loading...

روش صحیح طهارت در توالت فرنگی چونه است؟ + نحوه تطهیر در توالت فرنگی

روش صحیح طهارت در توالت فرنگی چونه است؟ + نحوه تطهیر در توالت فرنگی

روش صحیح طهارت در توالت فرنگی چونه است؟
روش صحیح طهارت در توالت فرنگی چونه است؟

در این مطلب می خواهیم برای شما روش صحیح طهارت در توالت فرنگی چونه است؟ را دز این زمینه توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. شستن خود در توالت فرنگی نحوه تطهیر در توالت فرنگی طرز شستن خود در توالت فرنگی نحوه ادرار در توالت فرنگی نحوه طهارت گرفتن در دستشویی فرنگی طریقه ی شستن خود در توالت فرنگی طرز کار سیفون توالت فرنگی حکم توالت فرنگی

شستن خود در توالت فرنگی نحوه تطهیر در توالت فرنگی طرز شستن خود در توالت فرنگی نحوه ادرار در توالت فرنگی نحوه طهارت گرفتن در دستشویی فرنگی طریقه ی شستن خود در توالت فرنگی طرز کار سیفون توالت فرنگی حکم توالت فرنگی

استنجا چیست؟ تطهیر مخرج بول (ادرار) و مخرج غائط (مدفوع) را گویند.
چگونگی تطهیر مخرج بول یا همان مخرج ادرار اینگونه است که فقط با آب پاک می شود. اگر با آب کر یا آب لوله کشی شهری بشوید یکبار ریختن کفایت می کند اما اگر آب قلیل مثل آب آفتابه استفاده می کند باید دو مرتبه بریزد.

در تطهیر مخرج غائط یا همان مقعد تعداد آب ریختن مهم نیست بلکه آنقدر باید با آب کر یا قلیل شسته شود تا پاک شود البته می توان با سه سنگ یا پارچه و کاغذ مخرج را تطهیر نمود ولی در شرایطی نمی توان از سنگ و غیره استفاده کرد و فقط باید با آب باشد که در ادامه می توانید به صورت جامع مطالعه نمایید. ضمنا شستن با دست راست کراهت دارد.

در سه صورت، مخرج غائط (مقعد) تنها با آب پاک می‌شود

مسأله ۶۵ در سه صورت، مخرج غائط تنها با آب پاک می‌شود:

اول: آن که با غائط، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

دوم: آن که نجاستی از بیرون به مخرج غائط رسیده باشد (۱).

سوم: آن که اطراف مخرج زیـادتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعداً گفته می‌شود با پارچه و سنگ و مثل اینها پاک کرد، چنان چه چه شستن با آب مناسـب تر می باشد.

(۱) (سیستانی:) بجز رسیدن بول به مخرج غائط در خانـم ها ..

(مکارم:) مسأله مخرج غائط را می‌توان با آب شست، یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه یا مثل آن تمیز کرد، مگر چنان چه که از حدّ معمول تجاوز کرده و اطراف مخرج را آلوده کرده باشد، یا نجاست دیگری مثل خون با آن بیرون آید، یا از بیرون نجاستی به آن برسد، که در این حال تنها با آب پاک می‌شود. در نکات ی که می‌توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز کرد، شستن با آب مناسـب تر می باشد.

مخرج ادرار با غیر آب پاک نمی‌شود

مسأله ۶۶ مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود (۱)، و مردها چنان چه پـس از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند ضـروری است، ولی زنها و هم چنین کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می‌آید، احتیاط واجب آن هست که دو مرتبه بشویند.

(۱) (اراکی:) و می بایست با آب دو مرتبه شسته شود. [ انتهـا مسأله] (سیستانی:) و یک مرتبه شستن ضـروری است، گر چه احتیاط مستحب این هست که دو مرتبه شسته گـردد و افضل آن هست که سه مرتبه شسته شود. [ انتهـا مسأله] (خوئی، تبریزی:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود و در کُر و جاری چنان چه پـس از برطرف شدن ِ بول یک مرتبه بشویند ضـروری است ولی با آب قلیل بنا بر احتیاط واجب می بایست دو مرتبه شست و مناسـب تر آن هست که سه مرتبه شسته شود.

(گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط باید..

(بهجت:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود و چنان چه پـس از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند ضـروری است ولی کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می‌آید و یا این که از مخرج طبیعی می‌آید ولی از مکانی که معمولًا نجس می‌شود به جاهای دیگر نیز برسد، احتیاط واجب آن هست که پـس از برطرف شدن بول، دو مرتبه بشویند و خانـم نیز رأی مرد را دارد.

(فاضل:) می بایست دو مرتبه بشویند بخصـوص اگر بیرون آمدن بول از آن مجرا غیر متعارف باشد.

(نوری:) احتیاط واجب آن هست که دو مرتبه بشویند و نیز خانـم رأی مرد را دارد و این چنان چه است که با آب قلیل بشویند، ولی با آب جاری و کُر، یک مرتبه شستن کفایت می‌کند.

(مکارم:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود، و چنان چه با آب قلیل بشویند واجب هست دو مرتبه بشویند، امّا با شیلنگهای متّصل به آب لوله کشی که در رأی جاری هست یک مرتبه ضـروری می باشد. در شستن مخرج بول و غائط فرق میـان مجرای طبیعی و غیر طبیعی نیست، ولی در مخرج غیر طبیعی غیر آب کفایت نمی‌کند.

(زنجانی:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود و در غیر آب قلیل چنان چه پـس از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند ضـروری است ولی با آب قلیل بنا بر احتیاط می بایست دو مرتبه شست و مناسـب تر آن هست که سه مرتبه شسته گـردد و در هر صورت چنان چه پـس از برطرف شدن عین، آب ادامه داشته باشد، یک مرتبه شستن به حساب می‌آید و ضـروری نیست برای محاسبه، آب قطع گـردد و مجـدد بر مخرج بول جریـان داشته باشد.

اگر مخرج غائط را با آب بشویند

مسأله ۶۷ چنان چه مخرج غائط را با آب بشویند، می بایست چیزی از غائط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد، و چنان چه در دفعه اول طوری شسته گـردد که ذره‌ای از غائط در آن نماند، مجـدد شستن ضـروری نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

هر گاه با سنگ و کلوخ غائط را از مخرج برطرف کنند

مسأله ۶۸ هر گاه با سنگ و کلوخ و مثل اینها غائط را از مخرج (۱) برطرف کنند (۲)، چنان چه چه پاک شدنش محل ّ تأمّل هست ولی نماز مطالعه مانعی ندارد (۳) و ضمنا اگـر چیزی هم به آن برسد نجس نمی‌شود و ذرّه‌های کوچک و لزوجت محل، اشکال ندارد (۴).

(۱) (بهجت:) با شرائطی که ذکر می‌شود..

(۲) (اراکی:) پاک می‌شود و بنا بر احتیاط واجب می بایست حد اقل با سه قطعه باشد. [ انتهـا مسأله] (۳) (فاضل:) سایـر مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) بنا بر اظهر مخرج پاک می‌شود و نماز مطالعه مانعی ندارد..

(نوری:) پاک می‌شود و نماز مطالعه مانعی ندارد و ضمنا اگـر چیزی هم به آن برسد، نجس نمی‌شود.

(۴) (بهجت:) مگر این که آن اندکـی که معمولًا به وسیله سنگ و کهنه از میـان می‌رود، باقی بماند.

(گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی:) مسأله با سنگ و کلوخ (خوئی، سیستانی: و پارچه) و مثل اینها چنان چه خشک و پاک باشند می‌شود مخرج غائط را تطهیر نمـود و ضمنا اگـر رطوبت انـدکی داشته باشند که به مخرج نرسد (سیستانی: که موضع را تر نکند)، اشکال ندارد. (گلپایگانی، صافی: ولی سزاوار هست از سه دفعه کمتر نباشد چنان چه چه أ پر قدرت آن هست که پاک می‌شود چنان چه به یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود).

(زنجانی:) مسأله با سنگ و کلوخ و پارچه و دستمال کاغذی و مثل این‌ها می‌شود مخرج غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط می بایست خشک باشد و ضمنا اگـر رطوبت انـدکی داشته باشد که به مخرج سرایت نکند، اشکال ندارد.

(مکارم:) مسأله هر گاه مخرج غائط را با سه قطعه سنگ یا کاغذ و مثل آن پاک کنند و ذرّات کوچکی که معمولًا جز با آب برطرف نمی‌شود باقی بماند زیان ی ندارد و می‌تواند با آن نماز بخواند.

ضـروری نیست با سه سنگ مخرج را پاک کنند

مسأله ۶۹ ضـروری نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم ضـروری است؛ بلکه چنان چه با یک مرتبه هم غائط برطرف شد کفایت می‌کند (۱)، ولی با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنان ضـروری است، مثل کاغذی که نام خدا بر آن نوشته، چنان چه پاک نماید محل را، نماز نمی‌تواند بخواند.

(۱) (بهجت:) و چنان چه با سرگین یا استخوان پاک کنند، بنا بر أظهر پاک می‌شود. پاک کردن مخرج غائط با چیزهای مقدّس که احترام آنان ضـروری است، مثل کاغذی که نام خدا یا پیامبران علیهم السلام بر آن نوشته شده، حرام هست و شانس دارد موقعی علم و عمد، سبب کفر گـردد که در این صورت، به باعث کافر شدن، همـه بدن نجس می‌شود ولی موقعی عدم علم و عمد یا غفلت یا خوانا نبودن نوشته، أظهر حصول طهارت می باشد.

(اراکی:) مراجعه نمایید به زیـر مسأله ۶۸٫

(خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی:) مسأله احتیاط واجب آن هست که سنگ (خوئی: و کلوخ) یا پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف می‌کنند، سه قطعه باشد و چنان چه با سه قطعه برطرف نشود، می بایست به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملًا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن ذرّه‌های کوچکی که دیده نمی‌شود اشکال ندارد؛ پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام هست و پاک شدن مخرج با استخوان و سرگین محل ّ اشکال می باشد.

(گلپایگانی، صافی:) معصیت و حرام می باشد. .

(گلپایگانی، صافی:) پاک شدن مخرج با استنجاء به سرگین و استخوان محل ّ اشکال می باشد.

(تبریزی:) بنا بر احتیاط با استخوان و سرگین مخرج پاک نمی‌شود.

(سیستانی:) مسأله مخرج غائط را چنان چه یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملًا پاکیزه نماید کفایت می‌کند، ولی مناسـب تر آن هست که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سه قطعه هم باشد و چنان چه با سه مرتبه پاکیزه نشود می بایست به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملًا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن اثری که معمولًا بدون شستن از میـان نمی‌رود، اشکال ندارد؛ پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام هست و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

(زنجانی:) مسأله احتیاط آن هست که سنگ یا پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف می‌کنند سه قطعه باشد، بنا بر این تطهیر با سنگی که سه طرف داشته باشد خلاف احتیاط است، هم چنین بنا بر احتیاط می‌بایست با سه مرتبه تطهیر صورت گیرد، هر چند با کمتر از آن مقدار نیز غائط برطرف گـردد و چنان چه با سه قطعه برطرف نشد، می بایست به قدری اضافه کنند تا مخرج کاملًا پاک شود، ولی باقی ماندن ذره‌های کوچکی که دیده نمی‌شود اشکال ندارد. پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنان ضـروری هست مثل کاغذی که نام خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نوشته شده حرام است، هم چنین بنا بر احتیاط می بایست از پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اجتناب نمود ولی چنان چه با آنان پاک نمود مخرج غائط پاک می‌شود، هر چند احتیاط مستحب در تکرار تطهیر با اشیاء دیگر می‌باشد.

(نوری:) مسأله ضـروری هست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، با اطراف یک سنگ یا یک پارچه ضـروری نیست و با استخوان و سرگین پاک نمی‌شود و پاک کردن با چیزهایی که احترام آنان ضـروری است، مثل کاغذی که نام خدا بر آن نوشته شده حرام هست و چنان چه محل را با آن پاک نماید ، پاک نمی‌شود و نماز با آن نمی‌تواند بخواند.

(مکارم:) مسأله هر گاه با سه طرف یک قطعه سنگ، محل ّ را پاک نماید ضـروری است، هم چنین با سه گوشه یک قطعه کاغذ و پارچه.

(فاضل:) مسأله ضـروری نیست با سه سنگ یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم ضـروری است، ولی می بایست از سه دفعه کمتر نباشد، ولی چنان چه مخرج را با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنان ضـروری است، مثل کاغذی که نام خدا بر آن نوشته شده پاک نماید نمی‌تواند نماز بخواند.

چنان چه شک ّ نماید که مخرج را تطهیر کرده یا نه؟

مسأله ۷۰ چنان چه شک ّ نماید که مخرج را تطهیر کرده یا نه، (اگر چه همیشه (۱) پـس از بول یا غائط فوراً تطهیر می‌کرده ) (۲)، می بایست (۳) خود را تطهیر نماید.

(۱) (خوئی، زنجانی، سیستانی:) چنان چه چه عادتاً همیشه..

(۲) [بخـش داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(۳) (گلپایگانی، اراکی، فاضل، بهجت، صافی:) احتیاط واجب آن هست که..

(خوئی، نوری، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) ضـروری می باشد. .

اگر پـس از نماز شک نماید که پیش از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه؟

مسأله ۷۱ چنان چه پـس از نماز شک نماید که پیش از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه (۱)، نمازی که خوانده درست هست (۲)، ولی برای نمازهای پـس باید تطهیر نماید.

(۱) (خوئی، زنجانی، تبریزی:) چنان چه که (زنجانی: مسأله را می‌دانسته و) شانس بدهد که پیش از آغاز به نماز ملتفت حالش بوده،..

(۲) (زنجانی:) و در غیر این صورت، نمازش محکوم به بطلان هست و در هر صورت بنا بر احتیاط برای نمازهای پـس باید تطهیر نماید.

مطلب مرتبط:

چگونه در فروش گنج و زیرخاکی

آموزش رمزگشایی حروف ابجد,روش تبدیل اعداد ابجد به کلمه

کلمات کلیدی مرتبط

  • نحوه تطهیر در توالت فرنگی
  • آموزش شستن خود در توالت فرنگی
  • طریقه ی شستن خود در توالت فرنگی
  • نحوه طهارت گرفتن در دستشویی فرنگی
  • تطهیر توالت فرنگی
  • نحوه طهارت در توالت فرنگی
  • طرز شستن خود در توالت فرنگی
  • طهارت در توالت فرنگی
  • نحوه ادرار در توالت فرنگی
  • •آموزش شستن خود در توالت فرنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE