loading...

محاسبه فال و طالع برج و ستاره فرد,حروف ابجد صغیر و کبیر

در این پست از سایت hooris.ir محاسبه برج و ستاره فرد,حروف ابجد صغیر و کبیر را برای شما عزیزان و علاقه مندان قرار دادیم . محاسبه فال و طالع برج و ستاره فرد,حروف ابجد صغیر و کبیر چگونه و با چه روشی انجام میگیرد …

محاسبه فال و طالع برج و ستاره فرد,حروف ابجد صغیر و کبیر
محاسبه فال و طالع برج و ستاره فرد,حروف ابجد صغیر و کبیر

محاسبه فال و طالع برج و ستاره فرد,حروف ابجد صغیر و کبیر,برج ستاره,حروف ابجد,ابجد صغیر و کبیر

محاسبه برج و ستاره فرد
حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ، ( ک = ۸ ) ، ( ل = ۶ ) ، ( م = ۴ ) ، ( ن = ۲ ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = ۱۰ ) ، ( ف = ۸ ) ، ( ص = ۶ ) ، ( ق = ۴ ) ، ( ر = ۸ ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = ۴ ) ، ( ث = ۸ ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = ۴ ) ، ( ض = ۸ ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = ۴ ) .

ابجد کبیر :

(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ،( ک = ۲۰ ) ،( ل =۳۰ ) ، ( م = ۴۰ ) ، ( ن = ۵۰ ) ، ( س = ۶۰ ) ، ( ع = ۷۰ ) ، ( ف = ۸۰ ) ، ( ص = ۹۰ ) ، ( ق = ۱۰۰ ) ، ( ر = ۲۰۰ ) ، ( ش = ۳۰۰ ) ، ( ت = ۴۰۰ ) ، ( ث = ۵۰۰ ) ، ( خ = ۶۰۰ ) ، ( ذ = ۷۰۰ ) ، ( ض = ۸۰۰ ) ، ( ظ = ۹۰۰ ) ، ( غ = ۱۰۰۰ )

طبع ها:

کلاً چهار طبع مختلف وجود دارد که خصوصیات این طبایع به شرح ذیل است:

طبع اتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.

طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگران زندگی می کند.

طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد.

طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

هر یک از طبع ها دارای موکل مخصوصی است.موکلین کلا به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:

آبی : که جزو مسلمین میباشند وسفید پوش هستند.

خاکی : که جزء یهود میباشند.و سیاه پوشند و به قولی گفته میشود که قویترین موکلین بر روی زمین میباشند و قدرت زیادی دارند.

آتشی: که سرخ پوش هستند و شامل شیاطین و… میشوند.

بادی: که جزء مسیحیان میباشند و سبز پوش هستند.

برای دانستن طبع فرد باید ابتدا طالع وی را محاسبه نمود؛

طالع فرد:

طالع فرد مبین یک سری خصوصیات ذاتی فرد است که روند زندگی اور ا نشان می دهد. همچنین از روی طالع فرد طبع او نیز مشخص می گرددکه در زمینه ازدواج توجه به این مورد بسیار اساسی می باشد. چرا که افراد دارای طبع متضاد در زندگی مشترک دچار مشکلات و سوئ تفاهمات بسیاری می گردند..برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر ۱۲ می کنیم .باقیمانده طالع فرد است.

طالع های دوازده گانه:

۱٫حمل — آتشی… ملک حمل — شراحیل…حمل:از روز ۱۶ تا نصف روز ۱۸ نحس می باشد
۲٫ثور — خاکی… ملک ثور — عزرائیل…… ثور:از روز ۱۳ تا نصف روز ۱۵ نحس می باشد.
۳٫جوزا —— بادی… ملک جوزا — اسرافیل …….جوزا:از روز ۱۱ تا نصف روز ۱۳ نحس می باشد.
۴٫سرطان —- آبی…ملک سرطان — نهفائیل …….. سرطان:از روز ۸ تا نصف روز ۱۰ نحس می باشد.
۵٫اسد — آتشی… ملک اسد —- سراطیل ……. اسد:از روز ۶ تا نصف روز ۸ نحس می باشد.
۶٫سنبله —– خاکی… ملک سنبله — شهکائیل… سنبله:از روز ۳ تا نصف روز ۵ نحس می باشد.
۷٫میزان — بادی… ملک میزان —– سهرائیل… میزان:از روز ۱ تا نصف روز ۳ نحس می باشد.
۸٫عقرب —- آبی… ملک عقرب —- صرصائیل…… عقرب:از روز ۲۸ تا نصف روز ۳۰ نحس می باشد.
۹٫قوس ——- آتشی…. ملک قوس —- سربطائیل……. قوس:از روز ۲۶ تا نصف روز ۲۸ نحس می باشد.
۱۰٫جدی — خاکی… ملک جدی —- شمکائیل… جدی:از روز ۲۳ تا نصف روز ۲۶ نحس می باشد

. . دلو:از روز ۲۱ تا نصف روز ۲۳ نحس می باشد..… مهکائیل…بادی..۱۱٫دلو

۱۲٫حوت….. آبی…ملک حوت…. فقبائیل…….. حوت:از روز ۱۹ تا نصف روز ۲۱ نحس می باشد.

هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو…مگر در امر بغض و اوارگی و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر انکه باطل شود.

حال چگونگی محاسبات را با یک مثال توضیح میدهم :
جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود۳۶۱= ۰+۵۰+۳۰۰+۶+۵ و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود ۳۶=۵+۳۰+۱+۰ مجموع نام ونام مادر می شود ۳۹۷=۳۶۱+۳۶چون که دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ نتیجه باقیمانده ۱ می شود و طالع ان حمل می باشد. و طبع وی آتشی خواهد بود.

محاسبه کوکب فرد:

یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ستاره فرد مبین برخی از جنبه های شخصیتی و رفتاری افراد است. بر اساس اسطوره ها و عقاید کهن، هر یک از ستاره ها تاثیر خاصی برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره های یونان باستان زهره(ونوس) الهه عشق بوده است. یا

مریخ خدای جنگاوری .برای محاسبه ستاره یا کوکب فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر ۷ می کنیم .باقیمانده کوکب فرد است.

۱٫ قمر ..…..………… ملک(موکل) قمر ——– اسمائیل(اسماعیل(.

۲٫ مریخ …………………ملک مریخ —————- کاکائیل.

۳٫ عطارد……..……… ملک عطارد ——– شیخائیل.

۴٫ مشتری……….……ملک مشتری ——- سمحائیل(یمحائیل(

۵٫ زهره……………… ملک زهره ————– سیدیائیل

۶٫ زحل.……………… ملک زحل —————- قریبائیل

۷٫ شمس………………….ملک شمس ——– صاصائیل

کلمات کلیدی مرتبط

  • نرم افزار محاسبه ی حروف ابجد
  • تقسیم بندی۴عنصر اصلی طبیعت در حروف ابجد
  • ستاره های ابجد
  • محاسبه طالع بینی و ستاره ها
  • طالع بینی برج حمل در حروف ابجد
  • طالع بینی باابجدصغیر
  • روش محاسبه فال حروف ابجد
  • دوازده دوازده فال ابجد
  • در اوردن ستاره افراد از روی حروف ابجد
  • خواص فرد طالع ثور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE