loading...

سن مناسب برای ازدواج چه موقع است؟

سن مناسب برای ازدواج چه موقع است؟

سن مناسب برای ازدواج چه موقع است؟
سن مناسب برای ازدواج چه موقع است؟

در این مطلب می خواهیم برای شما سن مناسب برای ازدواج چه موقع است؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. سن مناسب ازدواج از نظر روانشناسان-اختلاف سن مناسب ازدواج-سن مناسب ازدواج از دیدگاه اسلام-شرایط مناسب ازدواج-معیارهای یک دختر برای ازدواج-سن مناسب برای بارداری-سن ایده ال ازدواج-مناسب ترین سن برای ازدواج خانم ها

سن مناسب ازدواج از نظر روانشناسان-اختلاف سن مناسب ازدواج-سن مناسب ازدواج از دیدگاه اسلام-شرایط مناسب ازدواج-معیارهای یک دختر برای ازدواج-سن مناسب برای بارداری-سن ایده ال ازدواج-مناسب ترین سن برای ازدواج خانم ها

در بخـش قبل دربـاره لزوم مشاوره در حوزه ی اخلاقی و روانی حرف كردیم. سن در پیونداز دو نظـر حاوی ارزش است : یكی از نظـر روانی و دیگری از نظـر فیزیولوژیكی .

۱- جنبه روانی:

انسان در فرایند پیشرفت از نظـر روانی در سن مختلـف دارای خصوصیات ی گوناگـون می باشد. روان شناسی كودك با روان شناسی نوجوان، جوان و پیر گوناگـون می باشد. ویژگیها روانی یك نوجوان با خصوصیات ی روانی یك شخـص سالخورده در اكثر زمینه ها قابل مقایسه نیست. پس پیوندیك آقـا پنجاه یا شصت ساله با یك دختر ۱۸ ساله به علـت فرق فاز روانی به سعادت و خوشبختی نمی انجامد. دیر یا زود به دلیـل عدم ارضای نیازهای روانی، این عروس جوان با دلمردگی به انتظار فـوت شوهر كهنسال خود روزشماری می کـند ، یا خواهان طلاق می شـود . از طرف دیگر این آقـا كهنسال برای ارضای نیازهای همسـر جوانش مجبور به تظاهر به جوانی و رفتارهای نامناسب با سن خود می گـردد و در سرانجام وی نیز از راه طبیعی زندگـی بیرون می گـردد و از نظـر اجتماعی زبانزد ویـژه و عام می گـردد ؛ و در مجالس و محافل ممكن است همسـر ش را با فرزندش خطـا بگیرند و تمام جا مجبور است وضعیت خود را توجیه كند. وی برای كسب رضایت همسـر ش ، ضمنا اگـر ثروتمند باشد به خریدن جواهرات و لباس های گران هزینه و مسکن و ماشین متوسل می گـردد و ضمنا اگـر عالم باشد كتاب ها و آثار خود را به وی تقدیم می كند؛ ولی هیچیك از اینها وی را ارضا نمی نماید. عكس این حالت ، یعنی پیوندزن پیر با آقـا جوان نیز این وضع را خواهد داشت. پس كسانی كه نیت پیونددارند نبایستی تحت تأثیر پول، مقام اجتماعی، مقام علمی و سایـر امتیازهای ارزشمند ، سن همسـر آینده خود را نادیده بگیرند. ۲- جنبه فیزیولوژیكی: علاوه بر جنبه های روانی، ارضای غرائز جنسی خود مسئله مهمی می باشد. پیرمردی كه توانایی عمل جنسی وی كاهش یافته و پیوندوی با یك همسـر جوان زیـادتر جنبه ی حرف و دیدار دارد، قادر نمی بـاشد به غرایز جنسی همسـر خود جـواب دهد. به قول سعدی ” خانـم جوان را تیری بر پهلو ، به كه پیری !”.  واقعیت امر چنین است جوانی كه در كنار پیری نیاز به ارضای غرائز جنسی دارد ( و وی توانایی این كار را ندارد ) جز ملال و سرخوردگی در پیوندچیز دیگری نصیبش نمی شـود . پس چنین ازدواجی به هیچ وجه فرجام خوبی نخواهد داشت و پایانش فساد و انحراف یا دلمردگی و آرزوی نجات از این بحران خواهد بود.

سن مناسب برای ازدواج:

سن پیونددر شرایط جغرافیایی و اقلیمی مختلـف متفاوت است؛ اغلب ً در مناطق گرم، سن بلوغ و پیوندزیـر تر ، و در مناطق سرد و كوهستانی بالاتر می باشد. با ارزش نیست كه شخـص در چه سنی بالغ می گـردد ، این است كه دختر و پسر احساس كنند  از نظـر فیزیولوژیكی و روانی نیاز به پیونددارند. تشخیص وقـت مناسب پیونداز طرف دختر و پسر تازه بالغ مشكل می باشد. در این مورد راهنمایی والدیـن و مشاوره با مشاور خانواده لازم و ضـروری می باشد. اغلب ً چون دختران از نظـر پیشرفت فیزیکی و روانی از پسران جلوترند و پیشرفت آنها سریع تر است ، زودتر بالغ و برای پیوندآماده می شوند. به این دلیـل در اسلام سن تكلیف دختران نـُه سـال و پسران ۱۵ سـال می باشد.

در اینجا ذكر این نكته ضـروری است كه چون اسلام دین دنیا شمولی است ، پس حداقل سن تكلیف برای همـه مناطق اعم از سرد و گرم معیـن گردیده ؛ یعنی در روی زمین مناطقی هست كه دختر در نـُه سالگی بالغ است ولی این بدان معنا نمی بـاشد كه این دختر ۹ ساله می بایست الزاماً پیوندكند. پیوندوقتی واجب است كه شرایط آن از نظـر فیزیولوژیكی، روانی ، فرهنگی و اقتصادی فراهم باشد و ضمنا اگـر انجام نگیرد شخـص به گناه بیفتد. در ایران بطور عرف اكثر دختران میـان ۱۸ تا ۲۵ سـال پیوندمی كنند. پسرها نیز در روستاها در سن زیـر تر و در شهرها میـان ۲۵ تا ۳۰ و گاه تا ۳۵ سالگی پیوندمی كنند.

تفاوت سن دختر و پسر با در نظـر گرفتن موقعیت جغرافیایی و عوامل فرهنگی گوناگـون می باشد. گاه فرق سن تا ده سـال هم مشكلی تهیه نمی كند. یكی از فرمول هایی كه در این مورد پـس از آمارگیری های سن پیوندپیشنهاد شده ، آن است كه در سن زیـر تر ،  نصف سن پسر به اضافه هفت سـال سن مناسبی برای دختر خواهد بود. ولی این به هیچ وجه فرمول قطعی و یا استاندارد محاسبه شده ای نیست؛ آنچه در این مورد می توان بطور قطعی پیشنهاد نمود آن است كه میـان سن خانـم و شوهر تناسب منطقی و معمولی وجود داشته باشد.

مشاوره پیونددر رابطه با سن

برخـی از مراجعان به مشاوران اظهار می دارند كه سن من ۳۰ سـال است آیا با مردی ۵۰ ساله پیوندكنم یا خیر. گاه خانـم ها جوانی می باشند كه گفته می شـود از پیرمردها خوشم می آید و یا پیرآقایان ی اظهار علاقه می كنند كه با دختر جوان پیوندكنند و حتی برخـی ها معتقد هستند كه پیوندبا خانـم جوان ، آنان را جوان می كند.

مشاوران در رابطه با مراجعانی كه برای پیونددربـاره سن مشكل دارند ، می بایست به شیوه های پایین عمل نمایند:

۱- دربـاره دختر و پسری كه برای مرتبه اول می خواهند پیوندكنند و میـان ۱۸ تا ۳۰ سـال دارند، اختلاف ۵ تا۶ سـال مناسب است؛ یعنی به علّت پیشرفت سریع دختران، چنان چه پسر پنج تا شش سـال بزرگتر باشد از نظـر روانی و فیزیولوژیكی وضع مناسبی خواهد داشت.

۲- دربـاره آقـا و زنی كه برای مرتبه دوم پیوندمی كنند. دو حالت وجود دارد. خانـم برای مرتبه دوم و آقـا برای مرتبه اول ، و یا برعكس آقـا برای مرتبه دوم و خانـم برای مرتبه اول نیت پیوندداشته باشند. در هر یك از حالت های فوق زندگـی گوناگـون می باشد. ممكن است حرف از دارا بودن فرزند قبلی باشد و شرایط اقتصادی و فرهنگی گوناگـون ؛ به هر حال می بایست وضعیت هر یك را بطور انفرادی بازبینی كرد و اطلاعات ضـروری را در اختیار مُراجع قرار داد.

دربـاره سن در پیونددوم ارزش مسئله به حد پیونداول نیست. ممكن است زن مطلقه ای با دو فرزند و ۳۰ سـال سن با آقـا ۴۵ ساله مجردی پیوندكند و چون گرفتاری فرزندان وی نیز به زندگـی وی اضافه می شـود ، شانس آن كه با همسـر ش كه گذشت كرده و با وجود فرزندانش حاضر به پیوندبا وی شده ، با گذشت زیـادتر بسازد و زندگـی شاد و سعادتمندی  داشته باشند.

۳- از آنجا كه فـوت و میر آقایان زیـادتر ، و آمار خانـم ها در بیشتر اجتماع ها درصد بالاتری را حائز است ، برای ممانعـت از فحشا و انحراف های جنسی می بایست چاره ای اندیشه شود. در جوامع غربی اصل آزادی جنسی با تمام مفاسدش قبول کرده شده است؛ ولی در اسلام به دلیـل ارزش تربیت فرزند و استحكام خانواده، اصل دیگری را در زناشویی مجاز دانسته اند و آن تعّدد زوجات می باشد. تعّدد زوجات نیز به دو صورت است : پیونددائم و پیوندموقت. ممكن است مردی كه پیوندكرده و خانـم مهربان و واجد شرایطی هم دارد ولی از روی بوالهوسی بخواهد پیونددوم كند، به مشاور رجوع نماید. در اینجا مشاور می بایست وی را در هر دو شرایط ( زندگـی با خانـم اول و زندگـی با دو زن) آگاهی دهد ؛ و وضعیت وی را به دقّت و از تمام طرف مختلف: از نظـر از دست دادن ملاطفت و عطوفت خانـم اول، از نظـر فرزندان ( خواهران و برادران ناتنی )، از نظـر تأمین هزینه های زندگـی ، از نظـر جنگ های روانی مشابه با خانـم ها زیاد و بالاخره به هم ریختگی محیط گرم خانوادگی موجود به بهای ارضای هوس زود گذر هشدار دهد. بدیهی است تصمیم گیری نهایی پـس از بصیرت كامل با مراجع خواهد بود. گاه قدرت هوس به حد ای است كه ممكن است با تمام اطلاعات و بصیرت داده شده ، مُراجع از پیونددوم صرفنظـر نكند. مشاور خواهـد توانست پـس از مواجهه وی با ناملایمات بعدی ، باز هم وی را با دقت به شرایط تازه راهنمایی نماید.

۴- چنان چه كه زنها از پیش با علم و آگاهی ، شرایط چند زنی آقـا را قبول کرده و حاضر به پیوندشده اند و آقـا نیز شرایط ضـروری را رعایت كند، احتمالا مشكلی تهیه نشود؛ ولی در فرهنگ ایرانی مسئله تعدّد زوجات و نیز پیوندموقت به عنوان یك سیره جاری قبول کرده نشده و معـمولاً كسانی كه به این علـت ش بهره گیری كرده اند ، چنان چه چه همـه جوانب شرعی را مراعات كرده اند، امّا علاوه بر نارضایی همسـر ان ، مورد طعن و سرزنش دیگران قرار گرفته و زندگـی شاد و با ثباتی نداشته اند. از آن جا كه مشاوران نیزاز فرهنگ عمومی تبعیت می نمایند می بایست به اشخاصـی كه به این سیره تمایل نشان می دهند، اطلاعات ضـروری را بدهند و همـه پیامدهای چنین اقدامی را به آنان گوشزد نمایند.

۵- دربـاره خانـم ها جوانی كه از آقایان پیر خوششان می آید و یا پیرآقایان ی كه به خیال خود خانـم جوان می گیرند تا جوان شوند، می بایست نظـر شان را از لحاظ فیزیولوژیكی و روانی با دقت به اصول علمی بازبینی كرد و آنان را به نادرست بودن باورهایی كه در این مورد پیدا كرده اند، دقت داد. مشاور می بایست دختر یا خانـم جوانی را كه دوست دارد با پیرها پیوندكند ، به این مسئله دقت دهد كه پیرمرد نه از نظـر روانی و نه از لحاظ فیزیولوژیكی قادر به به ارضای نیازهای وی نیست و فرضاً چنان چه چند صباحی نظـر وی را تأمین كند ، در نهایت با مشكل مواجه می شود و این پیوندسرانجام خوشی نخواهد داشت. دادن اطلاعات ضـروری در این مورد احتمالاً نظـر خانـم جوان را به طرف آقایان ی با اختلاف سنّ معقول تغییر می دهد . به هر حال دادن آگاهی و بازبینی تمام جانبه به مراجع بصیرت می دهد كه به گزینش مناسب پرداخت نماید و تصمیم عاقلانه و مناسبی اتخاذ نماید.

مطلب مرتبط:

خواص سوره یس + خواص سوره یاسین برای ازدواج

فال ازدواج با اسم دو طرف + فال ازدواج با تاریخ تولد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE