loading...

معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟

معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟

معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟
معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟

در این مطلب می خواهیم برای شما معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. روش قي كردن قي كردن چيست روزه چگونه قی کنیم قي كردن چشم اماله كردن چيست استفراغ عمدی حکم استفراغ در نماز قي كردن چشم كودك

روش قي كردن قي كردن چيست روزه چگونه قی کنیم قي كردن چشم اماله كردن چيست استفراغ عمدی حکم استفراغ در نماز قي كردن چشم كودك

۱-  اگر روزه دار آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است.چنانچه عمداً آن را فرو ببرد ، روزه اش باطل است.

قی کردن به معنی استفراغ و بالا آوردن هست. در نوشتار پیش حکم استفراغ در حال روزه مطرح شد.

هر گاه روزه دار عمداً قی نماید

مسأله ۱۶۴۶ هر گاه روزه دار عمداً قی نماید چنان چه چه به واسطه بیماری و مثل آن ناچار باشد روزه اش باطل می گـردد ولی چنان چه سهواً یا بی اختیار قی نماید اشکال ندارد (۱).

(۱) (بهجت:) ولی نبایستی آن را عمداً فرو ببرد.

(مکارم:) مسأله قی کردن از روی عمد روزه را باطل می کند ، هر چند برای نجات از مسمومیّت و بهبود بیماری و مثل آن باشد ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو روزه را باطل نمی کند .

چنان چه در شب چیزی بخورد

مسأله ۱۶۴۷ چنان چه در شب چیزی بخورد که می داند به واسطه میل کردن آن، در روز بی اختیار قی می کند احتیاط واجب آن هست که روزه آن روز را قضا نماید (۱).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (مکارم:) روزه باطل نمی گـردد ولی احتیاط مستحب این هست که چنین کاری نکند و چنان چه کرد، روزه را قضا نماید. (فاضل:) به احتیاط واجب روزه وی باطل می شـود .

(زنجانی، سیستانی:) روزه اش درست هست (زنجانی: ولی احتیاط مستحب آن هست که روزه آن روز را قضا نماید).

اگر روزه دار بتواند از قی کردن اجتناب نماید

مسأله ۱۶۴۸ چنان چه روزه دار بتواند از قی کردن اجتناب نماید ضمنا اگـر برای وی زیان و مشقت نداشته باشد، می بایست اجتناب نماید (۱).

(۱) (سیستانی:) چنان چه به طبع خود حادث شده هست لازم نمی بـاشد از آن ممانعـت نماید .

(زنجانی:) مسأله چنان چه مقدمات قی کردن برای روزه دار، بی اختیار حاصل گـردد و روزه دار بتواند از قی کردن اجتناب نماید ضمنا اگـر برای وی زیان یا مشقّت شدید نداشته باشد، بنا بر احتیاط مستحب از آن اجتناب نماید .

(مکارم:) مسأله واجب نمی بـاشد روزه دار با فشار آوردن به خود، از قی کردن اجتناب نماید ، ولی چنان چه زیان و مشقتی نداشته باشد مناسـب تر هست ممانعـت نماید .

چنان چه مگس در گلوی روزه دار برود

مسأله ۱۶۴۹ چنان چه مگس در گلوی روزه دار برود، ضمنا اگـر به قدری زیـر رود که به فرو بردن آن میل کردن نمی گویند ضـروری نیست آن را بیرون آورد و روزه وی درست هست و چنان چه به این مقدار زیـر نرود (۱) می بایست آن را بیرون آورد چنان چه چه سبب گـردد که قی نماید (۲) و روزه اش باطل گـردد و ضمنا اگـر فرو برد روزه اش باطل می گـردد و بنا بر احتیاط واجب می بایست کفاره جمع بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی و بهجت نیست

(۱) (فاضل:) و بیرون آوردن آن ممکن باشد می بایست آن را بیرون آورد و چنان چه باعث قی کردن گـردد روزه وی باطل می شـود .

(نوری:) و بداند که بواسطه بیرون آوردن آن قی می کند واجب نمی بـاشد بیرون آوردن و روزه اش درست می باشد.

(۲) (سیستانی:) مگر چنان چه که قی کردن برای وی زیان یا مشقت بیشتری داشته باشد؛ و ضمنا اگـر آن را قی نکند و فرو برد روزه اش باطل می گـردد و چنان چه آن را با قی کردن بیرون کند نیز روزه اش باطل می شـود .

(گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی:) مسأله چنان چه مگس در گلوی روزه دار برود، ضمنا اگـر ممکن باشد می بایست آن را بیرون آورد و روزه اش باطل نمی گـردد ولی چنان چه بداند که به واسطه بیرون آوردن آن، قی می کند واجب نمی بـاشد بیرون آورد و روزه اش درست می باشد.

(زنجانی:) و روزه وی درست است؛ ولی چنان چه مجبور باشد که یا آن را ببلعد یا با قی کردن آن را بیرون آورد، واجب هست آن را بیرون آورد و در هر دو صورت: بلعیدن و بیرون آوردن، روزه وی باطل می شـود .

(مکارم:) مسأله چنان چه خرده های غذا یا حشره ای مثل مگس، بی اختیار در گلوی روزه دار برود ضمنا اگـر به قدری زیـر برود که نمی توان آن را بیرون آورد روزه اش درست هست و چنان چه بتواند آن را بیرون آورد می بایست چنین نماید و بیرون آوردنش زیان ی برای روزه ندارد، بلکه چنان چه در این حال فرو برد روزه اش باطل می باشد.

چنان چه سهواً چیزی را فرو ببرد

مسأله ۱۶۵۰ چنان چه سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه هست (۱)، ضمنا اگـر به قدری زیـر رفته باشد که چنان چه آن را درون شکم نماید میل کردن نمی گویند ضـروری نیست آن را بیرون آورد و روزه وی درست هست (۲).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی، صافی:) ضمنا اگـر ممکن باشد می بایست آن را بیرون آورد و روزه اش درست می باشد.

(خوئی، تبریزی:) بیرون آوردن آن ضـروری نیست و روزه وی درست می باشد.

(۲) (فاضل:) و چنان چه به وسط یا ابتداء حلق رسیده باشد می بایست آن را بیرون آورد و در این مورد قی کردن صدق نمی کند . (مکارم:) مراجعه نمایید به زیـر مسأله ۱۶۴۹٫

(زنجانی:) مسأله چنان چه سهواً چیزی را فرو ببرد چنان چه به قدری فرو رفته باشد که به آن میل کردن  بگویند، بیرون آوردن آن ضـروری نیست؛ ولی چنان چه به قدری فرو رفته هست که به آن میل کردن نمی گویند بـعد اگر می تواند، نبایستی آن را بخورد؛ بلی، ضمنا اگـر بیرون آوردن آن قی کردن بحساب می آید چنان چه بیرون آورد روزه اش باطل می شـود ، هم چنان که میل کردن آن نیز روزه را باطل می کند .

اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می آید

مسأله ۱۶۵۱ چنان چه یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می آید (۱) نبایستی (۲) عمداً آروغ بزند (۳) ولی چنان چه یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

(۱) (زنجانی:) به گونه ای که به آن قی کردن می گویند..

(سیستانی:) ضمنا اگـر طوری باشد که بر آن قی کردن صدق نماید ..

(۲) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بنا بر احتیاط نباید..

(۳) (گلپایگانی، صافی:) بلکه چنان چه شانس بدهد، بنا بر احتیاط واجب آروغ نزند.

(زنجانی:) و چنان چه شانس آن را بدهد آروغ زدن، خلاف احتیاط استحبابی هست و چنان چه این شانس را هم ندهد آروغ زدن هیچ اشکالی ندارد؛ هر چند آروغ زدن باعث قی گردد.

اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید

مسأله ۱۶۵۲ چنان چه آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید (۱)، می بایست آن را بیرون بریزد (۲) و چنان چه بی اختیار فرو رود، روزه اش درست هست (۳).

(۱) (خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) چنان چه آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید.. (۲) (مکارم:) و چنان چه عمداً فرو ببرد روزه اش باطل هست ولی چنان چه بی اختیار فرو رود اشکالی ندارد.

(۳) (بهجت:) و موقعی فرو بردن عمدی، روزه اش باطل و قضا و کفاره بر وی واجب می شـود .

(فاضل:) چنان چه بی اختیار فرو رود، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن هست که قضای آن را نیز به جا آورد.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۱۳۲۸ چنان چه روزه دار با علم و عمد نیت انجام فعلی را بنماید که روزه را باطل می کند ، روزه اش باطل هست ولی کفاره ندارد.

حکم کفاره چنان چه روزه دار آروغ بزند…

مسأله ۱۶۷۱ چنان چه روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید (۱)، ضمنا اگـر عمداً آن را فرو ببرد (۲)، روزه اش باطل می باشد. و می بایست قضای آن را دریافت کند و کفاره هم بر وی واجب می گـردد (۳) و چنان چه میل کردن آن چیز حرام باشد، مثلًا موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از صورت غذا بودن بیرون شده، به دهان وی بیاید (۴) و عمداً آن را فرو برد (۵)، می بایست قضای آن روزه را دریافت کند و بنا بر احتیاط، کفاره جمع هم بر وی واجب می گـردد (۶).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (مکارم:) نبایستی آن را فرو ببرد، و الّا روزه وی باطل می گـردد و قضا و کفاره دارد، ولی کفاره جمع ضـروری نیست.

(۲) (گلپایگانی، صافی:) ضمنا اگـر آن را فرو ببرد..

(۳) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب، روزه اش باطل هست و می بایست قضای آن را دریافت کند و کفّاره هم بدهد..

(۴) (تبریزی، زنجانی:) موقع آروغ زدن، خون به دهان وی بیاید..

(۵) (سیستانی:) مناسـب تر هست کفاره جمع بدهد.

(۶) (اراکی، گلپایگانی، زنجانی، صافی:) می بایست قضای آن روزه را دریافت کند و کفاره جمع هم بر وی واجب می شـود .

روزه دار در روز ماه رمضان عمداً قی نماید

مسأله ۱۶۸۸ در چند صورت (۱) تنها قضای روزه بر انسان واجب هست (۲) و کفاره واجب نیست:

اول: آن که روزه دار در روز ماه رمضان عمداً قی نماید (۳)… .

(۱) (سیستانی:) در چند مورد غیر از نکات ی که قبلًا به آنان اشاره شد..

(۲) (مکارم:) ضـروری می باشد. .

(۳) [مورد اول بجز رساله آیت اللّه نوری در رساله سایـر آیات عظام نیست

مطلب مرتبط:

فوائد سنگ شرف شمس همراه با دعای آن

دلایل اهمیت و برکات نماز اول وقت

کلمات کلیدی مرتبط

  • قی کردن یعنی چه
  • قی کردن و روزه
  • حکم استفراغ در روزه
  • قی كردن يعني چه؟
  • قی كردن چیست
  • قی کردن روزه
  • قی کردن یعنی چه؟
  • قی کردن ینی چی؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE