loading...

مخرج غائط چیست؟ و چه حکمی دارد؟

مخرج غائط چیست؟ و چه حکمی دارد؟

مخرج غائط چیست؟ و چه حکمی دارد؟
مخرج غائط چیست؟ و چه حکمی دارد؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد مخرج غائط چیست؟ و چه حکمی دارد؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. مخرج بول چیست معنی کلمه غائط منظور از غائط چیست غائط به چه معناست ختنه گاه مرد کجاست معنی فقاع چیست تخلی چیست استحاضه زنان چیست

مخرج بول چیست معنی کلمه غائط منظور از غائط چیست غائط به چه معناست ختنه گاه مرد کجاست معنی فقاع چیست تخلی چیست استحاضه زنان چیست

۱- آیت الله اراکی: چنان چه با سنگ و کلوخ و مثل اینها غائط را از مخرج برطرف کنند پاک می گـردد و بنا براحتیاط واجب می بایست حداقفل با سه قطعه باشد.

آیات عظام گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی ، صا فی: با سنگ، کلوخ، پارچه و چنان چه خشک و پاک باشند می گـردد مخرج غائط را تطهیر نمـود و ضمنا اگـر رطوبت انـدکی داشته باشند که به مخرج نرسد (آیت الله سیستانی: که موضع را تر نکند)، اشکال ندارد، (آیات عظام گلپایگانی، صافی: ولی سزاوار هست از سه دفعه کمتر نباشد چنان چه چه ا پر قدرت آن هست که پاک می گـردد اگر به یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود).

آیت الله بهجت: هر گاه با سنگ و کلوخ و مثل اینها، غائط را از مخرج با شرائطی که ذکر می شـود ، برطرف کنند، بنا براظهر مخرج پاک می گـردد و نماز مطالعه مانعی ندارد .

آیت الله شبیری زنجانی : با سنگ و کلوخ و پارچه و دستمال کاغذی و مثل اینها می گـردد مخرج غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط می بایست خشک باشد و چناننچه رطوبت انـدکی داشته باشد که به مخرج سرایت نکند اشکال ندارد .

آیت الله مکارم شیرازی : هر وقت مخرج غائط را با سه قطعه سنگ یا کاغذ و مثل آن پاک کنند می توان با آن نماز خواند .

آیت الله سبحانی: هر گاه با سنگ وکاغذ و مثل اینها غائط را از مخرج برطرف کنند، خواهـد توانست با آن نماز خوانده شود .

آیت الله نوری: پاک می گـردد و نماز مطالعه مانعی ندارد .

آیت الله مظاهری: چنان چه چه پاک نمی گـردد ولی نماز مطالعه مانعی ندارد .

۲-  آیت الله بهجت: مگر اینکه آن مقدرای که اغلب به وسیله سنگ و کهنه از میـان می رود، باقی بماند .

آیت الله شبیری زنجانی : با سنگ و کلوخ و پارچه ودستمال کاغذی و مثل اینها می گـردد مخرج غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط می بایست خشک باشد و ضمنا اگـر رطوبت انـدکی داشته باشد که به مخرج سرایت نکند، اشکال ندارد .

آیت الله مکارم شیرازی : ذرات کوچکی که اغلب جز با آب برطرف نمی گـردد باقی بماند زیان ی ندارد و خواهـد توانست با آن نماز خوانده شود .

آیت الله نوری: پاک می گـردد و ضمنا اگـر چیزی هم به آن برسد، نجس نمی گـردد .

آیت الله سبحانی: ذرات کوچکی که جز با آب پاک نمی شـود ، زیان ندارد ولی پاک شدن محل موقعی وجود ذرات نجس، نیاز به شستن دارد .

آیات عظام گلپایگانی، خوئی، اراکی ،تبریزی، فاضل لنکرانی ، سیستانی، وحید خراسانی ، صافی و مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند

۳-  آیت الله اراکی: بنا براحتیاط واجب می بایست حداقل با سه قطعه باشد.

آیات عظام خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: احتیاط واجب آن هست که سنگ و کلوخ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند سه قطعه باشد و چنان چه باسه قطعه برطرف نشود، می بایست به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی گـردد اشکال ندارد .

آیت الله فاضل لنکرانی : ضـروری نیست یا سه قطعه سنگ یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا پارچه هم ضـروری است، ولی می بایست از سه دفعه کمتر نباشد .

آیت الله سیستانی: مخرج غائط را چنان چه یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملا پاکیزه نماید کفایت می کند ، ولی مناسـب تر آن هست که سه مرتبه انجام دهد بلکه با سه قطعه هم باشد و چنان چه با سه مرتبه پاکیزه نشود می بایست به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن اثری که اغلب بدون شستن از میـان نمی رود، اشکال ندارد .

آیت الله شبیری زنجانی : احتیاط آن هست که سنگ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند سه قطعه باشد، پس تطهیر با سنگی کة سه طرف داشته باشد خلاف احتیاط است، ضمناً بنابراحتیاط با سه مرتبه تطهیر صورت گیرد، چنان چه چه با کمتر از آن مقدار نیز غائط برطرف گـردد و چنان چه با سه قطعه برطرف نشد، می بایست به قدری اضافه کنند تا مخرج کاملا پاک شود، ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی گـردد اشکال ندارد .

آیت الله وحید خراسانی : احتیاط مستحب آن هست که سنگ یا کلوخ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند، سه قطعه باشد و به کمتر از آن چنان چه مخرج پاکیزه گـردد می توان اکتفا کرد، و چنان چه با سه قطعه پاکیزه نشود می بایست اضافه نماید تا مخرج کاملا پاکیره شود، ولی باقی ماندن اثری که عادتا در مسح به سنگ و مثل آن زائل نمی شـود ، اشکال ندارد .

آیت الله مکارم شیرازی : هر گاه با سه قطعه سنگ ،محل را پاک نماید ضـروری است، ضمناً با سه قطعه کاغذ و پارچه .

آیت الله نوری: ضـروری هست با سه قطعه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، با اطراف یک سنگ یا یک پارچه ضـروری نیست .

آیات عظام مظاهری و سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند.

۴- آیات عظام خوئی، گلپایگانی، وحید خراسانی ، صافی: پاک شدن مخرج با استنجاء به سرگین و استخوان محل اشکال می باشد.

آیت الله تبریزی: بنا براحتیاط با استخوان و سرگین مخرج پاک نمی گـردد .

آیت الله بهجت: چنان چه با سرگین یا استخوان پاک کنند، بنا براظهر پاک می گـردد .

آیت الله فاضل لنکرانی : چنان چه مخرج را با استخوان و سرگین پاک نماید نمی تواند نماز خوانده شود .

آیت الله سیستانی: پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد .

آیت الله شبیری زنجانی : بنا براحتیاط می بایست از پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اجتناب نمود ولی چنان چه با آنان پاک نمود مخرج غائط پاک می شـود ، چنان چه چه مستحب در تکرار تطهیر با اشیاء دیگر است .

آیت الله نوری: با استخوان و سرگین پاک نمی گـردد .

آیات عظام اراکی، مکارم شیرازی ، مظاهری، سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند .

۵- آیات عظام خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خدا و پیغمبران: بر آن نوشته شده حرام می باشد. ( آیات عظام گلپایگانی ،صافی: معصیت و حرام هست ).

آیت الله بهجت: پاک کردن مخرج غائط با چیزهای مقدس که احترام آنان ضـروری است، مثل کاغذی که نام خدا یا پیامبران: برآن نوشته شده، حرام هست و شانس دارد موقعی عدم علم و عمد یا غقلت یا خوانا نبودن نوشته، اظهر حصول طهارت می باشد.

آیت الله فاضل لنکرانی : چنان چه مخرج غائط را با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خدا بر آن نوشته شده پاک نماید نمی تواند نماز خوانده شود .

آیت الله سیستانی: پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام می باشد.

آیت الله شبیری زنجانی : پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خداوند متعال متعال یا یکـی از معصومین بر آن نوشته شده، حرام می باشد.

مطلب مرتبط:

روش صحیح طهارت در توالت فرنگی چونه است؟ + نحوه تطهیر در توالت فرنگی

دعای زبان بند قوی از راه دور

کلمات کلیدی مرتبط

  • غائط چیست
  • مخرج غائط چیست
  • منظور از غائط چیست
  • غائط کجاست
  • غائط چیست؟
  • مخرج غائط یعنی چه؟
  • غاعط چیست
  • غائط به چه معناست
  • غائط یعنی چی
  • غائط یعنی چه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE