثل مکتب های درحال حاضر یست. ( سرمایه داری، کمونیستی و…  )که در دست تهیه بشر است.
راجع به طب یونانی که منشأ الهی دارد ، منشأش انبیاء بوده است.
منتها مثل خود نصرانیت ، مبتـلا تحریف شده است و دگرگونی و تغییراتی بر روی آن انجـام شـده است.
به این خاطر اثـر جدی و سالم بودنش مورد تردید است.
و علاوه براین طب یهودی مثل خود یهودیت است.
وحتی طب بودایی هم منشأ الهی دارد ، منتها مبتـلا تحریف شدید شده است.
تاجایی که بوداییت متصل شده است به بت پرستی.
طب هندی هم این سرنوشت را دارد.
اما طب اسلامی مثل خود اسلام مبتـلا هیچگو تغییر و تحریف نشده است و سالم به دست مارسیده است.
و سالم ترین و برتریـن دینی است که بشر می شناسد.
پس طب اسلامی هم به این شیوه و منوال و دقت به دست ما رسیده است.
پس مثل خود دین اسلام حاوی استحکام است و بسیار مبتـلا تغییر و تحریف  نشده  است.
طب درحال حاضر ی هم مثل مکاتب درحال حاضر ی مثل کمونیست و…  به مرور زمان  نادرستی خود را ثابت می کنند. سایـر مکاتب  و طب های درحال حاضر ی هم به این سرنوشت محکوم می باشند .

پرسش :وقتی ما طب اسلامی را معرفی می کنیم ، احتمالا در اذهان اینطور فکر گـردد که سایـر مکاتب طبی را کاملا نفی می کنیم. 
اعتقاد شما براین است یا اینکه می گویید :مردم باید میـان مکاتب طبی ، طب بالاتـر را گزینش کنند؟ یا اینکه وقتی طب اسلامی مطرح می گـردد ، سایـر مکاتب طبی به کامل نفی می شوند؟
جـواب : راجع به این مسیله ، نکته مهمی در نظـر مان است که این طب اسلامی از اوضاع فعلی بیرون شود وگفتگو مبارزه با. سایـر مکتب ها نیست.
بلکه اسلام دیگر طب ها را اقرار می کند , اثبات دارد.
و چیزی که ما معتقدیم این است که طب اسلامی ، طب بالاتـر است و مترقی ترین طب موجود در جهـان است چون منشأش ، بالاترین  منشأ و منبع  است.
ودرحال حاضر ، این حالت مردگی که طب اسلامی دارد ومردم تنها در حال ناچاری ، به طب اسلامی رجوع می کنند. آن را مثل میته و مردار به حساب می آورند.
و هدف ما این است که از این حالت بیرون شود. و باید اولیـن گزینش مسلمانان باشد و دیگر طب ها باید به حالت مردگی  و ناچاری  در آیند.
پرسش :خود را معرفی نمایید وبگویید چه شد که پا به این زمینه گذاشتید ؟ واز کجا به این سرانجام رسیدید که طب اسلامی برترین طب هاست؟
جـواب : بنده عباس تبریزیان ، متولد شهر نجف هستم.
مدتی در آنجا تحصیل کردم و بعـد برای ادامه تحصیل به ایران شهر مشهد منتقل شدم.
ما در اسلام روایات بیشتری دربـاره  طب اسلامی داریم و من این روایات را در لابلای روایات دیگر یافتم و این جرقه در ذهنم زد که اسلام هم طبی دارد منتها، جمع آوری نشده و کاری برروی آن انجام نشده است.
تا اینکه تصادفی افتاد که یکـی از اعضای خانواده من به بیماری سرطان مبتلا شد و این موجـب شد که من به سمت طب اسلامی بروم.
وبا این داروهای اسلامی ، ایشان را بهبـود کردم که بیماری بطور کلی رفـع شد.
وبعد از آن بود که به این فکر افتادم که طب اسلامی اهمیت   و اثـر ات ویـژه خودش را دارد. وطبی نمی بـاشد که بتوان دربـاره آن سهل انگاری کرد.
و آن را رها کرد.
و آغاز به جمع آوری روایات طبی کردم که بالغ بر ده هزار روایات طبی داشتیم.
که مورد ارزیـابـی و دقت قرار نگرفته است.
و این  تعداد حکایت نشانگر آن است که پیامبر ( ص ) و ایمه ( ع ) برای طب ، ارزش بیشتری قایل بودند.
و این از نظـر اسلام با ارزش است و من در تعجب بودم که چرا مردم تا آن روز ، از این مسیله غافل بودند و حتی به فراموشی سپرده شده بود درصورتی که دیگر مکاتب این تعداد حکایت مطرح نیست.

پرسش : با دقت به پژوهش هـا و ارزیـابـی هایی که داشتید ، چنان چه کسی بخواهد در مورد این طب نظـر دهد، قطعا شما یکـی از برتریـن آنها می باشید . 
یکـی دیگر از مسایلی که مطرح می گـردد و شبهه هایی که اشخـاص در این مورد مطرح می کنند ، اشخاصـی می باشند که در باب حکایت شناسی تخصصی ندارند,  ولی مطرح می کنند که احتمالا اسناد بسیار از این احادبث ناتوان باشد.
جـواب شما برای این اشخـاص چیست؟
خود بنده هم تا میزانی چنین فکر را داشتم ولی وقتی که ۴ جلد کتابی را که در این زمینه نوشتم  و در پاورقی ،آدرس روایات را داده ام و مشاهده کردم که بسیار به این علـت ایات در کتابهای معتبر شیعه مثل کتابهای ضـروری ، شیخ صدوق ، شیخ طوسی و طب الایمه بود که این کتابها را به محضر امام رساندند که امام آنان را تأیید و امضا نمودنـد .
و چون خودم هم درحیرت بودم بسیار از اسناد را ارزیـابـی کردم و مشاهده کردم که اسناد بیشتر روایات درست و معتبر بود و نقل آنهذ از راههای مختلـف و زیاد بود.  واحتمالا به ۲۰ یا  ۳۰ میـزان تواتر هم برسد.
پس از نظـر ارزش هم مبتـلا خدشه نمی باشند.
پرسش : یکـی دیگر از مسایلی که مطرح می گـردد این است که میگویند: بیشـتر از ورژن هایی که ایمه  داده اند ، احتمالا بنابر اشرافی که معصوم ( ع ) بر آن شخـص داشته و مختص همـان فرد صادر شده و یا با دقت به آب و هوای آنجا تجویز شده است 
 جـواب شما برای این اشخـاص چیست ؟ 
جـواب : این اشکال چنان چه وارد باشد ، در فقه و در احکام شرعی این اشکال وارد خواهد بود که چنان چه ایمه و پیامبر ( ص )
به فردی گفتند : نماز بخوان ، معنایش این است که فقط آن فـرد نماز بخواند.
یک قاعده و قانونی داریم در استنباط فقهی که بطور کلی گفته می شـود و مورد تخصیص نمی زنند به دلیـل اینکه کلام معصوم عمومیت و شمولیت دارد.
روایات به این ظاهـر صادر شده که ، هرکس سردرد دارد فلان دارو را بخورد.
وما نمی توانیم تخصیص بزنیم که برای شخـص ویژه ای است. و اینطور نمی بـاشد که رو  ایات روایات برای سخص ویژه ای صادر شود.
و بیشتر روایات کامل می باسد.
و بیشتر روایات در جاهای گوناگون صادر شده است.
ماننث حجاز و خراسان.
که عمده ترین آنان در خرتسان بوده است.


بیشتر بخوانید:آدرس مطب آيت الله تبريزيان


پرسش : آیا وقتی می گوییم : دارو های طب اسلامی فقـط ترکیبی است که معصوم فرموده و یانه برخـی ها ترکیبانی ست که طب سنتی مطرح نمـوده است.  ولی مفردات و ترکیباتی. که در آن ، ترکیب و دارو ی مرکب به کار رفته ، مورد تأیید اهل بیت است ؟ آیا شما چنین دارویی را به عنوان داروی اسلامی اثبات دارید؟
جـواب : سعی  ما این است که در وهله اول ، آن داروهایی ست که بطور تکمیل و مفصل از ایمه وارد  شده است ، اینها را استفاده کنیم اولویت ما چنین ترکیباتیست.
مثل : داروی تکمیل امام رضا ( ع ) و یا داروی پیامبر ( ص ) و…
در وهله بعدی ، داروهاییست که در روایات وارد شده ، منتها به ظاهـر متفرق.
مثلا: یک حکایت وارد شده که کاسنی صاف کننده، خون است. کاهو صاف کننده خون است…
و ما بر حسب روایات میتوانیم ، اینها را جمع کنیم و یک داروی ترکیبی از این داروها که در روایات متفرق وارد شده ، یک داروی ترکیبی بسازیم و بگوییم این ترکیب صاف کننده خون است که ترکیبی ست از عناب ، کاهو ،کاسنی و…
در وهله سوم : ما در استفاده از گیاهان دارویی ، بسیار مضایقه نداریم و فقط استرس ما این است که این دارویی که استفاده می کنیم ، عوارض جانبی نداشته باشد و این مسیله برای ما بسیار با ارزش است.
به این جهت وقتی یک دارویی از جانب معصومی صادر شده بود یعنی میتوانیم استفاده کنیم.
واگر تجربه ثابت نماید که برای بهبـود بیماری دیگری میتوانیم از آن استفاده کنیم ، استفاده می کنیم چون مطمئن هستیم که عوارض جانبی ندارد.
اصولا از گیاهانی که در روایات بیان شده است می توانیم آن را جزء داروهای طب اسلامی قرار دهیم و جواز آن ، حکایت هاست که میتوانیم با خیال آسوده از آنها  استفاده کنیم.
وهمه این توجهات برای آن است که بشر از عوارض بعضـی داروها در آینده ، اطلاعی ندارند.
مثل : آسپرین که الان منع شده است.

مطالب مرتبط:

پرسش : مسیله دیگر این است که بسیار از. بیماری ها مثل ام اس و سرطان که هیچ اسمی از این بیماری ها در روایات بیان نشده ، با این وجود چطور میتوانیم تشخیص دهیم و بهبـود کنیم ؟
جـواب : طب اسلامی ، طبی ست پر قدرت و نیازی به طب های دیگر ندارد. و در مـورد هیچ بیماری هم عاجز نمی ماند، چون طب اسلامی بر روی چند فاز کار می کند .
یک فازش ، فاز دعاست که بهبـود هر دردیست.
و یک فاز آن ، فاز دارو های عمومیست که باز هم دوای هر دردیست.
یک سری داروهایی داریم مثل : داروی حضرت محمد ( ص ) خود عسل ،مثل داروی تکمیل امام رضا ( ع ).
این ها دارو و بهبـود هر دردیست.
پس طب اسلامی دربـاره بهبـود هیچ بیماری عاجز  نمی ماند.
اگر داروی یک بیماری را نشناسد میتوانیم از داروهای عمومی استفاده کنیم.
یک جلد تکمیل ، دربـاره داروهای عمومیست که می توان برای بهبـود هر دردی استفاده کنیم.
و یک چیز دیگر اینکه : نگاه ما به بیماری ها مثل نگاه مکاتب درحال حاضر ی نمی بـاشد که ام اس و فلج را دو بیماری جداگانه بداند.
اما در طب اسلامی برای هر بیماری یک تعریف بیان شده است و ما می بینیم که با دقت به تعاریفی که از بیماری ها شده حاوی همـان بیماری های درحال حاضر ی می شـود .
مثلا: ام اس همـان فلجی ست.
چنان چه که طب درحال حاضر ی آنان را از هم جدا می دانند.

پرسش : دربـاره جلد دوم کتاب که درمانهای عمومیست ، چنان چه کسی بخواهد وارد طب اسلامی گـردد ،شما چه سیر مطالعاتی را توصیه می دهید ؟ 
در  مورد طب اسلامی که به دلیـل غفلت ، کتابهای بیشتری نوشته نشده است و هر تعداد کتابی که  در این زمینه داریم کتابهای خوب و معتبری می باشند . طب ایمه ابن ثابور ، که به امام ارائـه شده و امام با انجام تغییراتی برروی آن ، امضا و تأییدش نمـوده است.
رساله ذعبیه امام رضا ( ع )  ، طب مستغفری، کتاب خود ضـروری ، روایات کتاب شیخ صدوق مثل خصال و توحید موفل ، حلیله امام صادق ع، کتاب وسائل.
که یه سرانجام گیری از تمام اینها می توان کتاب دراسه فی طب الرسول المصطفی را نام برد.

پرسش : توصیه شما به مسیولین بهداشتی چیست؟
جـواب : هراسی از طب اسلامی نبایستی باشد چون طب اسلامی همـان طب دین اسلام است. و طبی نمی بـاشد که عده ای بخواهند از آن کلاه برداری کنند و مثل طبی نمی بـاشد که بخواهند  ندانسته داروهای اسراییلی را تبلبغ گنند.
گفتگو کنار رفتن دکتـر های درحال حاضر ی نمی بـاشد چـرا که همه آنان باید به سمت طب اسلامی سوق داده شوند و باتوجه به درسی که خوانده اند مناسـب تر خواهندتوانـست وارد این طب شوند و باید کاری کنند که نگذارند ما محتاج داروهای خارجی شویم و باید جداگانه باشیم.

در ادامه با مطالب پیشنهادی همراه ما باشید:

با خواص چای سیاه در طب سنتی بیشتر آشنا شوید

  درمان سوزش معده در طب سنتی به چه شکلی است؟

درمان چسبندگی روده با طب سنتی چگونه است؟

درمان کمبود ویتامین دی در طب سنتی چگونه است؟

کلمات کلیدی مرتبط

  • ایت الله تبریزیان داروی لاغری
  • سخنان ایت اله مجلسی
  • چگونه میتوان موفل شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE