loading...

گنج و طلاهای دفن شده اینکاھا – اسرار محل دفینه در غارهای زیرزمینی

در این پست از سایت hooris.ir گنج و طلاهای دفن شده اینکاھا – اسرار محل دفینه در غارهای زیرزمینی را برای شما عزیزان قرار دادیم .

گنج و طلاهای دفن شده اینکاھا - اسرار محل دفینه در غارهای زیرزمینی
گنج و طلاهای دفن شده اینکاھا – اسرار محل دفینه در غارهای زیرزمینی

گنج و طلاهای دفن شده اینکاھا – اسرار محل دفینه در غارهای زیرزمینی,گنج و دفینه,اسرار گنج,اسرار دفینه,گنجهای گمشده,گنجهای مخفی,گنج و دفینه های پنهان شده,گنج و دفینه های دفن شده در زیر زمین,غار و تونل های زیرزمینی گنج و دفینه

گنج و طلاهای دفن شده اینکاھا – اسرار محل دفینه در غارهای زیرزمینی

اگر کاشفان و جنگجویان اسپانیولی بعد از ورود به شهر ” کوزکو ” ان وحشیگری و خـشونت را در مـورد مردمـان انجا اعمال نمیکردند و ” اتاھوالپا ” پادشاه ان سرزمین را به ان وضع فجیع نمی کشتند ,خدا میداند که چند فروند کشتی لازم بود تا طلاھای ان سرزمین را بار کرده و به اسپانیا منتقل کنند . ولی مسئولین انجـا وقتـی وضـع را چنین وخیم دیدند, گنجینه ھای خود را در دل زمین مخفی نمودند و چون مردند و از بین رفتند اسرار محل دفینه ها را نیز با خود به گور بردند . این کلمات را یکی از سربازان که در ضمن روحانی نیز بود و پدر ” پدروچیزادولئون ” نام داشت, چندسال بعد از قتل اخرین امپراطور قوم “اینکا”ھا و مردم انجا بـه دسـت ناخـدا و سـردار” پیـزارو ” و سربازان خونخوارش, به رشته تحریر در اورده است . چشمان ” پیزارو ” در اثر حرص و آز به طلا چنان کور شـده بود که تبدیل به حیوان درنده خو گردیده بود که تاریخ برای ھمیشه به خاطر خواھد داشت . وی امپراطور انهـا ” آتاھوالپا ” را اسیر و زندانی نمود و اعلام کرده بود که وی را در ازای تحویل گرفتن تمام طلاجات و ثروت موجود در ان سرزمین ازاد خواھد کرد . طبق روایات ھمسر امپراطور با غیبگویان کیهانی مشورت نمود و وقتی مطمئن شد که جنگجویان اسپانیولی حتی بعد از تحویل گرفتن گنجینه ھا نیز امپراتور را خواھد کشت, ابتدا دستور داد تمام گنجینه را بطور سری در دخمه ھا مخفی نموده و مدخل انها را طوری مسدود و کور نمایند که قابل شناسـائی نباشد و سپس تمام کسانی که در این ماجرا دخیل بودند به ھمراه ھمسر امپ راطور خودکشی کردند و ھمانطور که پرفسور ” ھارولد ویلکین ” نیز تایید می کند, رمز محل ان دفینه ھا بـصورت ھیروگلیـف موجـود اسـت و فقـط بازماندگان ان امپراطور در ھر عصر از ان مطلع است و قبل از مرگ به فرزند خود می اموزد . حال ان گنجینه ھا در دل غارھای زیر زمینی نهفته است که احتمالا در ھزاران سال پیش توسط اقوام خیلی متمدن احداث شده بودند که در ان ایام ھمین اینکاھا به صورت قبایل وحشی سرگردان میزیسته اند . داستان بالا خیلی محتمل جلوه می نماید . زیرا دالانها و راھروھای زیرزمینی فراوانی از این دست نه تنها در سرزمین اینکاھای سابق بلکه در جاھای دیگر نیز موجود است . گفته میشود که یکی از مهمترین نوع تونل ھا , شبکه ھایی از دالانهای زیرزمینی بـوده است که بین ” لیما ” پایتخت پرو و” کوزکو ” پایتخت اینکاھا کشیده شده بود و به سمت جنو ب شرقی تا مرز ” بولیوی ” ادامه داشته است . طبق مـدارک قـدیمی مقبـره مجلـل سـلطنتی در داخـل یکـی از ھمـین تونلهـای زیرزمینی قرار دارد . تنها دانشمندان نیستند که جذب این وسوسه شده اند . ھر چند که حقیقت ان تا چند قرن

    اینده نیز شاید برملا نـشود . زیـرا کنـدن و کنـار زدن مـانع    
    سنگ و ملات اھک که تا عمـق ۴۰ متـری مـدخل تونـل را    
    مسدود نموده است – خارج نمودن بخارات خفـه کننـده و    
    متعفنی که چندین قرن است داخل ان تونل ھا را پر نموده    
    خیلی مشگل و پرھزینه است . وخطرات مرمـوز دیگـر نیـز    
    شاید در انتظار کاشفین انجا باشد ,مثلا گفته میشود کـه    
    اینکاھا تله ھایی برای تجاوزکنندگان احتمالی به انجا کـار    
    گذاشته اند, بدین صورت کـه ناگهـان زمـین زیرپـای چنـین    
    ادمهایی دھان باز کرده و به کام خود که چاه ھای عمیقی    
    ھستند فرو خواھد برد . اینگونه تونل ھا علاوه بر وسوسه    
    دست یابی به گنجینـه کـلان ,معمـای باسـتان شناسـی    
    شگفت انگیزی نیز بحساب می ایند . دانشمندان بـر ایـن    
    باورند که ان تونل ھا به وسیله اینکاھا ساخته نشده اند و    
    ھر چند بعدھا مـورد اسـتفاده انهـا واقـع شـده و در مـورد    
    سازندگان انها نیز بی توجه بوده اند . در واقـع انهـا انقـدر    
    شگفت انگیز و مهم ھـستند کـه نمـی شـود بـا حـدس و    
    گمان و احتمالات در موردشان صحبت نمود ,ھمانطوری که    
    تعدادی از دانشمندان تحققیق بعمل اورده و انها را ساخت    
    دست نوعی از غولهای ناشناخته قلمداد نمـوده انـد .امـا    
    ھمانطور که در قسمت اول مطلب ” تمدنی اسرار امیز در    
    زیر زمین “خدمتتان عرض کردم – حقیقت عجیب دیگر ایـن    
    است که این نوع تونـل ھـا در سرتاسـر دنیـا وجـود دارد .    
    یعنی علاوه بر امریکای جنـوبی در کالیفرنیـا – ویرجینیـا –    
پرفسور ” ھارولد ویلکین ” بـیش ۴۰  سـال اسـت کـه تحقیقـــات خـــود را بـــرای یـــافتن تونلهـــا اسرارامیز قوم اینکا و مایا اغاز کـرده اسـت . او بـیش از ١٢ تونل گسترده این قوم اسرارامیز را کشف کرده است

و راه ھـــای ھاوائی ( در انجا تمام جزیره ان مجمع الجزایر بوسـیله ان    
تونلها زیر زمینی به ھم ارتباط داده شده اند ) اقیانوسیه و
    اسیا و ھمچنین در سوئد و چک و اسلواکی و جزیره مالت    
    وجود دارند . یک تونل بزرگ در که در حدود ۵۰ کیلومتر ان    
است .    مورد کاوش قرار گرفته است از زیر تنگه جب الطارق عبور    
نموده اسپانیا را به مراکش وصل می کند . بعض ی از دانشمندان معتقدند که میمون ھای نوع شمالی افریقا که برای اروپائیان ناشناخته است ,از طریق ان خود را به جبل الطارق رسانده بودند ( من سعی دارم تمام تئوریها را خدمت شما بیان کنم تا خود قضاوت کنید ) حتی گفته شده است که این گونه دالان ھ ـای س ـنگی زیـ ر زمینـی شبکه ای را تشکیل می دھند که حتی دور افتاده ترین نقاط سیاره ما را بهم وصل می کنند . پرفـسور ” ایـ رون جان ھیل ” درباره تونل ھای امریکای جنوبی و بخصوص تونل ھای منتصب به ” اینکـا ” ھـا نظـر جـالبی دارد , او میگوید : ھمانطور که ھمه میدانند جمجمه کریستالی قوم ” مایا ” چون معمائی برای نسل امـروز بـاقی مانـده است ,ھر چند این جمجمه کریستالی از ویرانه ھای ” مایا” ھا پیدا شده اما قدمتی چند ھزار ساله دارد . اقوامی که میتوانند ان جمجمه کریستالی را انگونه برش و طراحی کنند – ایا از کندن چنین تونلهای عاجز خواھند بود ؟! برای جواب این سئوال اجازه دھید برای اشنایی ان دسته از دوستان جدیدمان که تا امروز موفق به خواندن تمام مطالب وبلاگ نشدند ,مطل ـب ۴١ اردیبهـشت ۴٨ را کـه چنـد خطـی بیـشتر نیـست بازگو کـنم ” ای ـن جمجمـه کریستالی متعلق به اقوام مایا در امریکای مرکزی و شمالی است که متعلق به ٨٠٠ قبـل از مـیلاد میباشـد .

دانشمندان ھنگام مطالعه روی این جمجمه متوجه شدند , برشهائی به روی این جمجمه کریستالی است . اما برشها به گونه ای انجام شده که بر خلاف جهت ھای طبیعی کریستال است , یعنی در واقع ایـن گونـه برشـها قاعدتا” باید باعث شکسته شدن و ترک خوردن کریستال شود . اما این کریـستال دارای ویژگـی ھ ـای اوپتیکـال عجیبی میباشد , که حتا در این دوره مدرنیزه و بـا تمـام امکانـات و تجهی ـزات و وسـایلی ک ـه دارای دقـت بـسیار میباشد , ساختن ان امکان پذیر نیست و در نتیجه نه تنها این کریستال شکسته نشده و تـرک نخـورده , بلکـه کانلهای نوری ان به شکل معجزه اسائی جهت داده شده
 
 
,برای مثال نور از پایه جمجمه به چشمها میاید و انها را مانند چشمان یک انسان زنده نورانی میکند . بسیاری معتقدند که اینگونه برش در کریستال و جهت بخـشی بـه نـور تـا یکهزارسـال اینـده نیـز از ذھـن و دسـت بـشر معمولی برنخواھد امد , شاید ھم مطابق باور بسیاری ملاقاتی که یک تمدن فضائی پیـشرفته از اقـوام مایـا در ھزاران سال پیش به عمل امده در ساختن این جمجمه کریستالی با ابعاد نورانی عجیب ان موثر بوده اسـ ت ” این تمام مطلبی بود که بنده در تاریخ یاد شده در وبلاگ قرار داده بودم ,حالا شما بهتر میتوانی ا پرفسور ” ایرون جان ھیل ” ارتباط برقرار کنید . اجازه دھید به موضوع اصلی خودمان برگردیم –” جان شپرد “کـه شـعبه یکـی از روزنامه ھای مشهور ایالات متحده را در کشور ” اکوادور ” اداره می کند,گفته است که در سال ۴۴١٩ یک نفـر مغول را که یک نوع چرخ فرفره عبادت *را در دست داشت و به حالت خلـسه فـرو رفتـه بـود ,در سـاحل کـشور کلمبیا مشاھده کرده بود . گفته میشود که ان شخص کسی جز ” دالایی لامای سیزدھم ” نبوده است که تصور می شد در سال ١٩٣٣ فوت نموده ولی جسد وی ھرگز در داخل سردابه ای که بدین منظور درست شـده بـود قرار نگرفته بود . دلایلی را که ” لهاسا “** ارائه نمود این بود که وی در حقیقت نمرده بود , بلکه دست به یک سفر زیارتی زیر زمینی به سوی کوه ھای “آند “واقع در قاره امریکا زده بود- که خواستگاه اصلی دین ” لاما ” قبل از اینکه با بودایی محشون شود,بوده است . این موضوع شاید عجیب و غیر واقعی جلوه بکند – اما تعـدادی از روحانیان دین لاما که در مورد وجود تونل ھای زیر زمینی مورد سئوال قرار گرفتند – ھمگی اعلام نمودند :<< بله چنین تونل ھای وجود دارند و توسط تعدادی از غولها کنده شده است که ما را با نور معرفت و دانش خـود منـور نمدند و در ان ایام دنیا ھنوز جوان بود >> .شاید وقتی بخوانیم که طبق گفته ” کاروکس ” ” – ایوپالیونها ” در ایام باستانی تونلی را در جزیره ” ساموس ” احداث نمودند ,تا حدودی قانع بشویم . طبق ان مدارک – کار حفاری از دو نقطه ابتدا و انتها بطور ھمزمان شروع گردید . طول تونل حدود ١١٠٠ متر اسـت . ایـن تونـل کـاملا مـستقیم است و دو تیم حفاری درست طبق طرح در یک نقطه به ھم رسیدند . مهندسین فرانسه و ایتالیا که زیر کوه ” مونبلانش ” مشغول حفر تونل بودند – از تجهیزات مدرن و الکترونیکی گوناگون بهره میگرفتند ,البته کانال مـانش ھم از این قاعده مستثناء نیست – در صورتی که تا انجا که اطلاع داریم ” ایوپالیونهـا ” حتـی قطـب نمـا ھـم در اختیار نداشتند .!! حال این معما را چگونه باید حل کرد با شماست.!! کانالی که حتا یک اینچ ھم منحرف نشده و از یک مهندسی باور نکردنی حکایت می کند. یکی از مسائلی که دوباره باید بازنگری شود – ارتباط تمدنهای گذشته با یکدیگر است – اینکه این ارتباط چگونه و از کجا صورت گرفته نکته مهمی است . علم امروز میگوید : با توجه به قرائن و شواھد ,انسان به مرور زمان تکامل پیدا کرده و دانش امروز بشر حاصل میلیونها سال تجربـه او میباشد . اگر اینگونه فکر کنیم . الف – ارتباط تمدنها در گذشته بسیار دور معن ـا نـ دارد . ب – تمـدنهای گذشـته علم و دانش بسیار اندکی داشتند– و ھزاران دلیل مشابه دو گزینه ( الف و ب ) – با اجازه شما عزیزان – حقیر به عنوان یک عاشق باستان شناسی اسرار امیز نمیتوانم دلایل علمی امروز را بپذ یرم و برای مثال ھمین جمجمه کریستالی منسوب به مایا که در بالا توضیح داده شد و دھها مطلبی که در این وبلاک قرار دارد -نشان از علوم و تکنولوژی والای نیاکان ما دارد . حتما در مطالب اینده از تشبهات باستانی در این کره خاکی باشما سخن خواھم گفت . امیدوارم با نظرات خود ما را یاری کنید.

*    این نوع چرخ فرفره را بیشتر روحانیان معابد تبت در دست میگیرند
**    لهاسا پایتخت تبت

**    ( Parapsychology  ) پارسایکالاجی یا روانشناسی تجربی علمی است که برای ازمایش روشن بینی و درک افکار
دیگران از راه دور تجربیاتی بعمل می اورده .
*** زبان و فرھنگ سامی شبیه به زبان عبری یا فنیقی مربوط به رموز یوگاریت در سوریه

تونلهای ایران – در کتابی خواندم که یکی از ھمین دالانها یـا تونلهـا زیرزمینـی از زیـر ارگ تبریـز تـا باسـمنج واقـع در ۵ کیلـومتری شرق تبریز کشیده شده بود و خیلی عریض و بلند و حتی کالسگه رو بوده است . البته نمیدانم الان ھم وجود دارد یا خیـر – امـا حدود ۴ ماه پیش در خبرھا امده بود که در یکی از روستاھا که متاسفانه نامش در یـادم نیـست . تونلهـای پـیچ در پیچـی کـشف شده . ابتدا تصور می شد که این راه ھای زیر زمینی برای دفن اموات بوده است – اما تحقیقات بعدی این فرضـیه را رد کـرد . ان

تونلها برای چی و توسط چه اشخاصی حفر شده معلوم نیست .

کلمات کلیدی مرتبط

  • تونل های زیرزمینی گنج
  • تونل های زیر زمینی گنج
  • اخرین خبرھا
  • طلاهای زیرزمینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE