loading...

خلسه و متافیزیک

خلسه و متافیزیک

treasure-book

در بحث امروز به خلسه می پردازیم .خلسه چیست؟ شاید تا به حال اسم های دیگری را با مفهوم خلسه شنیده باشید ولی ما امروز به طور مفصل برایتان شرح خواهیم داد

 «خلسه» حالت خاصی است كه انسان در آن میتواند با ابعاد ماورائی و الهیِ وجود خود ارتباط برقرار كند. در این حالت، توجه انسان از امور عادی و معمولی جدا شده، حركات ارادی بدن متوقف میگردد، حواس فیزیكی پنجگانه غیرفعال میشود و جسم فیزیكی فراموش میگردد. همچنین در حالت خلسه بخش خودآگاه ذهن كنار رفته، ناخودآگاه هویدا و فعال میشود. بخش ناخودآگاه ذهن انسان، بسیار تلقینپذیر است، از این حالت میتوان حسن استفاده – برای القاء معروفات – و یا سوء استفاده – برای القاء منكرات – نمود.بعضی خلسه را حالتی بین خواب و بیداری میدانند، حالتی شبیه به چرت زدن، حالتی مانند گیجی، ماتی، منگی و كرخی؛ عدهای نیز معتقدند كه خلسه حالتی است كه مدیومها در آن قرار گرفته، در این حالت تحت تأثیر نیروهای دیگر میتوانند با ابعاد ماورایی ارتباط برقرار كنند.اختلال یا تغییرات موقت در سیستم عصبی، پریشانی وسیع روحی و اختلال در آگاهی نیز تعبیر عدهای دیگر از حالت خلسه میباشد. گروهی نیز خلسه را نوع خاصی از آگاهی به نام آگاهی برتر یا اَبَر آگاهی میدانند.
هر یك از تعاریف مذكور، از یك دید و زاویه خاص به خلسه نگاه میكند و بخشی از این حالت را بیان مینماید، لذا هر یك از این تعاریف به تنهایی ناقص بوده، كامل نیست.صرف نظر از تمام این تعاریف، آنچه مهم است اینكه در حالت خلسه تلقینپذیری فرد افزایش مییابد. بهطوركلی بیشتر انسانها تلقینپذیر هستند، ولی درجات تلقین پذیری آنها متفاوت است. برخی درجات تلقین پذیری بسیار پایین و عدهای درجات تلقین پذیری بسیار بالا دارند، مابقی افراد نیز در حد واسط این دو درجه قرار میگیرند. عدة بسیار كمی نیز وجود دارند كه به طوركلی تلقین ناپذیرند.تلقین میتواند سبب اِعمال یك فكر و یا یك عمل گردد، یا یك فكر و یا یك عمل را در انسان تغییر دهد. این اِعمال و یا تغییرات میتواند مثبت و یا منفی باشد، نتایج حاصل از آنها نیز میتواند خوب یا بد باشد.قابل ذكر است كه علاوه بر حالت خلسه، در هنگام شوكهای جسمی، روانی و روحی نیز تلقینپذیری افراد افزایش مییابد. برای مثال در شكست ها، موفقیت ها، غم ها، شادی ها، بیماری ها، مرگ عزیزان و… در این حالتها شخص به راحتی تحت تأثیر حرف و عمل دیگران قرار میگیرد، لذا تن به انجام اَعمالی میدهد كه در حالت عادی تن دادن به آن غیرممكن است. این اَعمال میتواند مثبت (معروف) یا منفی (منكر) باشد. برخی جوانان در این حالتها تن به انجام منكراتی میدهند كه برای خودشان نیز انجام آن غیرقابل باور است.
لذا در این حالتها، جوانان و نوجوانان به مراقبت و مواظبت بیشتری نیاز دارند و لازم است در اینباره اطلاعات و آگاهی بیشتری به آنان داده شود.خلسه از نظر عامل بوجود آورنده به چهار نوع خلسة تلقینی، خلسة مرضی، خلسة دارویی و خلسة محیطی تقسیم میگردد. خلسة تلقینی با تلقین كلامی و غیركلامی حاصل میشود. خلسة مرضی و خلسة دارویی به پزشكی مربوط میگردد، ولی نوع خاصی از خلسة دارویی همان حالتی است كه در معتادان توسط مواد مخدر بهصورت پست و نازل ایجاد میشود.مصرف مواد مخدر سبب میشود كه فرد در یك حالت خلسه قرار گرفته، از خود بیخود شود، محیط و اطرافیان خود را فراموش كند. به همین دلیل برای آنان كه با محیط و اطرافیان خود مشكلات فراوان دارند بسیار لذتبخش است. باید به این دسته از افراد فهماند كه برای رسیدن به این منظور، راههای مثبت نیز وجود دارد و لازم نیست كه با توسل به مواد مخدر تمام زندگی خود را به آتش بكشند.خلسة محیطی به دلیل غیرمعمول، غیرطبیعی و غیرمنتظره بودن محیط ایجاد میشود.
برای مثال اگر محیط بینهایت زیبا یا بسیار ترسناك یا خیلی عجیب و غریب باشد، شخص از خود بیخود شده، كنترل خود را از دست میدهد. كسانی كه بهصورت برنامهریزی شده و سازمان یافته و حرفهای جلسات فساد و منكرات تشكیل داده و جوانان را به این محافل راهنمایی میكنند، بهصورت تجربی از این حربه استفاده میكنند. این افراد محل فساد را آنقدر غیرمعمول، غیرطبیعی و بعضاً زیبا و جذاب میكنند تا افراد بهمحض ورود خودبهخود وارد خلسه شوند، در این حالت به هر درخواست و پیشنهادی تن داده، در برابر هر چیز تسلیم میشوند و هیچ مقاومتی از خود نشان نمیدهند.خلسه از نظر كیفیت به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میگردد. خلسة مثبت همراه با آرامش، نفسهای عمیق و شمرده و ضربان قلب آرام است. خلسة منفی با اضطراب، تنفس سطحی و تند، ضربان قلب تند و سریع، خشك شدن دهان، بعضاً سیخ شدن موهای پوست و انقباض مثانه همراه میباشد. خلسة مثبت بسیار مفید بوده، با تكنیكهای متافیزیك قابل حصول است و استفادههای فراوان دارد.
خلسة منفی بسیار مضر بوده بهصورت ارادی توسط شخص و یا در بیشتر موارد بهصورت ناخواسته توسط دیگران برای شخص ایجاد میشود و آسیبهای فراوان بهدنبال دارد.برای مثال: حالت جذبههای خاصی كه به عرفا دست میدهد، نوعی خلسة مثبت و عالی مرتبه است. این نوع خاص از خلسه بهدلیل اشتیاق فراوان به حضرت حقتعالی و در اثر اخلاص و معرفت حاصل میشود. این خلسههای عرفانی و الهی در كسانی ایجاد میشود كه مؤمن، عابد، زاهد و عارف باشند، هر یك از این چهار مرحله پیشنیاز و مقدمة مرحلة بعدی است و نمیشود بدون طی سه مرحله اول به مرحلة آخر – یعنی عرفان – رسید

منبع:اینترنت

موفق باشید

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE