loading...

متافیزیک جديد و ساختار بدن انسان,درک واقعيتهاي وجودی انسان کالبدهای مرگ و زندگی

در این پست از سایت TREASURE-BOOK.IR متافیزیک جديد و ساختار بدن انسان,درک واقعيتهاي وجودی انسان کالبدهای مرگ و زندگی را برای شما عزیزان علاقه مند به علوم غریبه و متافیزیک قرار دادیم .

متافیزیک جديد و ساختار بدن انسان,درک واقعيتهاي وجودی انسان کالبدهای مرگ و زندگی
متافیزیک جديد و ساختار بدن انسان,درک واقعيتهاي وجودی انسان کالبدهای مرگ و زندگی

متافیزیک جديد و ساختار بدن انسان,درک واقعيتهاي وجودی انسان کالبدهای مرگ و زندگی,متافیزیک,ساختار فیزیکی بدن انسان,کالبدهای مرگ و زندگی انسان,انرژی های زمینی و کیهانی,تکامل وجودی انسان

متافیزیک جديد و ساختار بدن انسان

در اينجا يک تحليل خيلي خوب از وجود انسان صورت مي گيرد که خواهش میکنم بدقت آنرا مطالعه کنيد. در اينجا خيلي از واقعيتهاي وجودي انسان درک مي شود. پس با فکر باز اين  مطالب را بخوانيد و بخوبي در آن تامل کنيد. اگر ما اين کالبدها را خوب بشناسیم درباره مرگ و زندگي به واقعيتهاي ملموسي دست مي يابيم که زواياي تا يک را براي ما روشن میکند .

قبل از هر چيز باید بگویم که دو نوع انرژي زميني و کيهاني اولي از طريق چاکراهاي پا و دومي از طريق چاکراي تاج وارد کالبدهاي انساني مي شوند و در قسمت قلب به يکديگر مي پيوندند و سپس بسوي دستها ، پاها و انگشتان جريان مي يابند.

انرژي اي  که از بالا وارد مي شود ترکيبي  از انرژي مثبت و منفي است و لذا حالت خنثي و خالص دارد(اصطلاحا” انرژي بودايي) و آنکه از پاها وارد مي شود داراي قطب منفي در پاي چپ و قطب مثبت در پاي راست است .

اين  انرژي ها باید از کالبدهاي مختلف انسان (که شرح آنرا مي آور م ) عبور کنند تا به سطح خاصي برسند و بعد مورد استفاده بدن قرار گيرند.

همانطور که در کالبدهاي جسماني ما ، خون از طريق  رگها و مويرگها هدايت مي  شود ، در کالبدهاي انرژيک هم پرانا از طريق  کا نالهاي انرژي يا اصطلاحا” ((نادي ها)) عبور میکند . از نظر فیزیکیبا افزايش فشار خون و کلسترول ، ديواره رگها آسيب مي بينند و ناهمواريهايي  در لا ه دروني رگها ايجاد مي شود و همين  ناهمواريها سبب جمع شدن ذرات چربي شناور در خون مي شوند. اين ذرات به شکل پلاک جمع شده و سپس در خون شناور مي گردند و سبب ايجاد لخته  و انسداد رگها و در نتيجه ناتواني و عدم کارکرد عضوي خاص يا نهایتا ” سکته مي گردند. از نظر انر يک هم ، در صورت جريان بيش از حد پرانا يا وجود ناخالصي در آن ، در نادي ها انسداد انرژي بوجود مي آيد و در صورت عدم معالجه بهنگام منجر به آسيب هاي جدي و گاها” از کار افتادن برخي چاکراها مي گردند و نهایتا ” مرگ راسبب مي شوند.

بايد گفت که کالبدهاي فیزیکی و انرژيک داراي تاثير متقابل هستند . اگر حتي يک سلول بدن با يک ارتعاش ناهماهنگ عمل کند ، تمام دامنه الکترومغناطیسی را تحت تاثير قرار مي دهد. به همين  صورت اگر هر کدام از کالبدهاي انرژيک با ارتعاشي ناهمگون فعاليت کند ، به عضو فیزیکی مربوطه آسيب خواهد رسيد.

در متافیزیک جدید بدن انسان از ١٢ کالبد مجزا تشکيل شده است که با هم عمل مي کنند تا بدن کل یازدهم را تشکيل دهند. اين  کالبدها را مطابق  شکل  زير مي  توان  به  چهار گروه سه  تايي تقسيم  نمود. در تصوير زیرچاکراها و سطوح کالبدهاي مختلف در انسان را ملاحظه مي کنيد.

اگر کسي بخواهد هر کدام از اين  کالبدها را ببيند باید با سطح ارتعاسي متناسب با آن کالبد يکي شود. به رنگهاي سطوح پايينتر نسبت به سطوح بالاتر توجه کنيد. توجه شود که متناسب با هر کالبد ، چاکرايي هماهنگ از نظر ارتعاشي با آن کالبد وجود دارد که سطح انرژي مربوط به ان کالبد را فراهم میکند  يا انرژی های اضافي مربوط به آن کالبد را به بيرون ساطع مي  کند (شعاعهاي انرژي ) .اين  همان نقشي است که چاکرا در قبال کالبدها دارد. يعني  گرفتن و ايجاد انرژي متناسب با کالبد مربوطه و بيرون فرستادن انرژي اضافه . مطالب تخصصي تري هم در باب چاکرا وجود دارد که در مقاله اي ديگر آنرا بررسي خواهیم  نمود.

١-کالبدهاي فیزیکی

کالبد فیزیکی از سه کالبد جداگانه تشکيل شده است . هر کدام از اين کالبدها در سطح ارتعاشي خود قرار دارند و بر اساس همين درجات ارتعاشي خود تقسیم بندي شده اند. همه ما با بدن فیزیکی آشنا هستيم . در واقع چگالترین و فشرده ترین و کم ارتعاشی ترین کالبدها همان کالبد مادي و فیزیکی است . اين بدن فیزیکی ما را به بعد سوم (بعد حجمي ) وصل میکند  و ما را قادر به حرکت و کسب تجربه از دنياي بيرون میکند. اين پوسته ضخیم بعنوان حفاظ ما نسبت به دنياي بيرون است . جسم فيزيکي شخصيت و هويتي جز خوردن و خوابيدن ندارد.

١-١ کالبد اتريک پايينتر

در کنار بدن فیزیکی دنس و زمخت ، دو کالبد ديگر با سطوح ارتعاشي مختلف وجود دارند که قدم به قدم همراه انسان هستند. يکي از اين کالبدها، کالبد جنسي (ذچس ش حژ) ناميده مي شود که در زبان آلماني به آن ژحخ س چخ ذژحززرأ يا دوبل (حذح س رأ) مي گويند. اصطلاح ديگر آن همزاد اختري  (حذح س رأ ح خژحخس ء) مي  باشد. همانطور که از شکل مشاهده مي شود اين  کالبد  مرکز ارتعاشي کالبدهاي فیزیکی شناخته  مي شود و شخصيت  فرد را شکل  مي دهد. تمام احساسات فرو خورده و تفکرات شرطي شده در اين  کالبد ذخيره مي  گردد. بعدا” توضيح  خواهم داد که اين  احساسات و تفکرات رفلکسي چگونه سازمان  انديشه منطقي را تحت تاثير قرار مي دهد و سبب ايجاد انحراف زياد از منطق و روح موضوع مي گردد. در افراد اصطلاحا” ذچس ش حژ ، اين مرکز نقش عمده اي در فعاليتهاي آنها دارد يکده ها يا اتاقهاي چت  اينترنت جهت چت با جنس مخالف و ابراز احساسات نسبت به وي، اين کالبد اين افراد را ارضا میکند . هنگامي که فرد رشد و تکامل پيدا میکند  بيشتر با بدنهاي با ارتعاش بالاتر هماهنگ مي شود. در اين حالت هورمونهايي که فعاليت جنسي ما را کنترل مي کنند ، کاهش مي يابد واين فرد را قادر به کشف بخشهاي ((باشعورتر)) ذهن و روح ي سازد.

البته نباید افرادي را که احساس بي ميلي جنسي ي کنند (سرد مزاجها) جزو گروه افراد تکامل يافته دانست . در چنين افرادي يک حس ريلکس و خونسردي توسعه مي يابد يک حس بي علاقگي و نه انفصال ) . چنين  افرادي از نظر کالبد اتريک پايينتر ضعيف و تکامل نيافته هستند.

١-٢ کالبد اتريک بالاتر

سومين کالبد اصطلاحا” فیزیکی، ((کالبد اتريک بالاتر)) يا ((جسم الکتر کي )) مي باشد. اين کالبد نيروي يات را پردازش میکند  و سبب دوام زندگي و نيز سلامت فرد مي گردد. اين کالبد در هنگام شب ، وقتي که فرد به خواب مي رود شارژ مي شود . در اينجا دوحالت جالب را که براي شما حتما” پيش آمده شرح مي دهيم . حتما” ب ايتان پيش آمده که روزي پرکار داشته باش د و شب هنگام هم خيلي خسته شده باشيد. در اين حالت که تازه وارد حالت چرت زدن مي شو د ، ممکن است يک حس غريب اصطلاحا” ((پرش ناگهاني از خواب ))  را تجربه کرده باش د. (گاها” همراه با يک صداي بلند).توجه کنيد که اين  حالت را با حالت به اصطلاح خودمان “بختک ” که در ادامه آنرا توضيح مي دهيم  اشتباه نگيريد. علت اين پديده خروج نابهنگام ((جسم الکتر کي )) فرد است که جهت شارژ دوباره و کسب انرژي قبل از اينکه در خواب به سطح عميق برس د خارج مي شود. اين امر سبب ايجاد شوک در کالبد دنس فیزیکیمي گردد ، چون اصولا” سطح ارتعاشي کالبد زمخت خيلي پايينتر از کالبد الکتر کي است که اين امر سبب بازگشت اين کالبد به بدن مي گردد (به حالت تطابق ) که در اين حالت فرد با حالت لرزه بيدار ي شود.

اما حالت ديگر که حالت ژخژش ذچژچپ ((فلج ،بختک خودمان )) است که باز هم خيلي ها تجربه کرده اند. فرد در اين حالت به هيچ وجه نمي تواند حرکت کند چون در اين حالت اصلا” در سطح جسم فيزيکي نيست . اين حالت گاها” با صداي باد شديد همراه است . اين در واقع شروع حالتي است که ما به آن فرافکني کالبد اختري ررخس ح حدرژپ ذچژس ژآ ي گوييم . در اين حالت فرد مي تواند آرامش خود را حفظ کند و اجازه دهد که تجربه اتفاق بيافتد. اين حالت براي خود من هم البته بصورت

غير ارادي پيش آمده که منجر به برونفکني البته نه کاملا” آگاهانه شد (آ يخته با تصورات ) که در اين  حالت خود را در نزديکي سقف يافتم و بعد بطرف پايين اتاق حرکت کردم .

گاها” در طول رويابيني هم ممکن است که فرد ناگهان خودآگاه شود ولي چون در اينحالت فرد در سطح ارتعاشي مناسب قرار دارد نمي ترسد و ناگهان از خواب نمي پرد که اين مورد را هم البته بصورت محدود تجربه کرده ام . اگر فرد دقت کند يک احساس لذت بيش از حد میکند . روي بينان ورزيده اصطلاحا” افرادي هستند که بطور ارادي قادر به کنترل خوابهاي خود و درک تجربيات خواب بصورت واضح هستند که اين خود جاي بحث فراوان دارد.

متافيزيک جدید و ساختار بدن انسان (٢

بعد از مرگ جسم فیزیکی، هنگامي که روح از سطح فیزیکیخارج مي گردد ، ((جسم اتريک پايينتر)) چند روز بعد از مرگ فيزيکي از بين مي رود. اين همان کالبدي است که گاها” افراد بعد از فوت نزديکان يا ع يزان خود مشاهده مي کنند. اگر روح تکامل نيافته باشد يا بطور غ ر معمول وابسته به فعاليتهاي جنسي باشد ، علاقه روح به ((کالبد اتريک پايينتر)) مي تواند مشکلات دردنا کي  را براي  روح  ايجاد  کند  که  در مبحثي ديگر  به  بحث  پيرامون  آن  خواهيم  پرداخت . اما آنچه  که ((س ژرخئ )) يا شبح  ناميده مي  شود ترکيب  جسم اتريک بالاتر و پايينتر است . اين  اتحاد کالبد اتريک روح در صورت وابستگي روح مي تواند حتي تا سالها ادامه داشته باشد و روح را در سطوح پايين نگه دارد و اجازه پيشرفت روح بعد از مرگ را ندهد.

بالاخره اينکه سلامت بدن اتريک بي نهايت براي سلامت کلي بدن مهم است .

٢-کالبد ذهني

در ادامه به ((کالبد ذهني )) مي رس م که در واقع به افکار و برنامه ريزيها مرتبط است . افکار، اعتقادات ، کشف و شهود ، عقل و منطق همه زاييده اين کالبد هستند. اين کالبد هم از سه کالبد مجزا تشک ل شده است .

٢-١ کالبد ذهني پايينتر

در اينجا ما به واقعيتها و تصاویر موجود در جهان خلقت توجه مي کنيم . اين کالبد شب ه کامپيوتري است که با سرعت نور کار میکند  و کارکرد آن در مرد بيش از زن است . تواناييهاي شگرفي را که دانشمندان متفکر و کودکان نابغه به نمايش مي گذارند مربوط به همانکالبد است .

٢-٢ کالبد ذهني بالاتر

((کالبد ذهني بالاتر)) با ارتعاشي بالاتر از کالبدهاي پيشين است . در واقع بخشي از خود به فرم ((اگو)) است .با اين کالبد ما مي  آموزيم  که چگونه قضاوت کنيم  و نيز توان تميز و تشخيص را به فرد مي دهد. اين  کالبد داراي ادراکي به مراتب مستق م تر از کالبد ذهني پايينتر است . اين کالبد ما را قادر مي سازد تا بدون تجز ه و تحليل منطق ، مسا ل را بطور مستقيم درک کنيم . افرادي که به درجه مهارت و استادي در کاري رسيده اند با گذشت زمان آموخته اند که چگونه از اين  کالبد استفاده کنند.

افراد اصطلاحا” سخت سر که به حرف کسي گوش نمي دهند و فقط عقا د بسته خودشان را قبول دارند داراي کالبد ذهني اي  به رنگ شيري  رنگ هستند که در اين  حالت کالبد ذهني ساختار نسبتا” نفوذناپذيري  دارد .هر چقدر فرد روشنفکرتر و آگاهتر باشد رنگ اين کالبد هم روشنتر است .

تفاوت کالبد ذهني پايينتر با کالبد هاي ذهني بالاتر و کالبد روحي

اين تفاوت ناشي از تفاوت دو نوع تفکر است .البته در مورد کالبد روحي در سطور بعد سخن خواهیم  گفت .اين دو نوع تفکر به

قرار زیرهستند :

 ١-تفکر خطي

٢-تفکر روحاني

نوع اول همانطور که پيشتر هم گفتيم  توسط کالبد ذهني پايينتر صورت مي گيرد. فرآيند تفکر خطي شيوه تفکر خيلي  از انسانهاست که حقيقت و روح موضوع در آن دچار انحراف مي شود. فرآيند ها را به صورت دو نمودار در شکل زیرنشان داده ام : (براي بزرگتر ديدن نمودار روي آن کليک کنيد.)

الف -تفکر خطي

همانطور که از نمودار پيداست ، ابتدا ما بایدريافت توسط حواس ظاهري خود مواجه هستي . در اينجا کالبد اتريک پايينتر همانطور که قبلا” ذکر شد بعنوان واسطه بين کالبد فیزیکیو کالبدهاي با ارتعاش بالاتر عمل میکند  و اطلاعات دريافتي را به سطح اختري (کالبد اتريک بالاتر) مي  رساند.همانطور که پيشتر ق د کرديم  ، تمام موارد شرطي شده و احساسات فرد توسط سطوح اتريک با اطلاعات ترکيب ي شود .توسط اين کالبد ، اطلاعات به احساسات تبديل ي شوند.حالا اطلاعات به کالبد ذهني ارسال مي شود و درنهايت افکار به کلام درمي آين .توجه شود که در اين شيوه تفکر، بخاطر تاثير سطح اتريک اطلاعات بارها تحريف مي شود .در اينحالت تصميمات بيشتر با توجه به احساسات تجربه شده قبلي اخذ مي شوند. پس مي بيينم  که اين  منطق يک منطق واقعي نيست .ممکن است فرد ادعا کند که منطقي است ولي با توجه به موارد ذکر شده  اينطور نيست و تا حدود زيادي از منطق خارج است .

 ب -تفکر روحي

در اينحالت اطلاعات بصورت کشف و شهود از چاکراي تاج وارد مي شود ،توسط کالبد ذهني د يافت مي شود و بعد تبديل به کلام مي شود. اين شيوه تفکر يک انسان روحي واقعي است . اين شيوه تفکر بر خلاف تفکر خطي ، طبيعت و روح حقيقي امور را نشان مي دهد.

در اينجا بگذاريد يک واقعيت را روشن کنيم . در اينجا يک سوال را مطرح مي کن م :   پرتوجوچگونه در نهايت به خويشتن متعال مي رسد ؟

پاسخ آن با توجه به مواد گفته شده روشن است . فردي به خويشتن واقعي و حقيقت متعال مي رسد که کالبد ذهني وي کاملا” پيشرفته باشد. در اينحالت کالبد ذهني آيينه روح است . تا کالبد ذهني تصف ه نشود نمي توان خويشتن خ يش را

شناخت . در واقع مي توان گفت که :

((از طريق ارتباط چاکراي سوم با چاکراي تاج مي توان به بالاتر ن اوکتاو بدن ذهني دست يافت .))

٣-کالبد روحي

کالبد روحي را هم علاوه بر خود  به دو کالبد مجزا مي توان تقسیمنمود.اين کالبد مبين حالات روحي است . رنگ آن بنفش است .

٣-١ کالبد اتفا ي

نخستين بخش از کالبد روحي مرکب ، ((کالبد اتفاقي )) است . اين کالبد را بعنوان کلبد خواب بدون رويا ي باشد و وقتي فرد درآن قرار مي گيرد در حالت نسيان  و تار کي کامل خواهد بود . در اين  حالت فرد احساس نمیکند  که چه کسي يا چه چيزي است . احساس پوچي و خلا کامل است . فرد وقتي در اکورد آن قرار بگيرد حضور مکاني و زماني خود را از دست مي دهد. احساس لذت بيش از حد و نيز احساس توان انجام هر کاري مربوط به اين کالبد است .

در حالتي که ارتعاش اين کالبد دچار مشکل باشد فرد گرفتار افسردگي شد د و گ جي مي شود. در شرايط افسردگي شديد يک رنگ ارغواني تيره اطراف چشمها را احاطه میکند  که بکمک روشن بينان قابل رويت است .

٣-٢ کالبد علي (سببي )

دومين  بخش از کالبد روحي مرکب ، ((کالبد روحي عل (سببي ))) است که بالاترين  فرکانس انرژي را در ميان  کالبدهاي انرژيک داراست .اين کالبد همان چيزي است که فرويد به آن ((سوپر ايگو)) يا فراخود مي گفت .

در افرادي که به لحاظ روحي در سطح پيشرفته اي قرار دارند ، هاله مربوط به اين کالبد بطرز شگفت آوري گسترده است .

اين افراد اصطلاحا” داراي قدرت ((نفوذ)) هستند  و داراي توانايي تغي ر اتمسفر مي باشند که اصطلاحا” نور و برکت مرشد است .

يکي از مريدان ق يس بزرگ سوامي موکتاناندا مي گو د : “…بابا موکتاناندا در تالار ي کوچک نشسته بود .من کاملا” بدور از تواضع کف دستانم را بعنوان تهنيت برهم نهادم و در کنار پارسايان همراه وي روي زم ن نشستم . با با سرگرم گفتگو بود و حتي نگاهي هم به من نکرد ، ولي يکباره متوجه شدم که تحت تاثير نيرويي مرموز محيط تغي ر کرده و من هم به مراقبه يا انديشه اي عميق فرورفتم …”.

اين کالبد در کالبد ديگري به نام کالبد محافظ  که اصطلاحا”(( مرواريد آبي )) است قرار گرفته . اين کالبد محافظ روح را به بعد چهارم وصل میکند  و در واقع “مرکب ” روح است .

حالات انسان و تغييرات هاله

در اينجا بحث جالبي را آغاز ممیکنم.

بر اساس روش أث ئ)ررخس چشخذچس ژخس حخ ژچخح ژخحع  ژچخ ) کرليان  که  طي آن  تشعشع  خروجي از اجسام  به تصویر کشيده مي شود به مرور ابزارهاي أث ئ رو به توسعه نهادند که طي آن انسان توانست به تصاویر منحصر به فرد

أث ئ دست يابد.

ابزارهايي  چون  ٢-أت ئآ  (که  توسط  سخرچذرت  خح خسرززخذخخز  سچذژخرچس ت  ابداع  گرديد  ) و  نيز وسيله

چژحذچح -أث ئ    (که  توسط  پروفسور   خح خسحخخ ژرحئ  رخس رچس ژررب  ابداع  گرديد  )  در  کلي يکها  و آزمايشگاههاي مختلف مورد استفاده دارند و آزمايشگران را قادر به مشاهده تصاویر منحصر به فردي از هاله انسان میکند .

در اينجا لازم ديدم تا چند تصویر جالب که توسط اين ابزارها گرفته شده بياورم . البته قبل از آن ذکر چند نکته لازم است :

١-معمولا” در يک فرد سالم تشعشع چاکراي تاج (رسرژح ) بصورت کامل و پيوسته است . بصورت تشعشع نور پر و هارمونيک

٢-تشعشعات نامنظم عتغييرات در چاکراي تاج -ظهور برآمدگيهاي کروي و ديگر انواع آن و همچن ن غلظت و تراکم بيش از حد چاکراي تاج همگي گواه بر نقصان در عملکرد سيستمهاي ارگانيسم انسان هستند.

٣-ترکيب و ساختمان تشعشعات خروجي از انسان خيلي پيچيده است . در واقع ترکيب آن مطابق با سه ماهيت وجودي انسان يعني جسمي -ذهني و اختري مي باشد. بنابراين حالتهاي احساسي -جسمي عخواب و رويا مي تواند بر رنگ اين تشعشعات خروجي اثر بگذارد.

٤-ثابت شده که وقتي فرد به فکر تعدي از يک قانون يا تهد د و از اين قب ل امور برمي آيد رنگ قرمز در تشعشع خروجي از فرد ظاهر مي شود که در تصاوير زیرملاحظه خواهید نمود. و اين عامل مي تواند ميزان انرژي را بشدت کاهش داده و سبب  ايجاد ماهيتهاي منفي و بيماري گردد.

٥-دانشمندان دريافته اند که حتي يک فکر آني و زودگذر که به مخيله انسان بيايد مي تواند رنگ کل هاله را تحت تاثير قرار

دهد.

٦-افکار منفي فرد طبق قاعده “بومرنگ ” به خود وي بلکه با اثري دوچندان برمي گردد. البته فرد خودش اينرا درک نمیکند  اما ابزارها و وسايل موجود اين را نشان داده و اثبات کرده اند.بسا بيماريهايي که اينگونه ايجاد مي شود ولي در ابتدا فرد متوجه نمي شود و براي ايجاد اثرات فيزيکي بيماري نياز به گذر زمان است

در صورتي که فرد تفکرات مثبت داشته باشد اين  بازتابهاي مثبت با اثري بيشتر به خود وي بازمي گردند. بنابراين  تئوري قدرت افکار زمينه کاملا” علمي و اثبات شده دارد.

در تصویر فوق اثر آب برقدرت و نيروي فرد را ملاحظه مي کنيد. در تصویر اول سمت چپ هاله شخص مورد آزمايش را مي بيين د . حالا در تصویر وسط  بعد از خوردن آب معمولي تغييرات ايجاد شده در هاله را مشاهده مي کنيد. هاله اطراف سر و کتف و پاها را ملاحظه میکند  که کمي بهتر شده . حالا در تصویر آخر تغييرات ارا ي آزمايش شونده را بعد از خوردن آب معدني مشاهده مي کنيد. بهبود شکل هاله کاملا” محسوس است

در اينجا هم تصویر اراي اطراف يک پسر بچه را مشاهده مي فرماييد. از سمت چپ تصویر اول بچه را در حالت عادي مي بینیم. در تصویر وسطي هاله اطراف بچه را هنگام درگيري و تضاد و شلوغ بازي ملاحظه مي کنيد. در تصویر آخر هم هاله بچه را در حالت هماهنگي و آرامش مي بيندي.

توضيح : در اينجا به وضوح اثر تفکر منفي را خواهيم ديد. واقعا” چرا مرتبا” مي گويند که در مورد ديگران مثبت فکر کنيد؟ تفکرات تلافي جويانه و منفي را کنار بگذاريد؟ در اينجا شخص عامل يک تفکر منفي را به سمت يک گياه ي فرستد. ببيندي رنگ قرمزدر جريان بنفش فکري  چگونه فرستاده شده و چگونه گياه را احاطه کرده است .

١-تشعشعات اطراف سرعامل قبل از عمل

٢-لايه اي از تشعشع بنفش بعد از ارسال فکري با اين مضمون : ” تورا قطع میکنم”

٣-د يافت ايده ارسال شده توسط گياه . افزايش رنگ قرمز را مي توان ديد.

اين عکس هم توسط ٢-أت ئآ  برداشته شده :

١-تشعشعات اطراف سر انگشتان يک فرد بعد از ن ايش يا نماز

٢-تشعشعات اطراف سر انگشتان همان فرد قبل از ن ايش

 ١-تشعشعات اطراف سرانگشتان يک فرد در حال آرامش و هارموني

٢-تشعشعات اطراف سرانگشتان همان فرد در شرايط استرس

در تصاویر فوق تشعشعات اطراف فرد بعد از دعا (يا نماز) مشاهده مي کنيد :

از سمت چپ :١ اراي فرد قبل از آزمايش    ٢-اراي فرد در زمان دعا ي ذهني (تقاضاي ذهني از خداوند)

٣ -اراي فرد در حال دعا براي خود (به افزايش تشعشع و نظم ارا توجه کنيد)

٤-اراي فرد در حال دعا براي صلح جهاني

٥-اراي همان فرد ٤ ساعت بعد از آزمايش

 در اين  تصويرسمت چپ اراي يک  فرد را ملاحظه مي کني . در تصویر راست اراي  همان فرد در حال آواز خواندن را مشاهده مي کنيد. اين تصاویر بکمک يستم تصویر ساز ارا  گرفته شده است .

تصویر ساز ارتعاش ارا-چاکرا با سنسور بيو يدبک

کاربرد عملي

 اگر براي اولين بار فردي به شما مراجعه کند و شما با سيستم  هاله وي را اسکن کرده پرينت بگيريد وي از اينکه شما با يک پرينت از هاله و چاکراهاي وي به خصوصيات شخصيتي وي پي برده ايد بشدت متعجب خواهد شد. اين را مي توان بعنوان يک سوال مطرح کرد

چگونه ي توان به شخصيت و ويژگيهاي رواني -جسماني سوژه پي برد؟

در پاسخ به اين سوال به ذکر يک مثال عملي و جالب مي پردازيم :

 نام سوژه : سوسن -٣٥ ساله

سوسن بوسيله شخص عامل نسبت به سيستم اطلاعاتي پيدا میکند  .حالا در جلوي مانيتور ح ز (يا جلوي دوربين )مي نشيند

.از وي خواسته مي شود که دست چپ خود را روي بيوسنسور قرار دهد و براي لحظاتي در حالت ريلاکس باشد. در اين حالت تصوير هاله و چاکراهاي وي روي مانيتور نمايان مي گردد و جهت آناليز رنگ -توانايي و سلامت چاکراها و ميزان انرژي زيستي و غيرو از آن پرينت گرفته مي شود. اين تصوير در شکل زير آورده شده است .

١-پروف ل شخصيي

مطابق شکل , رنگ سبزي که بدن را احاطه کرده ويژگي  شخصيتي  سوسن را بيان مي  کند. رنگ سبز نشاندهنده خيلي اجتماعي بودن , فص ح بودن , برونگرا و اهل رفيق بازي بودن مي باشد.

٢-نوع فعاليت بر اساس “ارا”

رنگهاي زرد و نارنجي در بيرون فيلد انرژي نشاندهنده فعاليت فکري بالاست . همچنين نشاندهنده اضطراب و بي قراري در زندگي هم مي باشد.

٣-فعاليت چاکراها

مراکز انرژي سوسن در شکل زياد داراي هارموني و هماهنگي نيستند. همانطور که ملاحظه مي شود بيشتر فعاليت سوسن در چاکراي خورشيدي (ماني پورا چاکرا) و نيز قفسه سينه (چاکراي قلب ) متمرکز شده است اينها مراکزي هستند که بيش از حد فعال (حسخس ح چژحسر) هستند و نياز به تخليه و بالانس دارند. چاکراي خورش دي سوسن خيلي زياد تهييج و تحريک شده و نشاندهنده اين  است که معده وي بنحوي غذا را هضم نمیکند  .علايم  مربوطه همچنين مي  توانند سيستم لنفاوي و يا ضعف و قوت کليه ها را نشان دهند.

تمرکز و تجمع روي مرکز سينه نشاندهنده اين است که ششها , کتف و بازوها از نظر فیزیکیداراي تنش مي باشند

چاکراي سر (ساهاسرارا) سوسن خيلي قوي و روشن نيست که نشاندهنده فقدان ريلکسيشن , آرامش و همچنين نبود بصيرت و شهود است . اين ناحيه باید حتما” شارژ شود.

همچن ن شکل چاکراي ريشه (مولادهارا) بيانگر کم بودن انرژي زندگي است و باید متعادل گردد.

 ٤-ميزان تنش – يلاکس شن

گرافهاي زيس ي سوسن وجود مقداري تنش فیزیکیو عدم تعادل احساسي (بطور شديد) را نشان مي دهد.

 ٥-معالجه هارمونيکي و نتيجه

بر اساس تصوير ارا-چاکرا درمانگر معالجه اي را مطابق رزونانس و ارتعاش چاکرا تجويز میکند :  رايحه توان بخش اراي آبي

موزيک طبيعت

درمان با رنگ آبي

معالجات اضافي شب ه ماسا ژ دادن , ر کي و غيرو که بر کتف و شانه ها متمرکز مي گردد.

معالجه و درمان ارا-چاکرا

 اين معالجه ترکيي است از دو تکنيک منحصر به فرد و مجزا:

 ١)    يستم تصويرگر رزونانس ارا-چاکرا

٢)    شفاي رنگي , رايحه اي يا صوتي

روند معالجه خيلي ساده است .در اينجا بصورت خلاصه به آن اشاره مي شود :

 ١-ارزيابي ارتعاش ارا-چاکرا

پرينت از ارا-چاکرا

سنجش و يافتن نقاط ضعيف و ترج ح درمان رنگي , رايحه اي يا صوتي

٢-درمان ارتعاش ارا-چاکرا

در اين مرحله بيمار روي يک صندلي راحت قرار مي گيرد و معالج يکي از روشهاي درمان رزونانس ارا-چاکرا را پياده میکند  درمان بایداروهاي سلامتي (ثپآت ءات آبپ ت آ)

معالج ماده هاي سلامتي مربوط به عصاره هاي حياتي را روي چاکرا و يا نقاط طب سوزني بکار مي برد .

صوت درماني

شامل بکار بردن موزيکهاي سلامتي از طريق اسپيکر يا هدفون

رنگ درماني (ثپآت ءات ت پ بپ أ)

استفاده از انواع رنگها با توجه به خواص آنها جهت درمان

شفاي انرژيک

ترکيب تکنيکهاي شفاي انرژيک با روشهاي معالجه شخصي شيه ريکي عدرمان پرانيک عماساژدرماني و ديگر گونه هاي درمان هارمونيک .

٣-تاييد سلامتي ارا-چاکرا

فرد معالج در انتهاي درمان از تصویر اراي وي پ ينت مي گيرد و تغييرات مثبت ناشي از درمان را مشاهده میکند .

نکته :يک تصوير بيش از هزاران کلمه ارزش دارد.

مي توان زمانبندي درمان را بصورت جدول زير نم يش داد :

 مرحله درمان

 زمان

 پرينت ارا-چاکرا جهت سنجش آن

 ٥دقيقه

 درمان از طريق رنگ درماني -موسيقي و…

 ٣٥دقيقه

 پرينت ارا-چاکرا بعد از درمان

 ٥دقيقه

 ملاحظه ي شود که کل فرآيند درمان ٤٥ دقيقه طول مي کشد.

در شکل فوق بيضي ها يي را مي بين د که نماد انسانهاي مختلف هستند. يکسري خطوط زرد-قهوه اي و غيرو از هر کدام آغاز (سرنوشت متناسب با آغاز زندگي ) و در نهايت در جايي پايان مي يابد.اين خطوط و مسيرها در نقطه و يا نقاطي با خط سير کلي خلقت تداخل دارند . اين قسمت از سرنوشت به هيچ وجه قابل تغير و ديگرگوني نيست چونکه در خط س ر کلي خلقت تداخل دارد  و اگر تغي ر کند در اين خط س ر گسست ايجاد مي شود و هدف غايي خلقت با مشکل مواجه مي گردد.

اما بخشهايي از اين خطوط و مسيرها که خارج از خط س ر اصلي است را مي توان تغير داد .برخي مسيره (سرنوشتها) را هم

مي بينيد که در نقاط بسياري با اين مس ر اصلي س ر تکاملي در تماس هستند . سرنوشت چنين افرادي در اکثر اوقات قابل تغيير نيست چونکه در اکثر قسمتها با خط س ر کلي و هدف غايي تماس دارد و باید صورت حقيقت به خود بگيرد. برخي از سرنوشتها را هم ملاحظه مي فرماييد که کمترين تماس را دارد و اينگونه افراد “يشتر “تونايي تغيير سرنوشت را دارند ولي همين افراد هم در نقاطي که با مسير سير ک ي تداخل دارد نمي توانند دست ببرند.

امامان -ا ليائ خدا و ديگر افراد مقدس در اکثر موارد از اتفاقاتي که قرار بود برايشان بيافتد آگاهي داشتند ولي تصميم  به تغيير آن نمي گرفتند چون درک مي کرده اند که اين اتفاقات باید صورت گيرد تا خط س ر تکميل گردد و در نهايت هدف غايي خلقت محقق شود.

گفتيم که اين س ر مثبت است و براي تکامل ابنائ بشر لازم است ولو اينکه به قيمت تلخ شدن زندگي عده اي و يا شهادت

و کشته شدن آنها بيانجامد.پس :

“بخشهايي از مسيرهاي سرنوشت که در تماس با مسير س ر تکاملي اصلي هستند به هيچوجه قابل تغيير نيست چون در خط سير کلي گسست ايجاد میکند  و از تحقق هدف غايي جلوگيري میکند . حال آن بخش از سرنوشت که در تماس با اين مسير اصلي است ممکن است که براي يک فرد شيرين باشد يا تلخ ولي در هر صورت “باید” صورت گيرد. بخشهايي که در تماس با اين خط س ر کلي نيستند با اراده فرد-دع -مثبت گرايي و غيرو قابل تغي ر است که بخش عمده مس ر سرنوشت را هم تشکيل ي دهد.”

تصوير ساز ارتعاش ارا عچاکرا و سنسور بيوفيدبک (١

آيا اثباتي براي نشان دادن صحت آنها وجود دارد يا خير؟ آيا دستگاهي يا سيستمي وجود دارد که بتواند شکل ارا و چاکرا را نشان دهد و مثلا” قبل و بعد از عمل وضو شکل هاله و چاکراها را نشان دهد و ما به صحت مطالب پي ببريم ؟ آيا وسيله اي وجود دارد که حين انجام هر عمل (مثل آواز خواندن ,خوردن چيزي,نماز خواندن و ديگر اعمال ياحتي برونفکني کالبد اختري (ررخس ح حدرژپ ذچژس ژآ) )شکل شکل هاله و چاکراها را نشان دهد

اگر مطالب زير را مطالعه کنيد حتما” به پاسخ سوالات خود مي رسيد.

 “تصويرگر ارا-چاکرا ” از ده سال پيش بعنوان يک پل ارتباطي بين دانش شهودي و ابزازهاي آموزشي رو به گسترش نهاده است .

بر اساس تحقيقات دانشمنداني چون  “رچخذژخب ررش ذش ت ” (رجوع  شود به  فوتوگرافي  کرليان ) , دکتر  حخژحذچث س رس ا و ژژرذچذذحخت در دانشگاه لس آنجلس و ديگر دانشگاهها , اين تکنولوژي بعنوان يک ابزار آسان و قابل استفاده و نيز بایدقت نمايش بالا مي باشد.

 سيستم تصويرگر ارا-چاکرا چيست ؟

 اين سيستم يک سيستم کامپيوتري چند رسانه اي است که بر اساس اصول بيوفيدبک , دانش رنگها , و نيز دانش ذهن و انرژي عمل میکند .

در اين سيستم از سنسور” بيو فيدبک ” جهت اندازه گيري , آناليز و پردازش داده بيوفيدبک انرژيک استفاده مي گردد. اين داده زنده (رخآ) بعدا” با حالتهاي هيجاني-انرژيک مرتبط شده و منتجه آن روي مانيتور نمايش داده مي شود.

تصوير قابل رويتي که بر روي مانيتور ظاهر مي گردد , زمينه بيوانرژيک فرد, حالتهاي احساسي انرژيک , نوع شخصيت و نيز وضعيت سلامتي را نشان مي دهد. تمام داده هاي بيو فيدبک سنجيده شده , آناليز مي گردد و سپس تمامي اطلاعات حتي

جزيي مربوط به ارا(هاله ) و چاکراهاي فرد را ارايه مي دهد. در واقع فاکتور کليدي در اين سيستم , ارتباط داده زنده اندازه گيري شده با حالتهاي ويژه انرژيک و احساسي مي باشد. (که بصورت هاله رنگارنگ و شکل چاکراها نمايش داده مي شود).

دقت اين سيستم جالب و عجيب که قادر به درک و مشاهده فيلد انرژي انسان مي باشد , توسط متخصصان مورد تاييد قرار گرفته است .

 اجزا سيستم و نحوه عملکرد

 ١-دوربين ويديو

 از سوژه خواسته مي شود تا جلوي دوربين قرار گيرد که به دسکتاپ يک ويندوز يا لب تاب متصل شده است  شکل ١-دوربين يستم

 ٢-سنسور(حسگر) بيو فيدبک

 که در زير مدلهايي از آن نشان داده شده .اکنون سوژه دست چپ خود را در محل هاي نشان داده شده روي سنسور قرار مي دهد.

شکل ٢ انواع سنسورهاي بيوفيدبک

 ٣-سنجش داده بيوفيدبک

 اطلاعات انرژي-احساسي سوژه گرفته شده و سپس با توجه به فعاليت يوني-الکتريکي و هدايت الکتريکي پوست دست و نيز دماي دست اندازه گيري مي شود.

٤-ارتباط داده ها با حالت هيجاني-انرژيک

 در اين مرحله بيو سنسور داده هاي زنده دريافتي را اندازه گيري , آناليز و پردازش میکند  و سپس آنرا با حالات انرژي – احساسي مرتبط مي سازد.

 ٥-مانيتور

 اکنون تصويري قابل رويت روي مانيتور ظاهر مي گردد که شکل هاله (ا ا)ي سوژه , فيلد انرژي و همچنين شکل چاکراها را نمايش مي دهد.

 شکل -مانيتور که شکل هاله را نشان داده

 نکته مهم : تصوير” ارا ” با تغييرات رواني و فيزيکي سوژه تغيير میکند .

 تصوير سيستم بطور کلي در زير نمايش داده شده است :

 شکل -تصوير کليسيستم

 قبلا” گفتيم که اين سيستم بر اساس دانشهاي بيوفيدبک , فيزيولوژي , انرژي درماني و رنگ درماني مي باشد. اکنون

برخي دانشهاي فوق جهت درک بهتر تشريح مي گردد :

 ١-بيو فيدبک : بيوفيدبک از خيلي سال پيش جهت تعيين وضعيت مزاجي, فيزيولوژي و رواني مورد استفاده داشته است .

انواع سيستمهاي بيوفيدبک عبارتند از ئءء و ئبء که امواج مغزي , دماي پوست و… را اندازه گيري مي کنند. حالا دو

تعريف از بيوفيدبک و بيوسنسوررا از ديکشنري ارايه مي دهيم :

 “بيو فيدبک تکنيکي است که ناآگاهي يا فرآيندهاي غيرارادي جسماني (مانند ضربان قلب و امواج مغزي) را به منظور دستکاري آنها از طريق کنترل آگاهي ذهني قابل درک حسي میکند . ” (ديکشنري ژحس ژح حث

“بيوسنسور وسيله اي است که نسبت به محرکهاي فيزيکي و شيميايي حساس است و اطلاعات فرآيندهاي زنده را انتقال مي دهد.” (ديکشنري ژحس ژح حث )

٢-کالبد ذهني :

افکار و احساسات ما ,نقش مهمي را در سلامت کلي بدن ايفا مي کنند.طب انرژيکي يا در مانهاي کالبد ذهني در دهه هاي گذشته بعنوان ابزارهاي مهم و پيش گيرنده براي سلامت انسان شناخته شده اند.

-رنگ درماني :

رنگ درماني قرنها جهت بهبود کيفيت زندگي مورد استفاده داشته است .رنگها اثر مثبتي بر روي فيزيولوژي,وضعيت انرژيک و احساسي ونيز رواني فرد دارند.

 توضيحاتي در باب رنگهاي اساسي ارا(هاله )

 قبل از ارايه ادامه مطالب , لازم مي بينم که در مورد رنگها ي هاله و ويژگيهايي را که برمي تابند توضيحاتي ارايه کنم .

سخني کز دل برآيد

 علم متافيزيک در جامعه ما غريب واقع شده . يکي از تلاشهاي حقير اين است که اين علم زيبا و مفيد را در حد توان خود معرفمیکنمو اين را بگويم که نهايت تمام علوم به متافيزيک خواهد رسيد.متافيزيک خود علمي است که تمام علوم طبيعي را به چالشي تمام عيار مي کشاند و عدم قطعيت اين علوم را به اثبات مي رساند.باور کنيد غربي ها دارند از اين علوم بطور بسيار گسترده بهره مي برند. علمي که روزگاري سرمايه مشرق زمين بوده است .در مطالب بعد که خدمتتان ارايه خواهم نمود اين پيشرفتها را بيشتر نشان مي دهم و خيلي خيلي دوست دارم که من و همه جوانان و همه و همه روزي برسد که از اين علوم بطور عملي و فراگير استفاده کنيم .قبلا هم اشاره کرده بودم که بدتر از ناداني و جهل در دنيا چيزي وجود ندارد . پس همه تلاش کنيم که اين جهل را ريشه کن نماييم  و بطرف دانش و علم واقعي حرکت کنيم . ديديد که چگونه وضو و ذکر را بطور علمي تبيين کردم (در حد توان خود) و مطمئن هستم که حالا ديد ديگري نسبت به آن داريد .

نکته ديگر که بايد به آن اشاره کنم اين است که ما انسانها(بخصوص در جامعه ما) بشدت دچار بيماريهايي چون دروغ – حسادت -غيبت -ماديگرايي و هزارويک درد ديگر شده ايم . حاضريم براي يک مشت پول و آهن پاره (ماشين ) باارزشترين سرمايه هاي خود را بر باد دهيم . اگر بدانيم خداوند چه قدرتهاي شگرفي در وجودمان به وديعه گذاشته حسرت خواهيم خورد که چرا اينگونه زندگي خود را تباه مي کنيم .کمتر مجلسي پيدا مي شود که در آن غيبت نباشد.حتي در غياب صميمي ترين دوستان خود نيز شروع به غيبت مي کنيم و هيچ ابايي نداريم .نماز مي خوانيم و روزه مي گيريم اما نمي دانيم چه مي کنيم و تازه خود را طلبکار خدا و خلق مي دانيم . اينقدر به جمع آوري پول گرفتار مي شويم که فرصت حتي يک لحظه فکر کردن به واقعيتي مثل مرگ را به خود نمي دهيم تا وقتي که چنگال مرگ وجودمان را فراگيرد و آن هنگام خون همه جا را فراخواهد گرفت .

بخاطر حسادتها و چشم و هم چشمي ها آسايش را حتي براي لحظه اي از خود گرفته ايم و زندگيمان شده اينکه او چه دارد و من چه ندارم و بايد همين الان به تکاپو بيافتم و …

اما اگر مرگ فرا برسد و چونان گردابي ما را در خود ببلعد چه خواهيم کرد؟

اگر هنگام مرگ با واقعيتهاي دنياي ديگر مواجه شويم چه خواهيم کرد؟

گرفتار چنان عذاب و دردي خواهيم شد که باور کنيد در کلام نمي گنجد.خيلي ها مي گويند براي جوانان زود است که از مرگ بدانند .ولي من به شما مي گويم با واقعيتي که هر لحظه شما را تعقيب میکند  چه مي کنيد؟ من جوان اگر از مرگ بدانم زيرساختهاي زندگي خود را ديگرگون خواهم نمود و بنايي خواهم ساخت بس استوار در برابر واقعيتي که گريز و گزيري از آن نيست و آنگاه بجاي اينکه مرگ مرا فراگيرد من مرگ را اسير ممیکنم. هميشه فکر مي کنيم که از دريچه چشمان خود افقي شدن ديگران را (مرگ آنها) را خواهيم ديد و احساس غرور خواهيم کرد که او مرده و ما زنده ايم اما بدانيم که روزي خواهد رسيد که ديگري از دريچه چشمانش افقي شدن ما راببيند. در مورد مرگ و مراحل بعد از آن هم بزودي مطالبي علمي را ارايه خواهم نمود که اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.

مانترا و ذکر (٣)

در ادامه بحث مانترا و ذکر بايد گفت که مانترا بطور گسترده اي بعنوان يک تکنيک تمرکز فکر, بيدار کردن محرکهاي دروني و همچنين فعال کردن نيروي استحاله داخلي  مورد استفاده قرار مي گيرد.

بهتر است در ابتدا براي تفهيم نحوه اثر ذکر ,  کمي در مورد صوت صحبت کنيم . وقتي ملکولهاي هوا بر اثر ايجاد اصواتي چون تکلم , ريزش آب از آبشار, ضربه زدن به چيزي و غيرو به حرکت در بيايند, انرژي جابجا شده و ملکولها شروع به ارتعاش مي کنند و در اين هنگام با همديگر برخورد مي کنند و در حين برخورد هر ملکول از خودش انرژي آزاد میکند  و اين ارتعاش از طريق هوا يا واسطه اي ديگر به شکل موج سه بعدي منتقل مي شود.

قديس بزرگ سوامي موکتاناندا مي گويد: ” فردي ممکن است در ظاهر مهندس , پزشک , حقوقدان ويااستاد دانشگاه باشد .در صورتي که هر يک از ما در باطن توده اي از آگاهي در حال تغيير مداوم است .هنگامي که پرتو مانترا را به اين توده تغيير پذير بتابانيم , آنرا در جهتي متمرکز و تثبيت مي نمايد که همان نفس است .”

در اينجا تمايزاتي را در نحوه کاربرد مانترا قائل مي شويم :

١-نوشتن مانترا : اين امر کيفيت ارتعاشي مانترا بر ذهن نيمه هشيار را تحت تاثير قرار مي دهد. در اين حالت مانترا قادر است محتواي نيمه هشيار را پردازش کرده با اثرات جديد جايگزين کند که به آن ” ساماسکارا” مي گوييم .

٢-آهنگين خواندن مانترا : به معناي تکرار مانترا چه با صداي بلند و چه با آواز يا صحبت .کاربرد ذکر (مانترا) بصورت آواز را (آئث پ) ، (پ آئاآ) يا ((پ آتت اب پ آت مي گوييم . در اين حالت مانترا (ذکر) سببب بيداري آگاهي نسبت به محرکهاي داخلي مي گردد.

٣-نجوا کردن مانترا: در اين حالت اثر مانترا بر روي اگاهي افزايش مي يابد و فرد را قادر مي سازد که تغييرات لطيف و نافذ در آگاهي را تشخيص دهد.

٤-هماهنگ کردن مانترا با تنفس : در اين حالت , تنفس مانترا را با جريانهاي نيروي زندگي و همچنين ارتعاشات پرانيک عميق و ژرف داخلي همسو میکند . تنفس مانترا جهت بيداري نيروي کونداليني مورد استفاده قرار مي گيرد و در تمرينات

“کيريا يوگا ” کاربرد دارد.

٥-فکر کردن به مانترا : اين امر سبب مي شود که توجه و تمرکز به درون سوق داده شود. اگر تفکر در روزنه هاي درون تثبيت شود , آگاهي شروع به بيداري میکند .به اين حالت ) ت اب ااج ) يا (پ آت بات ) مي گويند (حالت يادآوري ).

 ماتريکا شاکتي (قدرت کلام )

در اينجا مناسب ديدم که در مورد” ماتريکاشاکتي” يا “قدرت کلمات ” توضيحاتي ارايه کنم . فرض کنيد که ناگهان در مخيله شما مي آيد که “من ترسو هستم ” .اين جمله از حروف ساخته شده است . يعني حروف کنار هم قرار گرفته اند و کلمات را ساخته اند و کلمات نيز جمله ها را ساخته اند و جملات هم با توجه به معنايشان “تاثير” خاص خود را دارند که وقتي فکر آن از ذهنتان مي گذرد “رنج ” مي بريد. به همين ترتيب اگر يک جمله مثبت را هم بکار ببريد “تاثير ” مثبت خود را بجا مي گذارد و سبب خرسندي شما مي گردد. در واقع همين نيروي کلمات است که شب و روز سبب آشفتگي ذهني ما مي گردد. يعني از درون اين حروف شکل مي گيرند و جمله ها را مي سازند و معناي آنها هم تاثير مي گذارد و سبب ناراحتي ما مي گردد. خيلي از اوقات اگر به درون خود توجه کنيد مي بينيد که بسياري از ناراحتي ها و رنجهايا شادي ها و خرسندي ها ي شما با “صحبت درون ” شکل مي گيرد و اين صحبتهاي دروني هم اثرات خود را برمي تابند. در واقع بر اثر فعاليتهاي ماتريکاشاکتي , فرد بجاي دست يافتن به نفس , خود را بصورت وجودي ناچيز و معيوب مي انگارد. حالا اگر اين فعاليتها مثبت باشد , به عکس سبب گسترش آگاهي مي گردد. وقتي فرد با حيله هاي ماتريکا شاکتي آشنا شود ديگر گول آن را نمي خورد و خود را رنجور و ناچيز نمي انگارد. به اين طريق فرد تفکرات بد را به تفکرات خوب تبديل خواهد کرد. وقتي کلمات

مانترا را پيوسته بکار ببريم , مانترا جايگزين کلمات پوج و بي معني مي گردد و به اين ترتيب اثرات مثبت ماتريکاشاکتي نمايان مي شود.

نماز و چاکراها(٣)

ادامه مطالب نماز و چاکراها را با هم مي خوانيم :

در توضيح تبادل دو دست بايد گفت که در فلسفه قديم چين , شناخت به سه مهم تقسيم مي شود :

١-يانگ : بمعني “روشنايي خورشيد”(مثبت ). از خصوصيات آن خورشيد , آسمان , فعاليت , درخشندگي و خشونت است . در طرف چپ قرار گرفته و سياهرنگ است , رقم آن فرد و ساير ارقام يانگ نيز طاق هستند.

٢-اين : بمعني “فقدان روشنايي ”  و به معني سايه , تاريکي است (منفي) . از خصوصيات آن زمين , ماه  , عدم فعاليت , کدورت , نرمش و خلا است . در طرف راست قرار گرفته و سفيدرنگ است , رقم آن زوج (دو) و ارقامش جفت هستند.

٣-تائو: وجود تضاد بين شب و روز, اختلاف روشنايي و تاريکي , گرما و سرما , خشکي و رطوبت مي باشد. اين قانون جوهر و چکيده عالم است .

در واقع با اتصال دست چپ وراست به يکديگر بين اين دو انرژي تبادل صورت مي گيرد .

مرحله بعد مسح سر است . با اين عمل ساهاسرارا چاکرا  تحريک مي گردد . قبلا” در مورد تحريک آن وتاثيرات آن در سطور پيشين توضيح داده شده است . از ديگر تاثيرات آن مي تواند ايجاد تعادل بين نيمکره هاي چپ و راست بدن کند و به اين ترتيب در احساسات و عواطف (نيمکره راست ) و نيز در تفکر و منطق متعادل گردد.

مرحله بعدي مسح پاهاست که دو اثر دارد. اول اينکه نيمه بالايي بدن با نيمه پاييني تبادل انرژي میکند  و به اين ترتيب نوعي توازن صورت مي گيرد.

تاثير دوم آن تحريک چاکراهاي کف پاست و اين امر سبب دريافت انرژي بيشتر از زمين مي گردد . به اين طريق , يعني با تداوم وضو در کارها , چاکراهاي پاها همواره تقويت شده و لذا همواره انرژي بيشتري از طريق پاها وارد مولادهاراچاکرا و شوادهيستاناچاکرا (چاکراي جنسي) مي گردد و به اين طريق فرد کمتر دچار خستگي مي گردد. به اين ترتيب فرد داراي استحکام و قوت دروني مي گردد. فرد با خوش بيني بر روي زمين زندگي کرده , همواره شاکر و سپاسگزار خواهد بود. ورود انرژي بيشتر به مولادهارا خيلي اهميت دارد چراکه اين چاکرا اساس نيروي حيات تمام چاکراهاي بالاتر را شکل مي دهد و سرچشمه نيروي حيات است . در اين چاکرا منبع لايزال انرژمیکنداليني (يانگ ) وجود دارد . سوشومنا , آيدا و پينگالا که سه کانال اصلي انرژي بدن هستند نيز از اين چاکرا شروع مي شوند.

در زير جدولي ارايه شده است (از کتاب انرژي درماني چو-آکوک سويي-ترجمه و تاليف جمشيد هاشمي ) که تاثير وضو بر

چاکرا را نشان مي دهد.

رنگ ويژگي شخصيتي
قرمز پر واقع بين -خاکي عفعال -انرژيک -عاشق زندگي مادي
قرمز فعال -پرقدرت -انرژيک -زنده دل -رقابت جو-متمايل به روابط جنسي-آتشي مزاج -صحت سيستم گردش خون ,قلب و جسم فيزيکي
صورتي دوست داشتني-حساس -احساساتي-هنرمند-هيجاني
ترکيب نارنجي-قرمز رازگويي-قدرت خلاقه
نارنجي خلاق و مولد-حادثه جو-دليروشجاع -صحت ارگانهاي

  تناسلي و احساسي
ترکيب نارنجي-زرد با تفکر تحليل گر-خلاق -باهوش -علم گرا-برتري جو
زرد خلاق -باهوش -شلوغ -خوش بين -آرام و خونسرد-صحت کارکرد طحال و انرژي حيات
طلايي دانش -علم دروني -داراي درک شهودي و علم روحي
زرد-سبز فصيح (گويا -خلاقيت در عشق
سبز عاشق تعليم -اجتماعي-اهل مراوده -دوستدار مردم ,طبيعت و حيوانات -سلامت قلب و پاها
فيروزه شفادهنده -درمانگر-حساس -اهل صلح و صفا-آرام -دلسوز و مهربان -سلامت سيستم ايمني بدن
آبي مهربان -حساس -دوست داشتني-مدد يار-شهود و اشراق -سلامت گلو و تيروئيد
نيلي حساس -صادق -احساسات عميق -فعال بودن چشم سوم (شيوا -صحت چشمها و غدد بلغمي
بنفش درک شهودي-هنرمند-جادويي-آينده نگر-ايده آليست -فعال بودن چاکراي تاج (ساهاسرارا -صحت سيستم عصبي و غده صنوبري
بنفش کمرنگ تصور تحليلي رويايي(الهامي -خيالباف -اتريک
سفيد روحي و ماورايي-اتريک -کيفيت فيزيکي ضعيف

نوع چاکراوهاله قبل از وضو بعد ازنيت کردن بعد از وضو نيم ساعت بعد
هاله سر  ۳۰  ۱۱۰  ۶۵  ۷۰
هاله شانه  ۲۵  ۱۱۰ خيلي بزرگ  ۷۰
هاله شکم  ۲۵  ۱۱۰ خيلي بزرگ  ۷۰
هاله پاها  ۲۰  ۱۵۰ خيلي بزرگ  ۷۰
مولادهارا چاکرا  ۲۵  ۹۰ خيلي بزرگ  ۵۰
شوادهيستانا چاکرا  ۴۰  ۹۰ خيلي بزرگ  ۱۰۰
چاکراي منگ مين  ۲۰  ۲۰  ۳۵  ۱۵
چاکراي ناف  ۱۵  ۲۰  ۴۰  ۳۰
طحال جلويي  ۳۵  ۲۵  ۲۵  ۱۵
طحال پشت  ۴۰  ۵  ۶۰  ۱۵
شـــبکه خورشـــيدي جلويي  ۵۵  ۴۰  ۸۰  ۲۰

شبکه خورشيدي پشتي  ۵۵  ۴۰  ۸۰  ۲۰
قلب جلويي  ۵۰  ۵۰  ۸۰  ۱۰۰
قلب پشتي  ۵۰  ۵۰  ۸۰  ۱۰۰
گلو  ۵۰  ۵۰  ۱۱۰  ۷۰
آجنا  ۵۰  ۵۰  ۸۰  ۱۰۰
پيشاني  ۲۰  ۵۰  ۱۵  ۱۰
تاج  ۵۰  ۱۱۰  ۱۴۰  ۱۰۰
کبد  ۳۵  ۲۰  ۲۵  ۱۵
دست و پا  ۴۰  ۱۱۰ خيلي بزرگ  ۷۰

در ضمن ذکر چند نکته لازم است و آن اينکه اثرات فوق زماني قابل توجه است که ما در وضو تداوم داشته باشيم (مثلا” هر نيمساعت يکبار) که به مرور اثرات آنرا آشکارا لمس خواهيم کرد.

************************************************************

hossein

About 72,800 results (0.51 seconds)

Jul 8, 2013 – در مجموعه پست های «چگونه چاکراهای خود را باز کنیم»، ضمن آشنایی با هنر …. لطفا بفرمایین که خودتون چه مدتی هست که چاکراتون فعال شده و چگونه؟

چگونه چاکراهای خود را باز کنیم (۲) | شگفتیها

www.shegeftiha.com › مديتيشن و يوگا

چگونه چاکراهای خود را باز کنیم (۲). ۲۰ تیر ۱۳۹۲ توسط admin. چاکرا. بخش دوم: آموزش نحوه باز کردن سه چاکرای خاجی، ناف، و قلب. چاکراها، مراکز انرژی هستند که انرژی از …

Feb 16, 2013 – كنيم. چاکراي اول را بشناسيم چاكراي اول در جايي بين مقعد و اندام تناسبي قرار دارد، با … چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟

Mar 3, 2015 – دوستان عزیز و راهیان نور در این بخش مقاله ای رو براتون میگذارم که ترجه خودمه البته به صورت خیلی خلاصه و از چندین منبع مختلف گرفته شده که …

چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟ اگر در شرايط …. اينجا جايي است كه انگار در خانة‌ خود هستيم و يگانگي با اصل الهي ازلي را تجربه مي كنيم.

چگونه می توان فهمید که چاکرای اول فعال تر از بقیه چاکراهاست؟ …. اینجا جایی است که انگار در خانه‌ خود هستیم و یگانگی با اصل الهی ازلی را تجربه می کنیم. جالب است …

Feb 12, 2008 – نهایتا به این احساس می رسیم كه باید از خود محافظت كنیم و از اشخاص یا شرایط خاصی …. چگونه می توان فهمید كه چاكرای اول فعال تر از بقیة چاكراهاست؟

چاکراها – انرژی درمانی

energydarmani.persianblog.ir/tag/چاکراها

توصیه می کنیم خواندن این مطلب بسیار جالب را از دست ندهید زیراارتباط بین ….. اگر کسی از طریق دانش صلح درونی و بیداری کندالینی بیاموزد که چگونه چاکرا ها …. مشاهده شده که عمل وضو بیشتر چاکراها و نادی ها (کانالهای انرژی) را فعال و بزرگ می کند.

انتخاب ۳ دوره جز دانشجوی فعال ایران …. این تمرین بسیار مجرب و کار ساز است و با روشی ساده کم کم چاکراهای بین دو دست را باز میکند وکم کم انرژی این … برای تمرکز بیشتر توصیه می کنم چشمانتان را ببندید. … چگونه جذاب باشیم و در دلها نفوذ کنیم.

چگونه بفهمید كه چاكرای اول عملکردش مناسب است : اگر در شرایط غیرعادی استرس و یا شوك ، چاكرای اول به اندازه‌ كافی كار نكند ، احساس عدم تعادل خواهید كرد یا انگار فرش …

Apr 25, 2011 – اما قبل از آن بهتر است که به یک مورد علمی اشاره کنم. … مشاهده شده که عمل وضو بیشتر چاکراها و نادی ها (کانالهای انرژی) را فعال و بزرگ می کند. در اینجا …

باز کردن چاکراها به زبان ساده – آپارات

www.aparat.com/v/…/باز_کردن_چاکراها_به_زبان_ساد…

علی باز کردن چاکراها به زبان سادهقسمتی از سری مجموعه آواتار که به زبان ساده چاکرا ها را توضیح می دهد. باز کردن چاکراها به زبان ساده آشنایی با چاکراها.

خیلی خوش امدید – چشم سوم خود را چگونه باز کنیم – هرگونه کپی برداری از مطالب اینجا … شد، شبيه تكنيك هاي ديداري باز كردن چاكرا است كه توسط اكثر استادان كار با انرژي و … گشايشي ذهني را ادامه دهيد، چشم سوم خود را تحريك كرده ، آن را فعال خواهيد ساخت.

دروازه ورود به سفر روح – چاکراههای بدن و تاثیرات ان و چگونگی فعال سازی چاکراه ها……… – عرفان. … چگونه میتوان فهمید که چاکرای اول کارا تر از بقیه چاکراهاست؟

فعال سازی چاکرای ریشه – پارسه گرد

www.parsegard.com/…/فعال-سازی-چاکرای-ریشه.html

با فعال سازی چاکرای ریشه می توانید آرامش را به بدن خود بازگردانید. همچنین در بخش سبز و سالم سایت پارسه گرد انواع مطالب را در … ۲٫ چگونه جوش صورت را درمان کنیم …

فعال سازی چشم سوم همه افراد میتوانندانجام دهند چشم سوم با اسامی مختلف از جمله چشم … اما چگونه؟ این فعالیت گشایشی ذهن ، آگاهی جسمی شما را در محل چشم سوم متمركز می كند. … شبیه تكنیك های دیداری باز كردن چاكرا است كه توسط اكثر استادان كار با انرژی و …

من یک چند روزیه که میبینم یاسی جون راجع به هاله بدن و چاکراها مطلب مینویسه . همین باعث شد منم یک مطالعاتی بکنم و یک چیزهایی یاد بگیرم . واسه همین میخوام این مطالب …

چگونه چاکراهای خود را باز کنیم – صفحه ۱ – نی نی سایت

www.ninisite.com › تبادل نظرمتفرقهعمومي
Jul 11, 2013 – 7 posts – ‎۶ authors

بر اساس باور هندویان و/یا بودائیان، چاکراها انباشتگاه‌های عظیم (و در عین حال محدود) انرژی در بدن هستند که ویژگی‌های روانشناختی ما را کنترل می‌کنند.

سنگ ها و چاکرا ها. -, شارژ سنگ … چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم ؟ … زندگی کوتاه تر از آنیست که وقتمان را صرف تنفر از دیگران کنیم. خودتان را خیلی جدی …

چاکراها – چاکراها و بدن ما

chakras-aramgroup.blogfa.com/category/1

چاکراهاچاکراها و بدن ما – چاکراها و قدرت انرژی کندالینی – چاکراها. … چگونه می توان فهمید كه چاكرای اول فعال تر از بقیة چاكراهاست؟ اگر در شرایط غیرعادی استرس و یا …

امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای اول: لذت بردن از سپيده دم، طلوع و غروب …. صحیح را در این زمان به جوانها ندارند و اینکه چگونه این انرژی را کنترل کنند. …. هنگامی که این موقعیت زیبا و دلپذیر، یعنی باز بودن چاکرای قلب را تجربه کنیم، در می یابیم …

چگونه چاکراهارا فعال کنیم : در هاله‌ انسان ساختار‌هايي تحت عنوان چاكرا (كانون انرژي) وجود دارد. اين مراكز مسؤول تبادل انرژي بين هاله‌ي انسان و هاله‌ي كيهان (ارسال و دريافت …

Oct 14, 2014 – How The Heart Chakra Can Be A Key To Prosperity … ارتباط بین چاکرای قلب با دولتمندی و رفاه، بیایید ابتدا راجع به چاکراها صحبت کنیم.ا … دلیل این که چرا بعضی خلاق، بعضی فعال، برخی باهوش و برخی دوست داشتنی هستند، …

چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟ …. كند شما مي … خود را فعال نماید. ۹ . چگونه چاکراهای خود را باز و فعال کنیم توسط مانترا و مودرا – جیوتی .

تست چاکرا – پرشین وی

www.persianv.com/ravan/187056.php

Mar 4, 2012 – تست چاکرا. … کرده تا مراکز انرژی خود را که در کمترین حد انرژی هستند، فعال سازید. …. با همکار قلدر خود که ما را تحقیر می کند چگونه رفتار کنیم؟

Jun 29, 2008 – امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای اول:لذت بردن از سپیده دم٬طلوع و غروب …. صحیح را دراین زمان به جوان ها ندارند و اینکه چگونه این انرژی را کنترل کنند. …. عادت کرده ایم که بهار را همراه با انرژی جدید در تنه٬اعضا و قلب خود احساس کنیم.

راههای فعال کردن چشم سوم … همچنين هاله داراي هفت لايه مجزاي انرژي است كه به نحو بنيادي با آنچه سيستم چاكرا ميناميم ودر طول نخاع قرار گرفته است در ارتباط است.

۳۰ posts – ‎۲۳ authors

من مدتی است که می خوام چشم سومم رو فعال کنم وقتی مراقبه می کنم در چاکرای آجنا احساس فشار می کنم .و بعد یک سری از تصاویر و خاطرات جلوی چشمم می یان و میرن و بعد …

دعا چگونه اثر می کند؟ – Spiritual Science Research Foundation

https://www.spiritualresearchfoundation.org/…/how-pr…

۴ آیا هرزمان که دعا می کنیم ، باید در این وضعیت قرار بگیریم؟ ۵٫ ….. بوسیله ی لمس مچ با سینه ، آناهات چاکرا فعال شده و به جذبِ بیشترِ ارتعاشات ساتویک کمک می کند.

چگونه حس ششم خود را تقویت کنیم؟ – Bartarinha.IR | برترین ها

www.bartarinha.ir/…/چگونه-حس-ششم-خود-را-تقویت-…

Jun 27, 2012 – چگونه حس ششم خود را تقویت کنیم؟ … می خوابیم ضمیر خودآگاهمان به خواب می رود و قدرت های شهودی که در هنگام بیداری فعال نیستند فعال می شوند.

در مجموعه پست های «چگونه چاکراهای خود را باز کنیم»، ضمن آشنایی با هنر آگاهی از … وقتی هر کدام از آن ها را زمزمه می‌کنید، به گونه‌ای در بدن شما طنین انداز می‌شوند که در .

Jul 7, 2008 – را براي تحريك اين چاكرا و همچنين استفاده از مانتراي مخصوص چشم سوم. گفته شده.اين مانترا … زيرا كليد فعال سازي اين چاكرا(چشم سوم)،فرستادن انرژي به اين ناحيه. مي باشد. مانترايي … ما نعمتی بیش داد. سبکی و آرامش را احساس کنیم.

راههای تقویت آجنا – چگونه چاکراهای خود را باز کنیم (۱)شگفتیها

www.findwebsite.ir/ndcjcnytsqrnmctdqnxadnfvctdmn…Translate this page

فعال نمودن چشم سوم ( آجنا ) به علم، آگاهی و ظرفیت احتیاج دارد. چگونه چاکراهای خود را باز کنیم (۱) | شگفتیها۸ جولای ۲۰۱۳ … چاکرای آجنا (چشم سوم). چاکرای ساهاسرارا …

وفور و فراوانی را فرا می خوانیم و دنیای کامل جدیدی را می بینیم و تجربه می کنیم ….. بشر از ۲ چیز …… چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟

چگونه چشم سوم را فعال کنیم؟ – اسرار کاوش

basaki.loxblog.com/tag/چاکرا/چاکرا.htm

Jan 19, 2016 – چشم سوم؟؟ آیا تا به حال شنیده بودید یا الان از شنیدنش متعجب شده اید؟چشم سوم یکی از چاکراهای انرژی انسان است که به دلیل قدرت و اهمیتی که دارد از …

تاثیر آن بر روی بیماری ها چگونه است ! …. کتاب کندالینی و چاکراهای استاد آرام دستورات کاملی برای آغاز کردن تطهیر سیستم مقدماتی ….. انرژي کنداليني بسيار قدرتمند است به همين دليل در فعال کردن و هم در استفاده از آن بايد نکات زيادي رعايت گردد.

چگونه روح ما (انسانها و زمین) دچار انحراف شدبگذارید آن را ساده بیان کنیم . … و با آوردن فرکانس های بالاتر سبب فعال شدن چاکراها و DNA و «بدن انرژی» می گردد. این نور …

نیروی ذاتی استدلال و تعقل در ما متعادل می گردد و فعال می شود. … این چاکرا باعث می شود دیدی ورای دنیای مادی پیدا کنیم، به همین دلیل، ممکن است تواناییهای روحی و تله …

Oct 4, 2015 – مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می‌‌کند. … احساس خواهید کرد که چگونه ذهن تان باز و پاک می‌‌شود و چگونه انقباض و گرفتگی چاکرای گلو و فضای تحت تاثیر آن به … مطالعه اين مقالات را توصيه مي کنيم.

Jan 16, 2016 – چگونه چشم سوم خود را فعال کنیم. treasure-book. چشم سوم؟؟ آیا تا به حال شنیده بودید یا الان از شنیدنش متعجب شده اید؟چشم سوم یکی از چاکراهای …

چگونه چاکرا ها را باز کنیم ؟ :: اسپری

spray.blog.ir/1394/11/28/چگونهچاکرا-ها-را-باز-کنیم

Feb 17, 2016 – چگونه چاکرا ها را باز کنیم ؟ … برای فعال سازی چاکراها از تکنیک‌های مختلف جسمی و ذهنی استفاده میشود ؛ در ادامه نمونه‌ای از این تکنیک‌های ذهنی آمده است.

Jan 23, 2010 – چگونه پرواز جسم انجام بدهیم؟ … بزنیم می توانیم این حالت را به فعال شدن انرژی و نیروی جنسی تشبیه کنیم : انرژی جنسی هم در … هر نقطه از چاکرا های هفت گانه ، دارای خصوصیات خاصی است و فعال شدن هر چاکرا خواص خود را بازگو می کند.

چاکرای اول – مفاهيم

www.ngdir.ir/…/zaminshenasi-mafahim_sangdarmani…

چاكراي اول در جايي بين مقعد و اندام تناسبي قرار دارد، با دنبالچه مرتبط است و به طرف زمين باز مي شود. … چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟

شاگردان پرشیا – چاکرا

wushu-persia-zarand.blogfa.com/post/14

Apr 7, 2013 – شاگردان پرشیا – چاکرا – قهرمانان هنر رزمی. … و اطلاعاتی در مورد خوشکبارچگونه چربی بسوزانیم؟حتی در هنگام خواب.مکمل ارژنین … فعال سازی چاکراهای خاص ممکن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال ….. در تمارین تراتیکا شعله شمع رو درست نقطه مقابل وسط ابرو ها تنظیم می کنیم – ۱- ابتدا با …

در زیر به چند مورد اشاره می کنیم: اتومبیل های شاسی بلند افرادی که اهل جسارت و … شنبه ۵ دی ماه) · فال روزانه شما:(سه شنبه ۴ دی ماه) · چگونه چاکرای اول را فعال کنیم؟

چگونه چشم سوم را فعال کنیم؟ – اسرار کاوش

basaki.loxblog.ir/tag/چاکرا/چاکرا.htm

چشم سوم؟؟ آیا تا به حال شنیده بودید یا الان از شنیدنش متعجب شده اید؟چشم سوم یکی از چاکراهای انرژی انسان است که به دلیل قدرت و اهمیتی که دارد از دیگر چاکراها متمایز …

May 18, 2014 – 15 posts – ‎۶ authors

در گنو‌لینوکس چاکرا چگونه وایرلس را شناسایی کنم؟ … بهروز جان چک کردم من که باز هم نتونستم این وایرلس رو فعال و راه‌اندازی کنم. چرا بیشتر …

بعضی از چاکراها بطور کافی باز نیستند ( بیشتر غیر فعال هستند). در عوض بعضی دیگر …. چگونه بر گرمای تابستان غلبه کنیم؟ انواع سرطان پوست کدام‌ند؟

فال – چاکرا

falgo.blogfa.com/cat-94.aspx

اگر چاكرای پنجم فعال باشد ۴ تا ۵ ساعت خواب در شب به طرف راست و چپ به طور ….. چگونه بفهمید كه چاكرای اول عملکردش مناسب است : اگر در شرایط غیرعادی استرس و یا …… دقیق تر تنظیم کرده، نظرات دیگران را اخذ کرده و برنامه های خود را بازنگری کنیم.

بطور غير فعال و نهفته در انتهای ستون فقرات و مابين استخوان مثلث شكلی بنام اُ … بيان كنيم ، ولي ما سعي ميكنيم بعضي از خصوصياتي را كه بعد از فعال شدن اين … كه چگونه چاكرا ها را تغزيه نمايد ، مي تواند چاكرا هاي خسته و ضعيف خود را فعال نمايد.

چگونه چاکراهای خود را باز کنیم بایگانی – دعا با ملکوتی ها

doa114.com/tag/چگونهچاکراهای-خود-را-باز-کنیم/

ترك نگويم تا حق تعالى را ملاقات كنم و نيز فرمود:يا على اين دعا را هر صبح و هر شام. بخوان زيرا كه گنجى از گنجهاى عرش الهى است. ابىّ بن كعب،به پيشگاه حضرت.

تاثیرات وضو و نماز بر روی چاکراهای بدن – پارسینه

www.parsine.com/…/تاثیرات-وضو-و-نماز-بر-روی-چا

Aug 22, 2014 – اقتصادی های روحانی چگونه ثروتمندان را شناسایی می کنند؟ …. لازم است اشاره کنیم که (پریسپری) یا قالب مثالی، مواد اکتوپلاسم نیست بلکه شبح با استفاده از … مهتاب و تماشا یا لمس آب های زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند.

Jul 30, 2012 – حالا بیاین با هم حسش کنیم این چاکرا رو، اول این پاراگراف رو تا آخر … اگر کسی چاکرای چشم سومش فعال باشه و از اون تو مسیر مثبت استفاده کنه …

سیر وسلوک – هاله ومدیتیشن

seir-solok.blogfa.com/cat-145.aspx

بطور غير فعال و نهفته در انتهای ستون فقرات و مابين استخوان مثلث شكلی بنام اُ ساكرُم( … برسيم كه بتوانيم حالات خود و ديگران را از طريق انگشتانمان احساس كنيم. … كه چگونه چاكرا ها را تغزيه نمايد ، مي تواند چاكرا هاي خسته و ضعيف خود را فعال نمايد.

نسیم سحری – چاکرا

www.tayeregodsi.blogfa.com/tag/چاکرا

امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرا:گذراندن زمانی در قله کوه و یا نظاره ان. ….. ۲-۲) کالبد ذهنی بالاتر:با این کالبد ما می اموزیم که چگونه قضاوت کنیم و نیز توان تمییز و …

Aug 23, 2012 – این رنگ جسم اثیری را انرژی می بخشد و چاکراها را با جریان نظم از پرانا (انرژی حیاتی) …. چاكراها به اين طريق آزاد مي شوند، در درون احساس عميق سرور، آرامش و روشني مي كنيم. … چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟

سمینار آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟- جدید و کامل … عقیق خزه ای این سنگ با تاثیر بر چاکرای قلب جریان خون و متعادل کردن درصد قند خون .

تولدی دوباره

thewitch151.blogfa.com/

بنابراین شما می تونید با انجام تمریناتی که باعث فعال کردن امواج تتا میشه به خودتون کمک کنید تا … برای انجام مدیتیشن بهتره در حالت ذن نای قرار بگیریم چون وضعیت چاکراها در این نوع … ما در درسهای مربوط به ” هاله ی بدن ” مفصل در این باره صحبت می کنیم اما در حال حاضر من یک ….. ۳ _ هنر چگونه زندگی کردن ، با محیط و با طبیعت.

چگونه بفهمید كه چاكرای سوم عملکردش مناسب است : اگر این چاكرا هماهنگ كار كند شما … رنگ درمانی چاکرای سوم : رنگ زرد روشن چاكرای سوم را فعال میكند، به افكار و اعصاب نیرو … به همين دليل وقتي احساس شادي مي کنيم همه چيز درخشنده تر از حد عادي مي شود.

چگونه چاکراهای خود را باز کنیم بایگانی – دعا و علوم قرانی

۱۴adiye.com/tag/چگونهچاکراهای-خود-را-باز-کنیم/

بایگانی برچسب‌ها : چگونه چاکراهای خود را باز کنیم. علوم قرانی … ترك نگويم تا حق تعالى را ملاقات كنم و نيز فرمود:يا على اين دعا را هر صبح و هر شام. بخوان زيرا كه …

چگونه چشم سوم را فعال کنیم؟ – خريد ساعت مچي

basaki.glxblog.com/tag/چاکرا/چاکرا.htmTranslate this page

چگونه چشم سوم را فعال کنیم؟ چشم سوم؟؟ آیا تا به حال شنیده بودید یا الان از شنیدنش متعجب شده اید؟چشم سوم یکی از چاکراهای انرژی انسان است که به دلیل قدرت و اهمیتی …

Jun 12, 2008 – چشم سوم خود را فعال کنیم (قسمت دوم) … اما چگونه؟ این فعالیت گشایشی ذهن ، آگاهی جسمی شما را در محل چشم سوم … فعالیت گشایشی ذهن که در اینجا شرح داده شد، شبیه تکنیک های دیداری باز کردن چاکرا است که توسط اکثر استادان کار با …

چگونه سمبلهای ریکی کار می کنند؟ سمبلهای ریکی … چگونه سمبل های ریکی را فعال کنیم؟ …. دست ها روی چاکرای تاجی باشد و با چشم تان به چشم سوم شخص ریکی بدمید

Oct 21, 2011 – چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟ …. جايي است كه انگار در خانة‌ خود هستيم و يگانگي با اصل الهي ازلي را تجربه مي كنيم.

دی ۱۳۹۲ – ماهانتا – blogfa.com

www.mahantaa.blogfa.com/9210.aspx

جواب این سوال ها رو اگه بخوایم پیدا کنیم به یه نکته اول باید اشاره کنیم: ….. حال این که این شخص کجاست و چگونه شما با هم برخورد می کنید را می سپاریم به معجزات …. توانائی و قدرت‌های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها ، کرامت یا سیدهی نامیده می‌شود و به …

نکته بسیار مهم این است که چطور انرژی منفی جذب شده را تخلیه کنیم. … باید یاد بگیریم چگونه انرژی منفی را از خود دور کنیم و چطور انرژی های مثبت را دوباره جذب خود کنیم. … و نیز خواندن «نماز شب» کانالهای انرژی بدن (چاکراهای هفت گانه) را فعال می کند.

سبکهای رسیدن به آرامش درون – فعال سازی چشم سوم – بهترین راه رسیدن به آرامش یگانگی با معبود خود و … كساني كه با اين چاكرا هماهنگ شده باشند، بر خود تسلط پيدا ميكنند و منشاء انرژي معنوي، شهود، خرد، …. چگونه افکار و احساسات خود را پاکسازی کنیم.

کسانی قادرند انرژی سنگها را احساس کنند که چاکراهای فعال دارند هر چه چاکرا باز تر باشد حوزه انرژی شخص گسترده تر شده و احساس قوی … چگونه از سنگ استفاده کنیم؟

تیر ۱۳۹۱ – درون زیبا

onyxx.blogfa.com/1391/04

اگر درست عمل نکند: یاس و اندوه و عدم تعادل احساس می کنیم … اگر طرز خوابیدن شما به پشت و حدود ۸ – ۷ ساعت باشد چاكرای سوم شما فعال می باشد. … می كند و والدین و مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوان ها را دارند كه چگونه این انرژی را كنترل كنند.

فرکانس فعال سازی چاکرای پنجم

chakrashop.ir/?product=فرکانس-فعال-سازی-چاکرای

از طریق این فرکانس می توانید چاکرای پنجم خود را فعال سازید مناسب برای. … از راه چاکرای پنجم همه ی آنچه دردرون داریم ابراز می کنیم مثل خندیدن، گریه کردن، احساسات …. احساس خواهید کرد که چگونه ذهنتان باز و پاک می شود و چگونه انقباض و گرفتگی …

چاکراهای جنسی (شهوانی) هر راهی که سیستم جنسی شما را فعال کندچاکرای مهم بدن شما میباشد … تا مطمئن شوید چاکرا فعال بدنتان کجاست و چگونه میتوانید از ان بهره بگیرید . … در خود فرو رفت و گفت پس به این ترتیب باید دکانهای خود را تعطیل کنیم .

اسرار ماوراء [آرشيو] – Page 5 – P30World Forums – انجمن های …

forum.p30world.com › … › موارد ديگرمـتـفـرقـه
Sep 17, 2006 – 100+ posts – ‎۲۸ authors

يا ايدئولوژيى باشدكه به شخصى ديكته مى كند چگونه زندگى كند …. اگر بخواییم که چاکرای چشم سوم را با هیپنوتیزم فعال کنیم باید چی کار کنیم؟

Dec 2, 2009 – این بدان معنی است که : هر چه قدر انرژی معنوی و روحی که از طریق چاکرای … می کنیم وضعیت آشفته خود را تغییر و ترمیم کنیم ، مثل ؛ ورشکستگی …

چاکرا درمانی – مدیریار….سایت جامع مدیریت

www.modiryar.com › خلاصه كتب مديريت

May 9, 2013 – و چگونه می‌توانم استعدادهای بالقوه ام را در جهت نیل به شادی و خلاقیت بیدار کنم؟ …. هرچقدر این وضعیت بیشتری تکرار شود، چاکراها فعال تر و آگاهی بیشتری … تا گرفتگی‌ها را از راه چاکراها پاک کنیم و در جهت پیشرفت آگاهی جلوتر …

عرفان، متافیزیک، چاکراها-۱ – گیس گلابتون

www.gisgolabetoon.ir/fa/success/news/969/عرفان-۱

Nov 11, 2011 – بعضی از شما از من خواسته اید که در مورد چاکراها و متافیزیک بنویسم. من نیمی از عمرم … وقتی در وبلاگها می خوانم که بعضی ها دنبال باز کردن چشم سوم و فعال کردن کوندالینی هستند، به خود می لرزم. زیرا می دانم چه … اگر بازیگوشی کنیم، کارمندی تنبل و بدردنخود ارزیابی می شویم. در این دنیا هم … چگونه وبسایت بسازید؟

Dec 10, 2014 – برای مثال فعال سازی و کارکرد صحیح چاکرای دوم (سوادیستان) باعث بروز خلاقیت، زیبایی شناسی و خلق آثار هنری می گردد. فعال سازی چاکراها: نخستین گام، برای فعال سازی چاکراها، دریافت خودآگاهی میباشد. … زمانی که می‌گوییم می‌رویم مدیتیشن کنیم، هیچ معنایی ندارد؛ ما باید در … چگونه باید بر عصبانیت‌ام چیره شوم؟

چاکرای دست – جونیور

jonior.ir/چاکرای-دست.html

چاکرای اول چاکرای برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن آسانترین و امن ترین … چگونه چاکراهای خود را باز کنیم ۳٫ انگشتانتان را به جز شست ها از داخل دو دست در …

روانشناسی و شفا با پرانیک

psychologypranichealing.persianblog.ir/

Jun 7, 2014 – تاکید می کنم شما هر مشکلی که داشته باشید میبایست تحت نظر پزشکان متخصص … چگونه می توان فهمید که چاکرای اول فعال تر از بقیة چاکراهاست؟

پس چگونه می تواند مقابله با ضربه ی جهان بینی ما باز چشم سوم? … در حال راه رفتن, صحبت کردن, توپ فعال شفافیت خنده راهی مطمئن آتش برای حفظ است قدرت که-چک و متعادل در حالی که چشم سوم … “اگر شما نیاز به تجسم روح, از آن فکر می کنم به عنوان متقاطع بین فریاد زدن گرگ, یک فوتون, و دریبل از ملاس تیره. … Ajna-چاکرای سوم چشم.

Nov 3, 2012 – خیلی وقتها هم سعی میکردم چشم معنوی خود رو باز کنم ، بنابراین به محل چشم سوم … میشه و از این طریق چاکراهای پایین فعال میشن و نیازی به تمرکز آنها نیستش. ….. هیچ‌یک از آن‌ها واقعاً‌ نمی‌داند این مقاصد را چگونه باید در زندگی حاصل کرد!

مشاهده شده که عمل وضو بیشتر چاکراها و نادی ها (کانالهای انرژی) را فعال و بزرگ می کند. … به این می ماند که انرژی های منفی را مشایعت می کنیم تا کاملا” خارج گردد. ….. مستند «جنگ عليه سلامتي»؛ سازمان غذا و داروی آمریکا چگونه مردمش را زجرکش می کند؟

سمینار آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟- جدید و … روغن معطر و محرک چاکراها این روغن با تحریک چاکراها کمک قابل توجهی در فعال کردن انها دارد .

تست چاکراه – forum mui – فهرست

forum.mui.ac.ir › … › مرکز مشاورهروحی روانی
Aug 15, 2012 – 3 posts

چگونه افکار بر روی چاکراهای ما تاثیر می گذارد. شما باید بیاموزید …. تركيب مي‌كند تا ما واقعيت‌هاي سرنوشت خود را تجربه كنيم. رنگ اين چاكرا سبز ( …

آموزش استفاده از چاکراها | ۹۸ آموزش

۹۸amoozesh.ir/2015/07/08/آموزش_استفاده_از_چاکراها/

Jul 8, 2015 – چگونه چاکراهای خود را باز کنیم (۱) شگفتیها۸ جولای ۲۰۱۳ . … گردنبندی زیبا و منحصر به فرد جهت فعال کردن تمام چاکراها با خواص بیشمار گردنبندی …

اگر بخواهیم پرخاشگری و خصومت را کم کنیم، باید یاد بگیریم که چگونه خشم خود را کنترل کنیم. حالا برای …. تماشای طلوع و غروب خورشید که در متعادل ساختن چاکراها و ایجاد آرامش، بسیار مفید است. ….. چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم؟(۱)

Apr 10, 2009 – اکثر کسانی که روی چشم سوم کار میکنند و آن را فعال مینمایند، دید … با بیدار کردن چاکرای آجنا، میتوان شکل واقعی کالبد اختری را درک کرد. …. ۲- بعد با چشم نیمه باز شمع را نگاه می کنیم و دوباره با چشم بسته شعله را تجسم می کنیم …

چاکراها و هاله بینی | اسرار مـــــاوراء

asrarmavara.ir/1394/11/09/چاکراها-و-هاله-بینی/

Jan 29, 2016 – اطلاعات کاملی از هفت چاکرا دانلود معنای هاله ها و رنگ های آن دانلود راهنمای کامل … و هاله بيني,چگونه چاکراهای خود را باز کنیم,راهنمای کامل چاکــــراها,فعال …

چاکراهای بدن – انجمن علمي قلم پردازان

ghalampardazan.com › … › دانستني هاي پزشكي
Aug 3, 2012 – 10 posts

چاكراهاي بدن و تصوير و توضيح كامل هفت چاکرای اصلی: هفت چاکرای اصلی : با حرکت در جهت ن. … بینی نمی کنیم که این ممکن است نشانه ای در کالبد های لطیف باشد. …… چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟

چگونه حس ششم را تقویت کنیم؟ استفاده از حس ششم ،چشم سوم و چاکرای هفتم رویای هر یوگی یا عارفی است. … ما با منطق و اسدلال نمی توانیم چشم سوم را فعال کنیم.

سمینار آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟- جدید … بسیار زیباو منحصر بفرد از ۱۰ سنگ طبیعی و زیبا جهت فعال سازی همه چاکراها سنگهای در .

آزمودن چاکرای اول. چگونه میتوان فهمید که چاکرای اول کارا تر از بقیه چاکراهاست؟ … مهتاب و تماشا یا لمس آب های زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال میکند. ماه به خصوص در …

تا در طول عمرش انرژی آن به چاکرای کندالینی به مرور زمان اثر گذاشته و آن را فعال و پر انرژی نماید … و دسته بندی این انسانها به منفی و مثبت اکتفا کنیم ….. بياموزد كه چگونه چاكرا ها را تغزيه نمايد ، مي تواند چاكرا هاي خسته و ضعيف خود را فعال نمايد.

سمینار آموزشی چگونه قانون جذب را در کار و زندگی خود فعال کنیم؟ … عقیق خزه ای این سنگ با تاثیر بر چاکرای قلب جریان خون و متعادل کردن درصد قند خون برای دیابت …

یاقوت – خواص و ارزش سنگها

sedreh.persianblog.ir/post/4/

Jul 15, 2012 – کسانی قادرند انرژی سنگها را احساس کنند که چاکراهای فعال دارند هر چه چاکرا باز تر باشد حوزه انرژی شخص گسترده تر … چگونه از سنگ استفاده کنیم؟

من کتاب شما را تهیه کرده ام و از روی برنامه چاکرا یوگا کار می کنم ولی . …. در بحث کندالینی یوگا شما هیچ اشاره به تمرینات آن نکردید چطور و چگونه به این تمرینات …. که شما با کار کردن با این چاکراه می توانید چشم سوم خود را فعال نموده و در نتیجه رویاهای …

چگونه چاکراهای خود را باز کنیم بایگانی – ایران دعا ۰۹۳۶۹۷۵۵۸۲۴

irandoa.com/tag/چگونهچاکراهای-خود-را-باز-کنیم/

بایگانی برچسب‌ها : چگونه چاکراهای خود را باز کنیم …. سوره طه حب (مهر محبت)فعال سازی، تنظیم و تقویت چاکراهاکنترل خوابمحبت بسیار قوی نکته بسیار مهمموکلین …

ما بزرگترها مي توانيم به خودمان و فرزندانمان كمك فراواني كنيم تا چاكراها رلكس و … چگونه از شر انرژي هاي منفي خلاص شويم؟ …. اين سنگ چاکراي سوم را فعال مي کند.

فرادرمانی(چاکراها) | جاویدی طب

www.javiditeb.com › دسته‌بندی نشده

Mar 18, 2016 – در مجموعه پست های «چگونه چاکراهای خود را باز کنیم»، ضمن آشنایی با هنر آگاهی ….. توانایی و قدرت‌های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها، کرامت یا سیدهی …

چاکرا چیست – خانه

www.johareh.ir/index…/2015-02-03-08-59-54

Feb 2, 2015 – لازم است اشاره کنیم که (پریسپری)یا قالب مثالی، مواد اکتوپلاسم نیست بلکه شبح … چگونه مي توان فهميد كه چاكراي اول فعال تر از بقية چاكراهاست؟

فعال سازي چاكرا‌ها – آسمونی

www.asemooni.com › علمی و دانستنیماورای طبیعت

hossein

About 154,000 results (0.45 seconds)
Translate this page

Persian Wikipedia

در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده می‌شوند مرتبط می‌باشد. هر یک از این …توضيح كامل هفت چاكراي اصلي | شگفتیها

www.shegeftiha.com › علوم غريبه

Apr 1, 2011 – در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت … همچنین این چاکرا با احساسات و خواسته های احساسی شخص پیوسته‌ است.

از نظر اسلام عزیز، داشتن وضو همیشه امری است پسندیده تا آن حد که در آموزه های دینی … در مجموع، بدن انسان هفت چاکرای اصلی دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت …

Apr 30, 2009 – توسط اين سيتسم انرژي، انسان نهايتا در حوزة‌ تبادل دايم انرژي با كيهان و دنيا و انسان هاي ديگر است. طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر …

مفهوم چاکرا و هفت چاکرای اصلی بدن – مفاهيم

www.ngdir.ir/…/zaminshenasi-mafahim_sangdarmani…

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها …

علاوه بر این آنها انرژی را به پیرامون خود پخش میکنند و انسان بدون اینکه خود بداند همیشه … طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت …

توسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزه‌ تبادل دایم انرژی با کیهان و دنیا و انسان های دیگر است. طبق دست نوشته های قدیمی۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و …

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها …

Sep 28, 2013 – در حدود ۷۲۰۰۰ نادی در کالبد انسان وجوددارد. چاکراها روی … این چاکرا بر حس بویایی و قسمت های محکم بدن مانند دندان ها و استخوان ها و ناخن ها نظارت دارد.

چاکراها – چاکراها و بدن ما

chakras-aramgroup.blogfa.com/category/1

توسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزة‌ تبادل دایم انرژی با كیهان و دنیا و انسان های دیگر استطبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر یك از ما وجود دارد و به …

تاثیرات وضو و نماز بر روی چاکراهای بدن – پارسینه

www.parsine.com/…/تاثیرات-وضو-و-نماز-بر-روی-چا

Aug 22, 2014 – چاکراهی مهم در بدن انسان ۷ تا می باشند که دائما در حال چرخش به سر می برند. چرخش چاکراها در مردان به سمت راست (در جهت عقربه های ساعت) و در زنان به …

Jul 27, 2009 – مراکز انرژی بدن انسانچاکرا” و تشریح چاکرا های هفت گانه. در بدن مراکزى وجود دارد که به این مراکز انرژى یا چاکرا مى گویند. چاکرا کلمه ای …

چاکراها – انرژی درمانی

energydarmani.persianblog.ir/tag/چاکراها

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت می توان نقطه أی در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر یك از ما وجود دارد و به ندرت میتوان نقطه‌ای در بدن انسان پیدا كرد كه در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

چاکراهی مهم در بدن انسان ۷ تا می باشند که دائما در حال چرخش به سر می برند. چرخش چاکراها در مردان به سمت راست (در جهت عقربه های ساعت) و در زنان به سمت چپ می باشد.

عرفان، تصوف، چله نشینی، ریاضت و شیطان – « هفت چاکرای اصلی بدن انسان … تسخیرات و چله نشینی های به ظاهر الهی بنیان گذاری شده و انسان در این راه بیشک و تردید …

بدن انسان دونوع انرژی دارد : ۱ – انرژی بیوشیمیایی ۲ – انرژی … بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های این انرژیست. … انرژی کیهانی از طریق چاکراها وارد بدنمان میشوند .

چاکرا – راز های شیطان پرستان

razhayesheitanparastan.com/چاکرا/

در بدن انسان، چندین نقطهی انرژی وجود دارد. نقاطی که تمام احساسات شما از قبیل عشق، محبت، خشم و… از آنها سرچشمه میگیرند.۷نقطهی انرژی. آنها با ۵ تا از نقاط سر و کار …

زندگی جدید با ترک یک عادت – مراکز انرژی بدن انسان (چاکرا) – می خوام خودمو بهتر بشناسم … قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ است و چاکراهای بسیار کوچک بخش های کم …

Feb 16, 2013 – راه های بازکردن چاکراه های بدن. آيا مي دانيد ۷ مركز انرژي « چاكرا» در بدن شما وجود دارد؟ هر انساني نيروي بالقوه اي براي كامل بودن در خود دارد.

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر یك از ما وجود دارد و به ندرت می توان نقطه أی در بدن انسان پیدا كرد كه در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

Feb 20, 2006 – مراکز انرژي بدن انسانچاکرا” و تشريح چاکرا هاي هفت گانه. در بدن مراكزى وجود دارد كه به اين مراكز انرژى يا چاكرا مى گويند. چاکرا كلمه اي سانسكريت به …

جهت چرخش چاکرا: در مونث به سمت چپ يعنی بر خلاف جهت عقربه های ساعت و در ….. چاکرای گلو مرکز نیرو هم گفته میشود زیرا آفریننده ترین مرکز بدن انسان است، چون در …

Aug 29, 2010 – Uploaded by AzadijeIranWaDonja

انواع چاکراهای رایج popular chakra model در بدن مراكزى وجود دارد كه به آنها مراكز … قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ است و چاکراهای بسیار کوچک بخش های کم … در مجموع …

May 31, 2013 – Uploaded by Jacob Hoban

مراکز انرژی در بدن انسان (چاکرا) … Open Crown Chakra: Sleep Chakra Meditation Balancing & Healing Calm Sleeping …

مراکز انرژی یا چاکرا ها در بدن انسان – جواهربازار

www.javaherbazar.com/blog/مراکز-انرژی-یا-چاکرا/
Rating: 4 – ‎Review by جواهربازار

Jun 10, 2014 – سنگ های معدنی دارای خواص بیشماری هستند که به بدن انسان ساطع می شود. به منظور استفاده بهتر از خواص سنگ درمانی آنها را متناسب با چاکرا های بدن …

Jun 29, 2008 – رنگ لباس ها به دلیل حساسیت نوری سلول های بدن بر ما تاثیر می گذارند … از طریق این چاکرا فرد مستقیما احساسات انسانها را درک میکند و آن را به …

Jan 16, 2014 – در زمانی که بدن انسان به هر دلیل ناپاک می گردد توصیه به غسل و وضو شده است. … پوست بدن که قابلیت جذب و نگهداری میزان زیادی انرژی را در خود دارد ؛ انرژی های … با دست کشیدن روی فکها بر چاکرای فرعی فک تاثیر می کنیم و این عمل …

چاكرا هاي بدن انسان – دانلود آهنگ جدید

irasong.ir/چاكراهايبدنانسان.html

مراکز انرژي بدن انسان چاکراها. مراکز انرژي بدن انسان این چاکرا با جذب گوارش و توزيع انرژی در بخش هاي مختلف بدن. دانشیار آيا مي دانيد ۷ مرکز. چاکراههای بدن انسان و …

هفت چاکرای اصلی بدن انسان | مطالب خواندنی – مجله اینترنتی سوتک

sootak.ir/مطالب…/هفت-چاکرای-اصلی-بدنانسان.html

همان طوری که بلوکه های انرژی در هاله ایجاد می شوند، می توانند در چاکراها هم ایجاد شوند. این بلوکه ها موجب کندی یا تندی سرعت چرخش چاکراها می شوند که روی موجودی انرژی بدن …

چاکراها و سنگ های موثر برآنها – فروش سنگ,سنگ ماه تولد,فروش جواهرات

www.persiajewels.com/…چاکراها/چاکراها-و-سنگ-های-مؤ…

چاکراها و سنگ هاي مؤثر بر آنها لغت چاکرا در زبان سانسکريت به معناي چرخ و يا چرخش مي باشد و چاکرا ها در بدن انسان در واقع چرخه هاي انرژي هستند و انرژي از طريق اين …

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت میتوان نقطه‌ای در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت می توان نقطه أی در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

وبلاگ فرشید توکلی – مراکز انرژی بدن انسان \چاکرا\ و تشریح چاکرا های …

farshidtavakkli1.blogfa.com/post/41Translate this page

راکز انرژی بدن انسان ، چاکرا و تشریح چاکرا های هفت گانه ۱٫ در بدن مراکزى وجود دارد که به این مراکز انرژى یا چاکرا مى گویند. چاکرا کلمه ای سانسکریت به معنای چرخ …

هفت چاکراي اصلي بدن انسان,چاکرای اصلی بدن انسان,چاکرای ریشه,چاکرای جنسی … همان طوري که بلوکه هاي انرژي در هاله ايجاد مي شوند، مي توانند در چاکراها هم ايجاد شوند.

مدرسه S.F.L ايران – مراکز انرژي بدن انسانچاکرا” و تشريح چاکرا هاي هفت گانه- قسمت اول – كاربرد عملي روانشناسي (علمي و اعتقادي) در زندگي (فردي و اجتماعي)

هفت چاکرا در بدن انسان و اثرات گوهرها بر آن – اتحادیه طلا

www.tgju.org/…/هفت-چاکرا-در-بدنانسان-و-اثرات-گوه…

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها …

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت میتوان نقطه‌ای در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

هفت لایه حوزه انرژی انسان و هفت چاکرا | علوم باطنی | نظریه های جهانی

www.iftad.org/…/هفت-لایه-حوزه-انرژی-انسان-و-هفت-چا

۲۱ چاکرای فرعی هم در نقاطی واقعند که شعاع های انرژی ۱۴ بار از آنها عبور می کند. هر یک از چاکراهای اصلی جلوی بدن، جفتی در قست پشت دارد. این زوج به عنوان بخش های …

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه ای در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها …

خیلی خوش امدید – متافیزیک

m-f91.blogfa.com/tag/متافیزیک

در حدود ۷۲۰۰۰ نادی در کالبد انسان وجوددارد. چاکراها روی نادی … این چاکرا بر حس بویایی و قسمت های محکم بدن مانند دندان ها و استخوان ها و ناخن ها نظارت دارد. پرکاری چاکرا: …

معرفی هفت چاکرا بدن انسان – تاپ ناز

www.topnaz.com › گوناگونمطالب علمی

Oct 9, 2014 – root chakra چاکرا اصلی بدن دنبالچه, چاکرای sacral دو اینچ زیر ناف, چاکرای شبکه خورشیدی ناف, چاکرای قلب در سینه, چاکرای گلو, چاکرای ششم وسط …

Jul 26, 2012 – اینکه چاکرا چیست و کجای بدن انسان قرار دارد را می توانید در متن … … چاکراها در کتب باستان به شکل گل های نیلوفر (لوتوس) با تعداد گلبرگ های …

چاكرا هاي بدن انسان – لینک گردی

farsinow.ir/news/چاكراهايبدنانسان

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما … و انديشه هاي انسان اعمال مناسبي …

فعال سازی چاکرا ها – آفتاب

www.aftabir.com › مقالاتعلوم انسانیروانشناسی

May 29, 2008 – در هاله ی انسان ساختار هایی تحت عنوان چاکرا ( کانون انرژی ) وجود دارد. … برای فعال سازی چاکراها از تکنیک های مختلف جسمی و ذهنی استفاده می شود . … پشت طوری که دستها و بازوها در کنار بدن باشد و یا نشسته روی صندلی راحتی ) انتخاب …

مراکز انرژی (چاکراها) در بدن انسان … عملکرد روانی این چاکرا و کانی های موثر بر آن میل به زندگی مادی ، شادابی و حیاط کمیت قدرت جنسی و بر بیماری های کم خونی و فقر …

این عنوان نقطه شروعی برای انرژی زندگی و یا خدمت به “پرانا” به بدن خود را. چاکراها در بدن انسان به ارگان ها و غدد بدن های مختلف بر اساس مواضع خود را مطابقت. اجازه دهید ما …

بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های این انرژیست. اما این انرژی از چه مراکزی وارد بدنمان میشوند ؟ انرژی کیهانی از طریق چاکراها وارد بدنمان میشوند . چاکرا لغتی …

خواص اعجاب انگیز محصولات اسکالر ومغناطیس – ۷ چاکرا در بدن انسان و اثرات سنگ … انرژی ، انسان نهايتا در حوزه‌ تبادل دائم انرژی با كيهان و دنيا و انسان های ديگر است .

Aug 25, 2014 – توسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزه‌ تبادل دایم انرژی با کیهان و دنیا و انسان های دیگر است. طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر …

اثرات گوهرها بر۷ چاکرای بدن – {{ کشکول راز }}

kashkuleraz.persianblog.ir/…/اثرات_گوهرها_بر۷_چاکر

طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد و به ندرت می توان نقطه أی در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و انتقال یا تغییر دادن انرژی ها …

چاكراههای بدن انسان و سنگ های چاکراه – پرداد

www.pardad.ir/_چاكراههایبدنانسان-و-سنگ-هایچاکراه…

Mar 13, 2011 – چاكرا در لغت در زبان سانسكريت به معناي چرخ، صفحه يا دايره است و چاكرا شبيه گردباد است، چرخه‌اي كه در خود انرژي دارد چاكرا همچون پلي ميان جسم و بدن …

مراکز انرژی بدن انسان (چاکرا) – مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/article/285939/مراکز-انرژی-بدنانسان-(چاکرا)

در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می شود. چاکرا کلمه ای سانسکریت به معنای چرخ است. چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش های …

فعال سازی چاکراهای بدن – Avaxnet

www.avaxnet.com/showthread.php?tid=6394

Mar 19, 2008 – لاک های پر طرفدار …. هاله‌ انسان ساختار‌هايي تحت عنوان چاكرا (كانون انرژي) وجود دارد. … اين تمرين را مي‌توان با هر روشي انجام داد (خوابيده به پشت طوري كه دستهاو بازوها در كنار بدن باشد و يا نشسته روي صندلي راحتي) انتخاب روش به …

این چاكرا با تمام رنگ های رنگین كمان می درخشد اما رنگ غالب آن بنفش پررنگ است. … چاكراهای بدن انسان نسبت به ترس بسیار آسیب پذ یرند و ترس باعث می ….. حتما با …

May 1, 2014 – با توجه به عرفان های شرقی در بدن مراکز انرژی وجود دارد که به آن ها چاکراه های انرژی میگویند ! و بدن انسان را دارای ۷ چاکرای اصلی انرژی و ریز چاکراه های …

چاکرای بدن انسان

avayemelal.ir/چاکرای+بدن+انسانTranslate this page

هفت چاکرا در بدن انسان و اثرات گوهرها بر آن مراکز انرژی بدن انسان (چاکرا) چاكراهاي بدن … چاكراههای بدن انسان و سنگ های چاکراه هفت چاکرای اصلی – pirerah.blogfa.com …

Jun 21, 2012 – توسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزة‌ تبادل دایم انرژی با كیهان و دنیا و انسان های دیگر است . طبق دست نوشته های قدیمی ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر …

مردی در آفتاب – چاکرا

darsaaye.blogfa.com/post/1

رنگش قرمزه و انرژی کیهانی رو به بدن فیزیکی و بخش مادی بدن انسان هدایت میکنه … برای درمان و پاکسازی این چاکرا٬ تماشای مهتاب و رفتن به طبیعت و لمس آب های زلال …

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا تغيير دادن انرژي ها …

مراکز انرژی بدن انسان همان چاکراها نام دارد در بدن مراكزى وجود دارد كه به ان مراكز انرژى یا … چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش، بخش های بسیار مهمی از کالبد انرژی هستند.

تعداد باکتری های موجود در بدن انسان بیشتر از تعداد سلول های بدن است. … با طب فشاری مریدین و چاکرا (مراکز انرژی احساسی) سیستم های عملکرد فعال در بدن دارد.

حس ششم :: WEBSWAN.IR

webswan.ir/post/حس-ششم

Jan 28, 2014 – اکثر انسانها به طور عمومی و طبق آموخته های درسی و تجربی با حواس پنجگانه … را در حکم ورودی و دریافت کننده های بدن انسان در نظر گرفت که مجموعه اطلاعات بیرون از … در هاله ی انسان ساختار هایی تحت عنوان چاکرا ( کانون انرژی ) وجود دارد.

چاکراهای بدن و سنگ هاي مؤثر بر آنها | فروشگاه سون گالری

۷gallery.org/چاکراهایبدن-و-سنگ-هاي-مؤثر-بر-آنها/

لغت چاکرا در زبان سانسکريت به معناي چرخ و يا چرخش می باشد و چاکرا ها در بدن انسان در واقع چرخه های انرژی هستند و انرژی از طريق اين چاکراها به درون ما جريان می يابد و …

چاکرا های درون بدن – – در بدن ما مراكزي به اسم چاكرا وجود دارد كه هركدام شخصيت ما. … چنانچه اين چاکرا باز باشد انسان به لحاظ عاطفي و حياتي پربار خواهد شد. •عملکرد هماهنگ …

ماوراء طبیعه – هفت چاكرای اصلي بدن انسان – … نقاطی که از طریق آنها انرژی به بدن وارد یا خارج می‌شود، چاکرا نام دارند. چاکرا یک واژه‌ی سانسکریت به ….. نوشته های پیشین …

چاکراه های بدن انسان – دیوآنلاین

www.divi.ir/چاکراه-هایبدنانسان/

چاکراه های بدن انسانمراکز انرژی بدن انسانچاکرا” و تشریح چاکرا های هفت گانه . در بدن مراکزى وجود دارد که به این …

چاکرا – KUNG FU TO’A 21

kungfutoa21.fi/fa/chakra.htmlTranslate this page

توسط اين سيتسم انرژي، انسان نهايتا در حوزة‌ تبادل دايم انرژي با كيهان و دنيا و انسان هاي ديگر است. هريک از چاکراها در هر قسمت از بدن که قرار داشته باشد انرژی آن قسمت …

راه های عبور انرژی در بدن چاکراها – روزنامه پیام ما

payamema.ir › مطالب نشریهورزش و ورزشکار

May 7, 2016 – راه های عبور انرژی در بدن چاکراها در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی … در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از …

برای فعال سازی چاكراها از تكنیك‌های مختلف جسمی و ذهنی استفاده میشود ؛ در ادامه نمونه‌ای از تكنیك‌های ذهنی آمده است. … كه دستها و بازوها در كنار بدن باشد و یا نشسته روی صندلی راحتی) انتخاب روش به شما ….. هنرنمایی زنی با چشمان مافوق انسان های عادی + عکس.

چاكراها « نوشته های موجود در مدنت سابق!

old.mednet.ir › Default Forum › به سوی تکامل…

بر مراکز مختلف انرژی در درون و در اطراف بدن تو اثر می گذارد . به عبارت دیگر اموری که تو بیشتر به طور متمرکز به آنها فکر می کنی ، پول،معنویت ، روابط انسانی ، و …

۷ چاکرا در بدن انسان و اثرات سنگ ها و گوهرها بر آن. اگر در قسمت های قبل با ما همراه بودید در مورد چاکراها و اهمیت هر یک از آنها مطلبی را ارسال کردیم . در این قسمت قصد داریم …

Dec 13, 2014 – یکی از خرافات رایج عصر جدید؛ عکس برداری از هاله های انرژی بدن است. … نامند و مدعی اند در اطراف بدن انسان هاله های رنگی وجود دارد که از انرژی حیاتی با عنوان … اما هاله و چاکرا و انرژی ریکی صرفا تعابیر ساختگی و فاقد هرگونه ارزش علمی …

دانلود کتاب چاکراهای بدن – کتابناک

ketabnak.com › دانش و فناوریماوراء الطبیعه

معرفی چاکرای های بدن انسان و مکان قرار گیری آنها می پردازد.

چاکرا چیست؟ :: متافیزیک و علوم ماورایی

erfanmeta.blog.ir/1394/04/19/چاکرا-چیست

Jul 10, 2015 – چاکرا ها در بدن انسان در واقع چرخه های انرژی هستند و انرژی از طریق این چاکراها به درون ما جریان می یابد و بین ما و جهان به چرخش در می آید.انرژی موجود در هر …

چاکراهای بدن – مجله پزشکی دکتر سلام

www.hidoctor.ir/105825_چاکراهایبدن.html/

Oct 4, 2015 – در بدن مراکزی وجود داردکه به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می‌شود. چاکرا کلمه‌ای سانسکریت به معنای چرخ است. چاکراها یا مراکز انرژی درحال چرخش …

چاکرا چیست؟ – NINJA

ninjadevil.persianblog.ir/post/33/

Aug 12, 2009 – در بدن انسان هفت چاکرای اصلی وجود دارد که انرژی کیهانی از طریق آنها وارد بدن شده یا از آن خارج می شوند.چاکرا درمانی یک درمان مکمل برای همه بیماری های …

اسرار ماوراء [آرشيو] – Page 3 – P30World Forums – انجمن های …

forum.p30world.com › … › موارد ديگرمـتـفـرقـه
Jul 5, 2006 – 100+ posts – ‎۳۲ authors

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه أي در بدن انسان پيدا كرد كه در برابر دريافت و انتقال يا …

محل هفت چاکرای اصلی با شبکه های عصبی اصلی مهم در آن ناحیه از بدن در انطباق است. هفت چاکرا در نقاطی است که در آنها خطوط ثابت نور و انرژی ۲۱ بار یکدیگر را قطع …

مراکز انرژي بدن انسان این چاکرا با جذب گوارش و توزيع انرژی در بخش هاي مختلف بدن.

۲٫۱ حواس پنجگانه; ۲٫۲ درد; ۲٫۳ علایم مربوط به دهانه های نه گانه بدن; ۲٫۴ دستگاه گوارش … همانطور که انسان بطور متوسط متشکل از اصل مطلق زمین ( پراتوی تاتوا ) میباشد، او …. توصیه میشود کهنیاس را در ساهاسرا( چاکرای تاج ) و سوادهیشاتان ( چاکرای خاجی ) …

چاکراها – مرکز ماساژ تهران

www.tavanestan.com/chakraha.html

در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و … انرژي، انسان نهايتا در حوزة‌ تبادل دايم انرژي با كيهان و دنيا و انسان هاي ديگر است.

چاکرای بدن انسان

twr.ir/چاکرای+بدن+انسانTranslate this page

چاكراههای بدن انسان و سنگ های چاکراه توضيح كامل هفت چاكراي اصلي | شگفتیها چاكراهاي بدن انسان و ارتباط آنها با سنگها چاکرا – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هفت چاکرا در …

Dec 1, 2011 – در اینجا به مشاهده اتفاقاتی که در چاکراها و هاله فرد در هنگام عمل وضو روی می دهد … کرد که در زیر نمونه های از آن در انسان , قارچ , گیاه و غیرو آورده شده است .

چاكرا هاي بدن انسان – لینک گردی

linkgardi.ir/news/چاكراهايبدنانسانTranslate this page

طبق دست نوشته هاي قديمي ۸۸۰۰۰ چاكرا در بدن هر يك از ما وجود دارد و به ندرت مي توان نقطه ای در بدن

چاکراه های بدن انسان

yekaks.ir/news/چاکراه-هایبدنانسان

هفت چاکرا در بدن انسان و اثرات گوهرها بر آن … آموزشی – درمان قائدگی دردناک و کیست های تخمدان و . … روانشناسی – آیا می دانید ۷ مركز انرژی « چاكرا» در بدن ما وجود دارد؟ -.

کالبد اتری چاکرا – … قانون کائنات … – پرشین بلاگ

ghanonekaenat.persianblog.ir/tag/کالبد_اتری_چاکرا

Sep 8, 2013 – انسان دارای هفت کالبد می باشد که با هفت چاکرا در ارتباط است. یکم. بدنبدن اختری: سومین بدن عهده دار احساسات و ویژگی های شخصیتی انسان است.

هاله و چاکراها – همسو

www.hamsou.org/index.php/fa/…/130-a-aura-chakras

زیرا که سلامت بدن انرژی موجب سلامت جسم و ارتباطات انسان میگردد. … گفته میشود چاکراها گردابه های انرژی هستند که قابلیت دریافت و تابش انرژی را در فرکانس …

چاکرا درمانی کاربردی | جواهرینا

javaherina.com/1390/09/چاکرا-درمانی-کاربردی

Nov 25, 2011 – اغلب انسانها تصور میکنند دنیای مادی و بدن فیزیکی و چیزهایی که با ذهن منطقی و حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند تنها واقعیت های موجودند.

چاکراها و قدرت های پنهان انسان – برترین

farshadghanbari.rozblog.com/…/چاکراها+و+قدرت+های+…

چاکراها و قدرت های پنهان انسان. در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می‌شود. چاکرا کلمه‌ای سانسکریت به معنای چرخ است. ادامه مطلب …

انرژي هاي كيهاني را به بدن فيزيكي و سطح مادي بدن مي فرستد. آنهايي كه موفق به … اين رايحه باعث مي شود كه گره هاي چاكراي اول باز شود و شما را از قيد افكار خشك و بدبينانه رها مي كند. باز شود موسيقي …. مركز ظرفيت بيان، ارتباط و الهام انسان است. ارتباط …

هاله و چاکراه-قدرت انرژی | گالوس

www.galoos.ir/هاله-بینی-چاکراه/

Mar 30, 2015 – طبق دست نوشته های قدیمی در بدن انسان ۸۸۰۰۰ چاکرا در بدن هر یک از ما وجود دارد، و به ندرت می توان نقطه ای در بدن انسان پیدا کرد که در برابر دریافت و …

چاکراها[۱] ‌‌این نور و انرژی ارزشمند را گرفته به بدن ما‌‌ می‌رساند تا ما به حیات خویش ادامه داده و …. طبق دست نوشته های قدیمی هشتاد و هشت هزار چاکرا در بدن انسان وجود دارد . ۳٫

نحوه عملکرد و استفاده از قلم نانو اموند برای چاکرا بدن – آپارات

www.aparat.com/…/نحوه_عملکرد_و_استفاده_از_قلم_…

شرکت خلیج پارس این محصول تمامی چاکرا اصلی بدن را در ابتدا ریست نموده و سپس انرژی زایی میکند فروشگاه اینترنتی خلیج … آزمایش در لحظه ی محصولات نانو و قلم نانو و اموند amwand بر روی بدن انسان … درمان های مختلف در سمینار های کمپانی امگا.

مدیتیشن چاکرا

salamatbank.com/wellness/…/413/مدیتیشن%۲۰چاکرا

چاکراها معمولا در بخش های مهمی از بدن ما مانند سر و قلب قرار دارند. … مدیتیشن چاکرا یک بخش جدا نشدنی در هر انسانی است؛ که میتواند با انگیزه پیشبرد سلامتی در …

چاکرا بدن انسان images

images.itmgco.ir/چاکرابدنانسان.html

چاکراها و سنگ های موثر برآنها. لغت چاکرا در زبان سانسکريت به معناي چرخ و يا چرخش مي باشد و چاکرا ها در بدن انسان در … بیشتر.

چاکراهای هفت گانه – هفت چاکرا در بدن انسان و اثرات گوهرها بر آنسایت زر …

www.worldsearching.ir/ndcscfjdmtrcndsdcdyncvndnsd…Translate this page

۴ days ago – هفت چاکرا در بدن انسان و اثرات گوهرها بر آن – سایت زر (zar.ir)27 جولای ۲۰۰۹ … مراکز انرژی بدن انسانچاکرا” و تشریح چاکرا های هفت گانه. در بدن …

هفت چاکرای مهم بدن انسان – صفحه ۲ – Louhmahfooz.com

sama110.com/news-of-site/79-سنگ-درمانی.html?…

Jun 25, 2014 – کتاب سنگ درمانی (بخش اول) – هفت چاکرای مهم بدن انسان … این چاکرا با تمام رنگ های رنگین کمان می درخشد اما رنگ غالب آن بنفش پررنگ است.

  Searches related to چاكرا هاي بدن انسان

  باز كردن چاكرا ها

  چاکراهای فرعی بدن

  چاکرای خورشیدی

  چاکرا دست

  hossein

  About 183,000 results (1.10 seconds)

  دانلود رایگان مجموعه کتابهای الکترونیکی ماوراء الطبیعه. … ۴٫ ۲۳۲۲۸ دریافت. آموزش ریکی. ۵٫ ۲۱۲۷۷ دریافت. متافیزیک (احضار روح، تله پاتی خلسه و …) …

  آرشیو کامل بخش متافیزیک و ماوراء الطبیعه – عکس

  www.pcparsi.com/…/متافیزیک_و_ماوراء_الطبیعه-۵۸…

  متافیزیک و ماوراء الطبیعه. … فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی · رابطه تمرینات متافیزیکی و خلسه های غیر ارادی · جراحی روحی · ازدواج ارواح · اکتوپلاسم و تظاهرات روحی

  Nov 9, 2014 – شاید اشکال در فهم واژه برای فارسی‌زبانان از آنجا ایجاد شده که فلاسفه عرب‌زبان مکتب ارسطو، کتاب فیزیک ارسطو را «الطبیعه» و مجموعه متافیزیک را …

  ماورای طبیعت – آسمونی

  www.asemooni.com › علمی و دانستنی

  جن زدگی حالتی است که نیروی ماوراء الطبیعی کنترل عقل و روح آدمی را به … مشاهده کامل · ۴ مکان مرموز و ماورا طبیعی در کره زمین · ماورای طبیعت ۰ ۷,۷۸۱٫ آیا چیز عجیب و …

  با سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوب در این مطلب به این موضوع میپردازیم که کلا ماوراء الطبیعه چیه امیدوارم به دردتون بخوره: همان طور که از اسم ماورا طبیعه پیداست …

  معرفی انواع موجودات ماوراء الطبیعه ارواح ارواح به ۲ دسته تقسیم میشوند ، یکی ارواح ما … استفاده مینمایند ؛ سانتورها بر علوم سحر آمیز و متافیزیکی شفا و پیش گویی و …

  ماوراء الطبیعه ،متافیزیک – هیپنوتیزم

  www.hypnotism.blogsky.com/1391/08/07/post-7/

  ماوراء الطبیعه ،متافیزیک · آشنایی باپدر علم فراروانشناسی نوین: دکتر دین رادین. دانشمندان، محققان و پژوهشگران بسیاری در زمینة فوق طبیعت و پدیده‌های روحی …

  مطالب داغ روز – متافیزیک و ماوراء الطبیعه – هر آنچه بدنبالش هستید.

  عجیب ترین اتفاقات ماورا الطبیعه – آپارات

  www.aparat.com/…/عجیب_ترین_اتفاقات_ماورا_الطب

  دنی اتفاقات عجیبی پیرامون ما رخ میدن، برای من هم اتفاق افتاده اما متاسفانه در اون لحظه از ترس نتونستم فیلمی بگیرم . قضاوت واقعی یا ساختگی بودن این وید.

  متافیزیکماورا الطبیعه در ادیان هندوستان – نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن.

  متافیزیک ، ماوراء الطبیعه – انرژی,یوگا,دانلود,متافیزیک,روانشناسی,عرفان و فراروان,عرفان,فراروان. … دانلود کتاب “رخته در اسرار متافیزیک“. hg+645.jpg (562×۶۰۹).

  متافیزیک چیست؟ ماورا الطبیعه چیست؟ | بهبود آگاهی

  improveconsciousness.com/متافیزیک-چیست؟-ماوراا

  متافیزیک بحثی فلسفی در مورد علل وجود و چیستی موجودات است و ارتباطی به ماورا الطبیعه ندارد.

  Apr 10, 2013 – ماوراء الطبیعه یعنی آنچه در ورای طبیعت است؛ که مراد از طبیعت، عالم مادّه و منظور … كلمه «متافیزیك» به معناى ماوراء الطبیعه و علم مجردات تفسیر شد .

  واژه ی عربی ماوراء الطبیعه معادل لفظ یونانی متافیزیک نیست. کلمه ی متافیزیک همسان با تعبیر عربی ما بعد الطبیعه به کار می رود ؛ که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.

  تالار گفتگوی ایرانیان – ماوراء الطبيعه (متافیزیک)

  www.iran-forum.ir › … › علوم گوناگون و متفرقه

  ماوراء الطبيعه (متافیزیک). صفحه‌ها (۱۷): ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ … ۱۷ بعدی » · ارسال موضوع … برو به اولین ارسال خوانده نشده دانلود فایل pdfهمه چیز در باره متافیزیک · Lord Forum.

  Aug 31, 2010 – همان طور که از اسم ماورا طبیعه پیداست یعنی امور و علومی که طبیعی نیستند و با عقل بشری قابل تجزیه و تحلیل نیست. هر آنچه که از نظر مردم عادی …

  فراطبیعی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  https://fa.wikipedia.org/…/فراطبیع…
  Translate this page

  Persian Wikipedia

  متافیزیک یا مابعدالطبیعه (به انگلیسی: Metaphysics )، با «فراطبیعی» (ماوراءالطبیعه) تفاوت دارد. اما در بسیاری موارد به‌اشتباه به‌جای یکدیگر به کار می‌روند.

  متافیزیک (ماوراءالطبیعه) – مجله پسر پارسی

  serzo973.persianblog.ir/tag/متافیزیک_(ماوراءالطبیعه)

  دسته بندی : مطالب خواندنی،دیدنی و جالب، متافیزیک (ماوراءالطبیعه) …. ماوراء الطبیعه یعنی آنچه در ورای طبیعت است؛ که مراد از طبیعت، عالم مادّه و منظور از ماورای آن، عوالم …

  ماوراء الطبیعه یا متافیزیک چیست ؟

  energydarmaniraz.ir/ماوراءالطبیعه-یا-متافیزیک-چی…

  Jan 24, 2016 – دنیای ماوراءالطبیعه چیست و الان وضعیت دنیای ماوراءالطبیعه در شرایط فعلی چگونه است و دنیای ماوراءالطبیعه چگونه است ؟

  انرژی نهفته ی درون انسان – توانایی ماورا ی الطبیعه انسان – اینجا جای کمک کردن به … در واقع در علوم متافیزیک آمده است انسان علاوه بر جسم فیزیکی ، اجسام روحانی را که …

  حقیقت آشکار جن – علوم ماوراء، فيلم و عکس واقعي از موجودات ناشناخته و ارواح، يوفو، ستاره شناسي و نجوم. … متافیزیک و علوم غریبه(مجید) … باوری ناقص از ماوراء …

  ماوراء الطبیعه ،متافیزیک نویسنده: نادر اسدالهی – ۱۳٩۱/۸/٦. ماوراء الطبیعه ،متافیزیک. آشنایی باپدر علم فراروانشناسی نوین: دکتر دین رادین. دانشمندان، محققان و …

  آموزش به علاقمندان علوم ماوراء الطبیعه و متافیزیک و غریبه

  energydarmaniraz.ir/آموزش-به-علاقمندان-علوم-ماوراء-ال…

  Feb 21, 2016 – آموزش به علاقه مندان به علوم غریبه و ماوراءالطبیعه و متافیزیک در زمینه های مدیتیشن , هیپنوتیزم , تله پاتی , انرژی درمانی , طلسمات , ادعیه و …

  این اطلاعات غلط از طرف اشخاصی منتشر میشه که اطلاعات زیادی در باره ماورا ندارند و فقط برای کلاهبرداری و …. آموزش به علاقمندان علوم ماوراء الطبیعه و متافیزیک و غریبه.

  تفاوت ماورا الطبیعه و مابعد الطبیعه

  tafavot.net/تفاوت-ماوراالطبیعه-و-مابعد-الطبیعه/

  Feb 1, 2014 – مابعدالطبیعه معادل کلمه متافیزیک است و به پدیده هایی خارج از بعد و جهان فیزیکی اطلاق می شود. اما ماوراالطبیعه معادل کلمه پارانرمال است و به پدیده …

  مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء الطبیعه. (بخش ششم). (به زبان اصلی – انگلیسی). ۷DVD. فیلمهای مستند به زبان اصلی (انگلیسی) شامل ۴۳ فیلم مستند.

  دنیای ماوراء الطبیعه

  www.ultraworld.blogfa.com/

  Nov 1, 2010 – دنیای ماوراء الطبیعه · – · موجودات عجیب و ناشناخته . یوفو و موجودات فضایی . متافیزیک و علوم ماوراء الطبیعه . عکس و کلیپ ارواح.

  متافيزيک و ماوراء الطبيعه ۱ . آرشیو کامل بخش متافیزیک و ماوراء الطبیعه www.pcparsi.com/cat/متافیزیک_و_ماوراء_الطبیعه-۵۸٫html آرشیو کامل بخش متافیزیک و …

  اموزش قدرت ماورا الطبیعه – آرشیو کامل بخش متافیزیک و ماوراء الطبیعه

  www.findwebsite.ir/nycjcfqfprnmctdqnxadnfvctdmndr…Translate this page

  متافیزیک و ماوراء الطبیعه. … اموزش درست کردن ران مرغ با اجیل برزیلی · نکاتی در مورد استفاده از کرم … سنگ شناسی و قدرت سنگ ها در عالم ماورا ء (تعداد بازدید: ۴۹۹۴)

  معرفی کتابهای ماوراالطبیعه و متافیزیک – کلوب

  www.cloob.com/…/معرفی_کتابهای_ماوراالطبیعه_و_م

  May 24, 2015 – معرفی کتابهای ماوراالطبیعه و متافیزیک استاد موللی۷جلد کتاب درباره علوم ماوراالطبیعه و متافیزیک نوشته اندکه آنها را بررسی می کنیم: ۱- اسرار …

  متافیزیک و ماورا الطبیعه. هرچه درباره متافیزیک و علوم کهن و اطلاعات عمومی بیشتر میخواهید. Classic. کلاسیک · Flipcard · مجله · موزائیک · نوار کناری · عکس فوری …

  کتابی را که امروزه به مابعد الطبیعه یا متافیزیک معروف است، بعد از کتاب طبیعت یا فیزیک قرارداد و به این جهت، اسم آن را متافیزیک گذاشت ،(( که در یونانی یعنی …

  ۱ مطلب با موضوع «دانلود کتاب های در مورد علوم ماوراء الطبیعه، متافیزیک و…» ثبت شده است – عرفان ، فراروان ، متافیزیک ، ارواح، طب گیاهی و…

  علوم غریبه | ماوراء الطبیعه | ماوراء | متافیزیک | همزاد | جن | شیطان | تسخیر | احضار ارواح | مرگ. متافيزيک – علوم غريبه – ماوراءالبيعه … آشنايي با ماوراء و علوم غريبه.

  مجموعه فیلمهای مستند ماوراء الطبیعه و متافیزیک. پکیج اول. (فیلمهای مستند با زیرنویس فارسی). شامل ۳۷ فیلم. ۷DVD. مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء …

  توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : انجمن ماوراء الطبيعه …

  ماوراء الطبیعه (متافیزیک) –

  عجایب یگانه – انسان های ماورا الطبیعه(مردم ستاره ای)

  ajayeb1.blogfa.com/…/انسان-های-ماوراالطبیعه(مردم-س…

  Jul 19, 2013 – عجایب یگانه – انسان های ماورا الطبیعه(مردم ستاره ای) – به اطرافت بنگر دنیا … -علاقه زیادی به متافیزیک دارند و جواب سوالهایشان را در آن می جویند.

  ما بعد الطبیعه، متافیزیک – پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

  www.hawzah.net/fa/…/ما-بعد-الطبیعهمتافیزیک

  کلمه متافیزیک بوسیله مترجمین عربی به « ما بعد الطبیعه» ترجمه شد. … گروه زیادی از اروپائیان کلمه ما بعد الطبیعه را مساوی با ماوراء الطبیعه پنداشتند و گمان کردند …

  متافيزيك و ماورا الطبيعه:توجه(مهم):شماره ي پشتيباني در تلگرام ۰۹۹۰۳۶۰۷۵۲۸ جديدترين اخبار و محصولات ما در كانال تلگرام سايت :TELEGRAM.ME/KETAB4U.

  photos for tag #ماوراالطبیعه – imagli.net. … #تاکیدی#قانون_جذب#ابوالفضل_گیلکی#عارفانه_عاشقانه#خداشناسی_عرفانی_عبادی_اخلاقی#متافیزیک#ماوراالطبیعه.

  متافیزیک – سیر تکاملی روح – ماوراالطبیعه روح تناسخ.

  متافیزیک و ماورا

  avayemelal.ir/+متافیزیک+و+ماورا

  متافیزیک و ماورا ذهن انسان رهايي – متافیزیک و ماورا متافیزیک و علوم ماوراء طبیعت متافیزیک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دنیای ماوراء الطبیعه ماوراء الطبیعه و …

  علوم غریبه × جادو × متافیزیک ×ماورا × – ×× ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ × عرفان × علوم غریبه × جادوگری × طلسمات × ماوراالطبیعه × یوگا × طب اسلامی ×× – × علوم غریبه × جادو …

  خرافاتی به عنوان ماورا، الطبیعه – سایت متافیزیک پارس

  metaphysical.ir/…/خرافاتی-به-عنوان-ماورا،-الطبیعه/

  Oct 29, 2015 – این مطلب در مورد ماورا، الطبیعه هست اما با نام بردن آن چه چیزی در ذهن شما مجسم می شود؟ تله کینزی و مهارتهای متافیزیکی، یا شما را در عمق خیالاتتان می …

  ماوراء الطبیعه و متافیزیک – علوم غریبه

  www.olomgaribe.ir/tag/ماوراءالطبیعه-و-متافیزیک

  خوب در این مطلب به این موضوع میپردازیم که کلا ماوراء الطبیعه چیه امیدوارم به دردتون بخوره: همان طور که از اسم ماورا طبیعه پیداست یعنی امور و علومی که طبیعی نیستند …

  متافیزیک و ماورا الطبیعه – دیوآنلاین

  www.divi.ir/متافیزیک-و-ماوراالطبیعه/

  متافیزیک و ماورا الطبیعهآرشیو کامل بخش متافیزیک و … ها در عالم ماورا … بخش متافیزیک و ماوراء الطبیعه.

  پاسخ: ۱٫ واژه ي عربي ماوراء الطبيعه معادل لفظ يوناني متافيزيك نيست. كلمه ي متافيزيك همسان با تعبير عربي ما بعد الطبيعه به كار مي رود ؛ كه توضيح آن در…

  Jun 12, 2015 – 1 post – ‎۱ author

  انسان پدیده ای است که علاوه بر توان استفاده از قدرت فیزیکی و طبیعی خود می تواند از قدرت متافیزیک یا ماورا الطبیعه خود نیز استفاده کرده و با …

  مجموعه کتب نایاب ماوراالطبیعه و متافیزیک بیش از ۱۵۰ جلد کتاب نایاب و گرانبها توضیحات کوتاه: ۱۵۰ کتاب در زمینه متافیزیک و ماوراء مجموعه کتب الکترونیک در …

  متافیزیک ابن سینا – شبکه فیزیک هوپا

  www.hupaa.com/…/متافیزیک-ابن-سینا

  متافیزیک آن طور که ابن سینا در کتابش با عنوان شفا در نظر گرفته، توضیح عقلانی همه … ابن سینا دانش ماوراء الطبیعه را دانشی الوهی می داند و موضوعش را طبق دیدگاه …

  نیروهای متافیزیک و ماوراء الطبیعه * ” قوات الميتافيزيقية ” ” The Metaphysics “. انسان موجود بسیار پیچیده‌ای است و دارای قدرتهای عجیب و غریب فراوان می‌باشد، كه …

  کتابخانه دیجیتالی علوم غریبه , علوم ماورائی, امواج درمانی , مقالات متافیزیک و ماورا الطبیعه. فروش فایلهای کتابخانه دیجیتالی pdf علوم غریبه و خفیه ادعیه مجموعه …

  تفاوت ماورا الطبیعه و مابعد الطبیعه – پنل پیامک

  elitsms.ir/1392/…/تفاوت-ماوراالطبیعه-و-مابعد-الطبی

  مابعدالطبیعه معادل کلمه متافیزیک است و به پدیده هایی خارج از بعد و جهان فیزیکی اطلاق می شود. اما ماوراالطبیعه معادل کلمه پارانرمال است و به پدیده هایی که از سطح عادی …

  ماوراالطبیعه Instagram photos | Use Instagram online! Websta is the Best Instagram … 3h mosbatenergy. Normal مرکز تخصصی متافیزیک دکتر گیلکی. ۲۳۵; ۱٫

  متافیزیک و ماورا الطبیعه | oooj

  oooj.marsdownload.ir/متافیزیک-و-ماوراالطبیعه.htmlTranslate this page

  کانال تلگرام دنیای ماورا الطبیعه; آیا ریکی عرفان است؟ … مجموعه متافیزیک و علوم غریبه: …

  متافیزیک ماورا الطبیعه در ادیان هندوستان – خبر روز

  khabareruz.ir/search/?q=متافیزیک+ماورا+الطبیعه

  متافیزیک ماورا الطبیعه در ادیان هندوستان. ماوراء الطبیعه به چه می گویند؟ -آکا. ماوراء الطبيعه به چه می گویند؟ -آکاماوراء الطبيعه به چه می گویند؟ -آکاآکاایران: ماوراء …

  مستند های متافیزیک و ذهن و ماورا الطبیعه

  agahijur.ir/مستند%۲۰های%۲۰متافیزیک%۲۰و%۲۰ذهن…

  مستند های متافیزیک و ذهن و ماورا الطبیعهماوراء الطبيعه،ماوراء،ماوراءالخير،ماورا لطبيعه،ماوراء الشمس،متافيزيك،مستند،م.

  مجموعه مستند های دیدنی و خارق العاده ذهن ، متافیزیک ، روح ، فضا ، کوانتوم ، جن ، فضاهای فراماده ،مدیتیشن ، ذن … نام محصول: مستند متافیزیک – ذهن – ماوراالطبیعه (۷DVD)

  ماوراء الطبیعه و متافیزیک-علوم مخفی و دانش امروز …. علمی (۱); فایل پی دی اف (۷); ماساژ (۹); ماوراء الطبیعه (۲); مدیتیشن (۱); مسائل خانوادگی (۱); یوگا (۱) …

  ۲۰۸, ۲,۶۵۰, اثبات ماورا الطبیعه … ۱۶۴, ۱,۰۱۶, گروه تلگرام ماورا … اگر داستانی راجع به مواجه شدن با موجودات متافیزیک مثل جن شنیده اید یا خودتان تجربه کرده اید در …

  مستند متافیزیک علوم غریبه ماوراء الطبیعه – فیلم های مستند متافیزیک و علوم غریبه بیگانگان باستانی.

  اموزش نیروهای ماورا الطبیعه – جونیور

  jonior.ir/اموزش-نیروهای-ماوراالطبیعه.html

  دنیای ماورا الطبیعه عرفان فراروان متافیزیك ارواح علوم ماورا الطبیعه علم ماورا … نیروهای ماورا الطبیعه و مرتاض ها و روش های دست نیروهای مرتاضها قسمت كمی از علوم و عالم …

  شامل ۳۷ فیلم. ۷DVD. مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء الطبیعه پکیج اول. این مجموعه در ۷ عدد DVD عرضه می‌گردد. قیمت قبلی: ۶۵٫۰۰۰ تومان. قیمت: ۴۵٫۰۰۰ تومان …

  (آگهی در لوکوپوک) مجموعه کتب نایاب ماوراالطبیعه و متافیزیک بیش از ۱۵۰ جلد کتاب نایاب و گرانبها توضیحات کوتاه: ۱۵۰ کتاب در زمینه متافیزیک و ماوراء مجموعه …

  دانلود کتاب متافیزیک

  usofts.ir/tag/دانلود-کتاب-متافیزیک/

  دانلود کتاب عالم عجیب ارواح و متافیزیک و علوم ناشناخته … افکار انسان ها بعضی اوقات به سمت متافیزیک و ماورأ الطبیعه کشیده میشود که شامل مباعث بسیار جذاب و [ …

  تلگرام متافیزیک – یکی یه دونه

  yeki1done.ir/تلگرام+متافیزیک.html

  تلگرام کانال تلگرامی گروه تلگرامی ماوراالطبیعه و متافیزیک. دنیای ماوراالطبیعه و متافیزیک در تلگرام تگ ها متافیزیک کانال متافیزیک در تلگرام تلگرام دکتر …

  دلایل علمی بودن و اثبات روشهای متافیزیک – metaphysic

  moraghebeh.parsiblog.com/…/دلايل+علمي+بودن+و+اث…

  Feb 2, 2015 – متاسفانه در ایران حتی افراد تحصیلکرده نیز به علوم متافیزیک شک دارند، از … دلائلی که بیان شد، امروزه رشته های متافیزیک و ماوراء الطبیعه را …

  دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ماورا الطبیعه,در این پست دانلود رایگان مجموعه کامل و کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک (کتاب های خطی قدیمی طلسم ادعیه ماورا …

  متافیزیک ماورا الطبیعه – کتاب های دیجیتال

  ebook.abclink.ir/متافیزیکماوراالطبیعه.html

  May 19, 2016 – ماوراء الطبیعه. کتاب‌های … متافیزیک (احضار روح، تله پاتی خلسه و …) صفحه (۱۹): …

  May 22, 2016 – متافیزیک به معنی ماوراء الطبیعه شامل بخش هایی از جهان بی کران است که از حوزه درک حواس ۵گانه ظاهری ما خارج است. ع.

  اما در واقع اصالت ماده به معنا بر میگردد که به آن متافیزیک یا ماوراء الطبیعه میگویند که در دین به آخرت و در فلسفه به عالم ملکوت و جبروت و لاهوت اشاره میشود . در عرفان …

  مجموعه فیلمهای مستند ماوراء الطبیعه و متافیزیک محدوده قیمت از ۱۰۰۰۰ تومان از فروشگاه فروشگاه اینترنتی.

  مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء الطبیعه. (بخش اول). (زیـرنـویــس فـارسـی). ۷DVD. 37 فیلم مستند متافیزیک. قیمت این مجموعه ۴۵۰۰۰ تومان می باشد.

  متافیزیک ماورا الطبیعه – زناشویی – bazar-man.ir

  wedlock.bazar-man.ir/متافیزیکماوراالطبیعه.html

  May 22, 2016 – دانلود رایگان مجموعه کتابهای الکترونیکی ماوراء الطبیعه. … متافیزیک

  Nov 21, 2015 – در این مجموعه موضوعاتی همچون: طلسم عاشقی ، دعانویسی ، خود هیپنوتیزم ، اسم اول ، متافیزیک و طلسم ، جادو ، دعا و ذکر ، آموزش جادو ، طالع نحس ، علم …

  متافیزیک چیست ماورا الطبیعه – فروشگاه و بازاریابی

  shop.vahid-tanha1370.ir/متافیزیک-چیست-ماوراالطب

  Apr 30, 2016 – متافیزیک ، ماوراء الطبیعه … انرژی,یوگا,دانلود,متافیزیک,روانشناسی … مانترا چیست …

  کتاب مهیج موجودات ماورا الطبیعه

  fbasijemaddahan-ka.adnashop.ir/page-29425.html

  متافیزیک (ماوراءالطبیعه) – مجله پسر پارسی. شاید به جرات بتوان بحث دروادی موجودات ماوراءالطبیعه رابه قد مت تاریخ بشری دا نست … ماوراء الطبیعه یعنی آنچه در ورای …

  علوم ماوراالطبیعه و متافیزیک

  enerjydarmaniraaz-bsk.blogsun.ir/tag/دعا-و

  علوم ماوراالطبیعه و متافیزیک. خانه · ارتباط با ما.

  ۹ جولای ۲۰۱۵ … با پک دوم ” سری مستند های متافیزیک و علوم غریبه ” در خدمت شما عزیزان هستیم. ۳ . سری کامل ….. مستند بعد پنجم رازهای ماورا الطبیعه/اورجینال – خانه …

  «متافیزیک از لغت یونانی«متا»به معنای ماوراء و «فیزیک»که علم مطالعه موجودات حیاتی است، ترکیب می شود.پس متافیزیک مطالعه امور خارج از دنیا یا ماوراء الطبیعه …

  اثبات متافيزيك – كانون گفتگوی قرآنی

  www.askquran.ir › … › سایر مباحث اعتقادی در قرآن

  Jul 2, 2008 – با عرض سلام وجود دنياي متافيزيك و ماوراء طبيعي چگونه اثبات مي شود؟ … مارتین هایدگر چاپ ققنوس نیز از منابع دیگر است مبانی مابعد الطبیعه چاپ …

  دانلود فیلمهای سینمایی ترسناک متافیزیک و ماوراء الطبیعه، فیلمهای روح جن Ghost جنگیر اشباح، شکارچیان ارواح، فیلم خانه ارواح، مجموعه کامل کالکشن The Exorcist …

  ماوراء الطبیعه – خرید کتاب

  iranbook.ir › کتابکتاب های عمومی

  چنانچه به علوم خفیه و متافیزیک و مسائل ماوراءالطبیعه علاقمند هستید در ایران بوک این دسته از کتب را سریع جستجو م مقایسه کنید.

  در این پست از سایت treasure.mefiles.ir خرید و دانلود بزرگترین مجموعه کتابهای آموزش علوم غریبه و متافیزیک و دعانویسی و شکستن طلسمات در ایران رو برای شما …

  ماورا الطبیعه و متافیزیک علوم – محیط زیست

  mohitezist.ccfun.ir/ماوراالطبیعه-و-متافیزیک-علوم.ht…

  علوم متافیزیک یا … همان طور که از اسم ماورا طبیعه … فرکانس حوزه ها و بارهای …

  ماورا الطبیعه و متافیزیک علوم – over tho world system

  systems.fm-music.ir/ماوراالطبیعه-و-متافیزیک-علوم….

  علوم متافیزیک یا … همان طور که از اسم ماورا طبیعه … فرکانس حوزه ها و بارهای …

  متافیزیک چیست ماورا الطبیعه – طنز

  tanz.1klik.ir/متافیزیک-چیست-ماوراالطبیعه.html

  متافیزیک ، ماوراء الطبیعه … انرژی,یوگا,دانلود,متافیزیک,روانشناسی … مانترا چیست …

  : مابعدالطبیعه – دانشنامه رشد

  daneshnameh.roshd.ir › … › فلسفهمابعدالطبیعه

  مابعدالطبیعه، یا متافیزیک یا فلسفه اولی بررسی اصل وجود و هستی است؛ یعنی … به امور ورای حس و تجربه و به اصطلاح امور ماوراء الطبیعه و غیر مادی اختصاص یابد.

  مستند های متافیزیک و ذهن و ماورا الطبیعه – معتبرترین فروشگاه …

  www.inkharid.ir/…/مستند-های-متافیزیک-و-ذهن-و-ماورا

  مستند های متافیزیک و ذهن و ماورا الطبیعه (پکیج کامل کمپانی های بزرگ دنیا+فارسی) ،متافیزیک.

  مشاوره از دیدگاه روانشناسی بالینی و متافیزیک در امور ازدواج و قبل از ازدواج که …. در علوم متافیزیک و ماوراء الطبیعه و علوم مختلفی چون علوم غریبه، علوم فراحسی، …

  توضیحات کوتاه: ۱۵۰ کتاب در زمینه متافیزیک و ماوراء. مجموعه کتب الکترونیک در زمینه متافیزیک و ماوراء. توضیحات کامل: ۱۵۰ کتاب در زمینه متافیزیک و ماوراء.

  خرید مجموعه کتب نایاب ماوراالطبیعه و متافیزیک بیش از ۱۵۰ جلد کتاب …

  edu.eforosh.com/…/خرید-مجموعه-کتب-نایاب-ماوراالطب

  مجموعه کتب نایاب ماوراالطبیعه و متافیزیک بیش از ۱۵۰ جلد کتاب نایاب و گرانبها توضیحات کوتاه: ۱۵۰ کتاب در زمینه.

  Apr 20, 2008 – 28 posts – ‎۱۳ authors

  متاسفانه امروزه در اكثر كشور های دنیا به اشتباه فكر می كنند كه متافیزیك یعنی ماورا الطبیعه ! حال آنكه متافیزیك در واقع به معنای مابعداطبیعه می …

  متافیزیک تخیل – تبیان

  www.tebyan.net/mobile.aspx/index.aspx?pid=224058

  Oct 9, 2012 – دکتر مارگارت متیسون و همکارش دکتر باکلی از محققان تراز اول مسائل ماوراء الطبیعه هستند که سالها ست با فعالیتهای خود دروغ بودن بسیاری از آنها را …

  این ویدئو به ماورا الطبیعه و علم متافیزیک ربطی نداره ، اما پیشنهاد می …

  lamasab.com/…/این-ویدئو-به-ماوراالطبیعه-و-علم-متاTranslate this page

  این ویدئو به ماورا الطبیعه و علم متافیزیک ربطی نداره ، اما پیشنهاد می کنم ببینید . . . دیدنش خالی از لطف نیست -_- . . . *PenTaGraM*

  ۱۵۰ کتاب نایاب در زمینه متافیزیک و ماوراالطبیعه – آگهی رایگان

  www.agahi.ir › کامپیوتر › CD وخدمات CDTranslate this page

  مجموعه ۱۵۰ کتاب نایاب در زمینه متافیزیک و ماوراالطبیعه تعداد : ۲ عدد دی وی دی (DVD) قابل اجرا با کامپیوتر مجموعه کتب الکترونیک در زمینه متافیزیک و ماوراء شامل:

  دانلود کتاب متافیزیک ارسطو – دنیای اینترنت – جاسپت

  it.justpet.ir/دانلود-کتاب-متافیزیک-ارسطو.html

  دانلود رایگان مجموعه کتابهای نگاهی گذرا به مطالب اصلی متافیزیک ارسطو به طور کلی … دانلود کتاب مابعدالطبیعه ارسطوموجودات ماورا الطبیعه نام کتاب موجودات ماورا …

  … راز#دعا#روانشناسی#عشق#انگیزه#تاکیدی#قانون_جذب#ابوالفضل_گیلکی#عارفانه_عاشقانه#خداشناسی_عرفانی_عبادی_اخلاقی#متافیزیک#ماوراالطبیعه ۳۴۷ ♡ ۲ …


  کلمات کلیدی مرتبط

  • pdfهمه چیز در مورد سلول های خورشیدی
  • ئءء
  ممکن است شما دوست داشته باشید

  ارسال یک پاسخ

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  CLOSE
  CLOSE