loading...

دعای دفع جن از بدن – دعا برای رهایی از جن

دعای دفع جن از بدن – دعا برای رهایی از جن

در این مطلب از سایت هوریس قصد داریم در مورد دعای دفع جن از بدن – دعا برای رهایی از جن توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم همچنین در این مطلب سعی داریم در مورد موضوعاتی همچون دعا برای خارج شدن جن از بدن,سنگ برای دفع جن,خارج كردن جن از بدن,جن ها از چه میترسند,طلسمات دفع جن,کشتن جن عاشق,دراوردن جن از بدن,جن از چه حیواناتی میترسد توضیحاتی را برای شما جمع آوری کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمنیه کسب نمایید که خواهید توانست با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید.

دعا برای خارج شدن جن از بدن,سنگ برای دفع جن,خارج كردن جن از بدن,جن ها از چه میترسند,طلسمات دفع جن,کشتن جن عاشق,دراوردن جن از بدن,جن از چه حیواناتی میترسد

دعای دفع جن از بدن - دعا برای رهایی از جن
دعای دفع جن از بدن – دعا برای رهایی از جن

درمان جن زدگی | از میـان بردن جن زدگی

ضمنا اگـر مبتـلا نـشانه جن زدگی شده اید خواهید توانست خودتان را شفا دھید. البتھ این کار بھ کوشش و وقـت بسیار بیشتری نیاز دارد ولی عملی می باشد. برای اینکھ از شر جن خلاص شوید و خروج جن از بدن رخ دھد می بایست درجھ معنوی خود را بیشتر شدن دھید. بھ قدری کھ بدن خود را برای جن و یا موجود غیرارگانیکـی کھ شما را تسخیر نمـوده می باشد ناامن سازید. جنھا همـه کوشش خود را می کنند تا شما را از مسیرھایی که سبب رھایی شما می گـردد ناامید کنند. برای مثال شما چند روزی سرگرم این روشھای شفابخشی و خروج جن از بدن می شوید و ناگھان جن بھ دل شما القا می کند کھ این کار فاندیشه نداره و همـه کوشش خود را می کند تا نشان دھد کھ شما نھ تنھا بھتر نشده اید بلکھ بدتر گشتھ اید و تنھا راه نجات، پناه بردن بھ وی می باشد. ولی می بایست آگاه باشید کھ همه کوشش ھایتان برای رسیدن بھ آزادی، ارزشمند می باشد و این دردسرھا بھ چیزی کھ بعدا بھ آن نائل میشوید می ارزد.


بیشتر بخوانید: جن ها از چه چیزی می ترسد؟


در پایین تعدادی از شیوه ھای رھایی از جن زدگی آورده می شود :

دعای دفع جن از بدن - دعا برای رهایی از جن
دعای دفع جن از بدن – دعا برای رهایی از جن

١ -از آنجا کھ زیـادتر جن زدگی ھا از اجازه خودمان آغاز می گـردد و در پست نقش اجازه در جن زدگی در این مورد مفصل حرف کردیم پس بهبـود آن ھم عمدتا از طریق خودبرتر ما کھ کلید همـه اجازه ما دست اون ھست صورت میگیره. پس کمک گرفتن از خود بالاتـر رو از طریق تلقینات آن ھم بھ صورت بلند آغاز نمایید . چنان چه تلقینات را بلند بگویید اثر زیادتری دارد چون چاکرای گلو را فعال نمـوده و انرژی زیادتری را وارد عالم اختری کھ در آن دست خود بالاتـر بازتر می باشد می کند . و بعـد فورا سرگرم ترمیم لایھ ھای حفاظتی شما شده و به این وسیلھ مانع نفوذ و ماندگاری موجودات مزاحم می شود . از جملھ این تلقینات عبارت اند از: من ایمن و آزاد ھستم. من قوی ھستم و میتوانم از خودم مراقبت کنم. من استاد جسم و فرمانده ذھنم ھستم. من همه بندھایی کھ مرا بھ اسارت جن در آورده را پاره می کنم و آزاد ھستم و ھیچ تعھد و پیوند روحی با آنھا ندارم. این تلقین رو روزی چند ساعت در روز انجام بدید. برای مثال موقع رانندگی ، ایستادن در صف انتظار دکتر، پیاده روی و … ھر چھ قدر کھ زیـادتر آن را با حضور قلب بگویید اثر آن زیـادتر می شود . در وقـت بھ خواب رفتن هـم آن را بھ آرامی بگویید تا اثراتش در عالم رویا هـم باقی بماند. در این میـان بھ نشانھ ھا و وقایعی کھ به وسیـله خود برترتان بھ شما نمایان می گـردد نیز دقت نمایید . برای مثال شانس دارد بھ طور تصادفی با فردی برخورد نمایید کھ کار وی معالجھ جن زدگی می باشد و یا کتابی مطالعه کنید کھ بھ شما راھنمایی ھای دقیق تری را نسبت بھ نوع جن زدگی تان داده باشد.

٢ -ھر چند مدت یک مرتبه از حمام نمک سنگین بهره گیری نمایید تا از اثرات بد جن ھا و موجودات غیر ارگانیک بکاھید. پاھای خود را هـم ھر روز در محلولی از نمک قرار دھید. میدان ھای الکتریکـی آب و نمک موجـب خنثی شدن اثرات بد این موجودات می شوند. چون ھمان طور کھ قبلا گفتھ شد آنھا بھ این میدان ھای الکتریکـی حساس ھستند.

٣ -یکـی از راه ھای اثر گذار دور کردن موجودات غیر ارگانیک، بهره گیری از آھنرباھای بزرگ ھست. خواهید توانست آنھا را گردن و یا دور دست خود آویزان نمایید . منـبع های گوناگون ی دربـاره اثرات مغناطیس و آھنربا بر موجودات غیر ارگانیک موجود ھست و از آن بھ عنوان شیوه ای اثر گذار برای دور کردن آنھا یاد شده می باشد. چون بھ طور کامل ھر چیزی کھ حاوی میدان الکتریکـی ، مغناطیسی و یا الکترومغناطیسی ھست موجـب اثرات چشمگیر بر روی این موجودات می شود .

۴ -از استفاده الکل و مواد اعتیاد آور دیگر اجتناب نمایید تا قدرت و عزم داخلی شما زیـادتر شده و آنھا نتوانند از طریق اعتیاد سبب تناتوان شما شوند.

۵ -اگر حس مینمایید مکان شما نشانھ ھایی از نفوذ جن را دارد خواهید توانست از عود و اسفند و … بهره گیری نمایید و یا محلول آب نمک را در مکان بپاچانید. آنھا از آب و نمک متفرد ھستند.

۶ – بهره گیری از تصویر سازی ذھنی برای از میـان بردن جن زدگی و حملھ جن: چنان چه حس مینمایید کھ آنھا گاھی بھ اعضای بدن شما می چسبند و سنگینی و مور مور شدگی را در آن ناحیھ احساس می نمایید در این صورت فکر نمایید کھ نوری بھ رنگ بنفش درخشان (درخشان مثل حالتی که در جوشکاری دیده می شود ) در حال برخورد با آنھمی باشد. این نور قدرت زیادی در دور کردن آنھا و بالا بردن فرکانس ھای روحی شما دارد. بعضـی فکر می کنند کھ نور سفید حاوی این اثر می باشد ولی اثر نور سفید در برابر بنفش درخشان خیلی ناچیز ھست. ضـروری نیست کھ نور را ببینید بلکھ آن را در ذھن خود تجسم نمایید . ھمچنین خواهید توانست آن را در مکان اطراف خود فکر نمایید و اینکھ چگونھ شما را احاطھ نمـوده می باشد.

٧ -کوشش نمایید در مناطقی کھ در آن لولھ ھای آب و کابل ھای برق وجود ندارد وارد نشوید چون غیر ارگانیک ھا در این مکان ھا آزاد تر ھستند و حملات زیادتری را سبب می شوند.

٨ -از موادی چون روغن ببر، ریحان، برگ درخت انبھ هـم خواهید توانست بهره گیری نمایید . اولی بھ صورت روغن کھ بھ پاھا مالیده می گـردد و بقیھ بھ صورت آمیختھ با آب و نمک در وان حمام مورد بهره گیری قرار می گیرد.

٩ -و ولی مسئلھ مھم تر اینکھ پناه آوردن بھ نیروھای الھی را فراموش ننمایید . پیرو ھر آیین و مذھبی ھستید کوشش نمایید از خدا کمک خواستھ و خودتان را بھ شخصیت ھای مقدس و مذھبی کھ مورد احترامتان ھستند نزدیک نمایید . ھمچنین نامھا و سوره عظیم الشأن ھایی کھ بھ منظور از میـان بردن جن ھستند را هـم بخوانید.


بیشتر بخوانید: آموزش احضار جن + ارتباط با جن مسلمان + احضار جن واقعی + احضار جن و ارواح


دعای مجرب برای درامان بودن از آسیب جن و انس

برای دفع شدن دیو و پری و غیره هر قسم که باشد این آیات را نوشته و در گردن مریض بندد صحت یابد و بلا از او دور شود   آیه ۹ سوره مزمل بسم الله الرحمن الرحیم رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

آيا درون شدن جن به بدن انسان و اذيت و آزار وی حقيقت دارد؟ براي رهايي از شر جن چه می بایست كرد؟

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از رابطـه تان با مرکز ملی پاسخگویی به پرسشها دینی
نفوذ شيطان و جن در كالبد انساني يا به تعبير شما درون شدن جن به بدن انسان امري چندان روشن نيست و نمي توان دربـاره آن نظـر قطعي داد و عقلا هم بعيد به نظـر مي رسد كه جن وارد بدن انسان گـردد ، ولی در زمینه متاثر شدن روح و روان بشر از صدمات جنيان يا به تعبير قرآن مس شدن انسان به وسیـله جن (۱) كه جن زدگي ناميده مي گـردد بايد گفت :
در اين مورد و همچنين دربـاره آزار و اذيت انسان به وسیـله جن به شكل هاي مختلـف قصه ها و حكايات بسياري بر سر زبان ها می باشد. حتي در كشورهاي غربي اين امر به شیوه جدي مطرح بوده و نمونه هايي از اين امر نقل شده و فيلم هاي متعددي از آن تهیـه شـده می باشد.
اما اظهار نظـر در زمینه صحت و سقم اين مسائـل كار آساني نيست، هر چند ساختـار وجودي انسان و جن به گونه اي نيست كه چنين ارتباطات و اصطكاكاتي بين ما و آن ها باشد ، ولی در هر صورت امكان آزار و اذيت شدن انسان ي به وسیـله اشرار جن عقلا محال نيست، همـان طور كه ممكن است هر انسان ي به وسیـله يك انسان شرور ديگر و يا هر حيوان موذي مورد اذيت و آزار قرار بگيرد.
قرآن مجيد انسان رباخوار را چنين توصيف مي كند: كساني كه ربا مي خورند، بر نمي خيزند الا مثل برخاستن كسي كه بر اثر ارتباط ّ شيطان، ديوانه شده (و نمى‏تواند تعادل خود را حفظ كند. گاهى زمين مى‏خورد، گاهى به پا مى‏خيزد).(۲)
هيچ بعيد نيست كه بعضي از كارهاي شيطاني و اعمال بي رويه موجـب يك نوع جنون شيطاني گردد، يعني به دنبال آن اعمال، يا بدون عملي ویـژه ، شيطان و اشرار جن در فـرد اثر بگذارد و تعادل رواني وی را بر هم زند كه نمونه اي از اين مقوله در برخي روايات هم ديده مي شود. (۳) در کـل مي توان گفت اصل اين امر ناممكن نيست كه اشرار جن در شخصي اثر بگذارند، برای مثال تعادل رواني وی را بر هم زنند يا به وی اذيت و آزار برسانند ، هرچند در عالم واقع تحقق اين احتمالات بسيار بعيد و نادر باشد .
در منـبع های ديني براي در امان ماندن از اذيت و آزار جنيان دستوراتي ذكر شده كه نمونه هايي عرضه مي گـردد :
۱- از امام صادق (علیه السلام) نقل شده كه در باره آثار و بركات سورة الناس فرمود:
«مَن قرأها في منزله كلّ ليلة، أمن من الجنّ والوسواس، ومَن كتبها و علّقها على الأطفال الصغار حُفظوا مِن الجانّ بإذن الله تعالى؛ (۴) كسي كه سوره عظیم الشأن ناس را در منزلش قرائت كند، از جن و وسوسه ها محفوظ ميماند كسي كه آن سوره عظیم الشأن را بنويسد و بر اطفال كوچك ببندد، به اذن خداوند متعال از شرّ جنيان محفوظ ميماند»
۲- همچنين از امام صادق(علیه السلام) ‌روايت شده است‌: “هر كه سوره عظیم الشأن جن را بسيار بخواند، در دنيا از چشم جنيان و دميدن‌ها و سحر و مكر ايشان محفوظ باشد.”(۵)
۳- در مفاتيح الجنان از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) نقل شده كه مي‌فرمايند‌ براي دفع شياطين (جنيان) “آيه سخره( سوره عظیم الشأن اعراف آيه ۵۴ تا۵۶) را بخوانند: « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى‏ عَلىَ الْعَرْشِ يُغْشىِ الَّيْلَ النهََّارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الخَْلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ * ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَ لَا تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِين »
۴٫ اين دعا نيز مكرر خوانده شود:« اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا يَكْفِي مِنْكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تَكْفِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَاكْفِنِي‏ شَرَّ الْجِنِّ وَ الْأِنس.»
براي مطالعات بيش تر مي توانيد به كتاب جن و شيطان از عليرضا رجالي تهراني ؛ معارف قرآن ، ج۲ ، ص۲۹۵ از آقاي مصباح و تفسير سوره عظیم الشأن جن از تفسير نمونه رجوع فرماييد.

در ادامه با مطالب پیشنهادی همراه ما باشید:

 1. روش موکل گرفتن و نحوه ارتباط برقرار کردن با جن
 2. جن و ملک چه فرقی با هم دارند؟
 3. دعای مهم حرز ابی دجانه برای در اماندن از جن
 4. معرفی کردن جنیان

کلمات کلیدی مرتبط

 • کشتن جن عاشق
 • دعا برای از بین بردن روح یا جن
 • دانلود صوتی سوره ای برای دفع بلا وجن
 • جن ها از چه چیزی میترسند
 • جن از چه چیزی میترسد
 • دعای دفع جن ازبدن
 • کشتن جن عاشق -قران وادعیه
 • دعای رفع جن
 • دعای جن زدگی
 • دفع جن
1 نظر
 1. سید عبدالبصیر می گوید

  بسیار عالی هزان سلام درود به شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE