loading...

حکم ذبح حیوان توسط زن چیست؟

حکم ذبح حیوان توسط زن چیست؟

حکم ذبح حیوان توسط زن چیست؟
حکم ذبح حیوان توسط زن چیست؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد حکم ذبح حیوان توسط زن چیست؟ وضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. ذبح گوساله توسط زن کشتن گوساله توسط زن زنان قصاب مرغ قصابی گوساله توسط زن سربریدن مرغ توسط زن با جوراب نازک دختر سلاخ مرغ کشتن توسط زنها سربریدن توسط زن

ذبح گوساله توسط زن کشتن گوساله توسط زن زنان قصاب مرغ قصابی گوساله توسط زن سربریدن مرغ توسط زن با جوراب نازک دختر سلاخ مرغ کشتن توسط زنها سربریدن توسط زن

سر بریدن حیوان پنج شرط دارد:

۱ـ ذبح کننده بنابر احتیاط واجب می بایست مسلمان باشد، ناصبى ها یعنى کسانى که با اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله) دشمنى دارند در رأی کفّارند.

۲ـ می بایست سر حیوان را با جسم تیزى که از آهن، یا فلز دیگر باشد ببرند، ولى چنان چه احتیاج به ذبح باشد و آهن پیدا نشود، یا چنان چه سر حیوان را نبرند مى میرد و دسترسى به آهن نیست، با هر چیز تیزى که رگها را بتواند جدا نماید (مثل شیشه و سنگ و چوب تیز) مى شود آن را ذبح کرد.

۳ـ در موقع سر بریدن می بایست جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و چنان چه عمداً رو به قبله نکنند حیوان حرام مى شود، ولى چنان چه از روى فراموشى یا ندانستن مسأله یا خطـا کردن قبله، حیوان را به سمتى غیر از قبله سر ببرند حرام نیست.

۴ـ زمان سر بریدن می بایست نام خدا را ببرد این قدر که بگوید «بسم اللّه» یا «سُبْحانَ اللّهِ» یا بگوید «لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ» کافى هست و به زبان فارسى یا هر زبان دیگر نیز جایز است، ولى چنان چه بدون نیت سر بریدن نام خدا را ببرد کافى نمی بـاشد و در صورتى که از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشکال ندارد.

۵ـ می بایست حیوان پـس از سر بریدن حرکتى نماید چنان چه چه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پاى خود را به زمین زند که معلوم گـردد زنده بوده و احتیاط واجب آن هست که خون به مقدار کافى از آن بیرون بریزد.

مسأله ۲۲۲۴ـ کسى که حیوان را ذبح مى کند مى تواند آقـا باشد یا خانـم یا بچه نابالغى که دستورات ذبح را مى داند، ولى مناسـب تر هست تا دسترسى به آقـا باشد خانـم ها و کودکان را معاف دارند.

مسأله ۲۲۲۵ـ سر بریدن حیوانات با وسایل ماشین ى در صورتى که شرایط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد انجام گـردد جایز هست و چنین حیوانى پاک و حلال می باشد.

مسأله ۲۲۲۶ـ هر وقت چند مرغ یا چند حیوان را باهم سر ببرند یک بسم اللّه براى تمام آنها کافى است، ضمناً هر وقت با ماشین ، تعداد زیادى حیوان را در وقـت واحد (با وجود شرایط دیگر) سر ببرند یک بسم اللّه کفایت مى کند و چنان چه ماشین مرتّباً کار مى کند احتیاط آن هست مرتّباً نام خدا را تکرار کنند.

دستور کشتن شتر

مسأله ۲۲۲۷ـ براى کشتن شتر می بایست با پنج شرطى که براى سر بریدن حیوانات گفته شد، کارد یا چیز دیگرى را که از آهن و برنده باشد در گودى زیـر گردنش فرو کنند و این عمل را «نحر» مى گویند و مطابق بعضى از روایات مناسـب تر هست که شتر ایستاده باشد، ولى چنان چه در حالى که زانوها را به زمین زده یا به پهلو خوابیده و جلو بدنش رو به قبله هست کارد در گودى گردنش فرو کنند آن هم اشکالى ندارد.

مسأله ۲۲۲۸ـ هر وقت شتر را به جاى نحر کردن سر ببرند، یا گوسفند و گاو را به جاى سر بریدن نحر کنند، گوشت آنان حلال نیست، ولى چنان چه پـس از این کار هنوز حیوان زنده باشد و فورا وی را بر حسب دستور شرع بکشند گوشتش حلال می باشد.

مسأله ۲۲۲۹ـ حیوان سرکشى که نمى توان آن را مطابق دستور شرع کشت و ضمناً حیوانى که در چاه افتاده و توانایی کشتن آن مطابق دستور شرع نمی بـاشد و شانس دارد در آنجا بمیرد، ضمنا اگـر با چیز برنده اى مثل کارد جایى از بدنش را زخم کنند و در اثر آن زخم جان دهد حلال هست و رو به قبله بودن آن ضـروری نیست، ولى می بایست شرایط دیگرى که براى سر بریدن حیوانات گفته شد دارا باشد.

مستحبّات و مکروهات ذبح

مسأله ۲۲۳۰ـ چند چیز در ذبح حیوانات حسب بعضى از روایات مستحبّ است:

۱ـ زمان سربریدن گوسفند دستوپایش را باز بگذارند و موقع سربریدن گاو چهاردستوپایش را ببندند و زمان کشتن شتر دودست آن را از زیـر یا زیربغل به همدیـگر ببندندوپاهایش رابازگذارند و مرغ را پـس از سر بریدن رها کنندتا پروبال بزند.

۲ـ کسى که حیوان را مى کشد رو به قبله باشد.

۳ـ پیش از کشتن حیوان آب جلو آن بگذارند.

۴ـ کارى کنند که حیوان کمتر اذیّت شود، مثلاً با سرعت سر وی را ببرند.

مسأله ۲۲۳۱ـ احتیاط مستحب آن هست که پیش از بیرون آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا نکنند، پس چنان چه دستگاه هایى براى ذبح حیوانات تهیّه گـردد که سر حیوان را بکلّى قطع مى کند حیوان حرام نمى شود هر چند مناسـب تر هست طورى باشد که همـه سر را قطع نکند، ولى در هر حال می بایست تمام شرایط با دستگاه هاى ماشین ى رعایت گـردد و نیز احتیاط مستحب آن هست که مغز حرام حیوان را که در وسط تیره پشت هست قبل از جان دادن نبرند و پوست حیوان را جدا ننمایند.

مسأله ۲۲۳۲ـ مطابق بعضى از روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است:

۱ـ کارد را پشت حلقوم حیوان فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت بریده شود.

۲ـ در جایى حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را مى بیند.

۳ـ در موقع شب یا پیش از ظهر جمعه سر حیوان را ببرند، ولى موقعی احتیاج عیبى ندارد.

۴ـ حیوانى را که انسان خودش پرورش داده با دست خود بکشد.

مسأله ۲۲۳۳ـ در وقـت ما گاه براى راحـت شدن ذبح حیوانات به حیوان شوک مى دهند، تا کمى بى حس گـردد و به راحتى یا به و سیله دستگاهها سر آن را ببرند، این کار در صورتى که حیوان پـس از شوک زنده باشد اشکالى ندارد.

شرایط شکار با اسلحه

مسأله ۲۲۳۴ـ هر وقت حیوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط حلال مى شود:

۱ـ آن که با اسلحه برنده اى مثل شمشیر و کارد و خنجر یا تفنگ و مثل آن باشد خواه گلوله آن تیز باشد یا نه، ولى طورى باشد که بدن حیوان را پاره نماید و از آن خون جارى گردد، ولى چنان چه به و سیله دام یا چوب و سنگ و مثل آن حیوانى را شکار کنند حرام است، مگر این که موقعى به حیوان برسند که هنوز زنده باشد و آن را مطابق آداب شرع سر ببرند.

۲ـ بنابر احتیاط واجب شکار کننده، مسلمان باشد یا بچّه مسلمانى که خوب و بد را مى فهمد.

۳ـ اسلحه را به منظور شکار کردن به کار برد، امّا چنان چه مثلاً جایى را نشانه گیرى نماید و اتّفاقاً تیر به حیوانى اصابت نماید ، میل کردن گوشت آن حیوان حرام می باشد.

۴ـ هنگام به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، ولى چنان چه فراموش نماید اشکالى ندارد.

۵ـ وقتى به حیوان برسد که جان داده باشد، یا چنان چه زنده هست به حد سر بریدن آن زمان نباشد، ولى چنان چه به حد سر بریدن زمان داشته باشد و در ذبح حیوان کوتاهى نماید تا بمیرد حرام می باشد.

احکام شکار

مسأله ۲۲۳۵ـ چنان چه دونفر حیوانى را شکار کنند، یکى مسلمان ودیگرى کافر، یا یکى نام خدا را ببرد و دیگرى عمداً نبرد، آن حیوان بنابراحتیاط واجب حرام می باشد.

مسأله ۲۲۳۶ـ چنان چه حیوانى را با تیر بزند، پـس در آب بیفتد و بداند که به واسطه تیر و افتادن در آب جان داده هست حلال نیست، بلکه چنان چه شک نماید که تنها به خاطر تیر بوده یا نه حلال نمى باشد.

مسأله ۲۲۳۷ـ هر وقت با اسلحه یا سگ غصبى، حیوانى را شکار نماید ، شکار حلال هست و مال وی مى شود، ولى قبلی از این که گناه کرده می بایست اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.

مسأله ۲۲۳۸ـ چنان چه با شمشیر یا سلاح دیگرى که شکار کردن با آن درست هست با شرایطى که قبلاً گفته شد حیوانى را دونیم نماید و سر و گردن در یک بخـش باقى بماند چنان چه وقتى برسد که حیوان جان داده است، هر دو بخـش حلال است، ضمناً چنان چه زنده باشد ولى زمان براى سر بریدن تنگ باشد امّا چنان چه وقت براى سر بریدن دارد آن بخـش که در آن سر نمی بـاشد حرام هست و آن بخـش دیگر که سر دارد چنان چه مطابق دستورشرع ببرد حلال می باشد.

مسأله ۲۲۳۹ـ هر وقت به و سیله دام یا چوب یا سنگ یا چیز دیگرى که شکار کردن با آن درست نیست حیوانى را دو بخـش کند قسمتى که سر و گردن ندارد در هر حال حرام هست و امّا قسمتى که سر و گردن دارد چنان چه هنوز زنده هست و سر آن را مطابق دستور شرع ببرد حلال می باشد.

مسأله ۲۲۴۰ـ چنان چه حیوانى را سر ببرند یا شکار کنند و بچّه زنده اى از آن بیرون آید، ضمنا اگـر آن بچّه را مطابق دستور شرع سر ببرند حلال وگرنه حرام است، امّا چنان چه بچّه با شکار کردن یا سر بریدن مادر، در شکم وی مرده باشد حلال هست به شرط این که خلقت بچّه کامل شده و مو یا پشم در بدنش روییده باشد.

شرایط شکار با سگهاى شکارى

مسأله ۲۲۴۱ـ هر وقت با سگ شکارى، حیوان وحشى حلال گوشتى را شکار نماید ، این حیوان با پنج شرط حلال مى شود:

۱ـ سگ طورى تربیت شده باشد که هر زمان آن را براى گرفتن شکار بفرستند برود و هر زمان از رفتن جلوگیرى کنند بایستد، بلکه این حد که سگ را براى شکار تربیت کرده  اند کافى است، ولو این که وقتى چشمش به شکار افتاد خودش حرکت نماید و به سوى شکار برود، ولى احتیاط واجب آن هست که چنان چه عادت دارد پیش از رسیدن صاحبش شکار را مى خورد از شکار وی اجتناب شود، امّا چنان چه گاهى شکار را بخورد، یا تنها خون وی را بخورد، اشکال ندارد.

۲ـ کسى که سگ را مى فرستد بنابر احتیاط واجب می بایست مسلمان یا بچّه مسلمانى که خوب و بد را مى فهمد باشد، کسى که نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اظهار دشمنى نماید مسلمان نمی بـاشد و شکار وی اشکال دارد.

۳ـ زمان فرستادن یا حرکت کردن سگ می بایست نام خدا را ببرد، ولى چنان چه از روى فراموشى آن را ترک نماید اشکال ندارد و ضـروری نیست پیش از فرستادن سگ نام خدا را ببرد، بلکه چنان چه پیش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد حلال می باشد.

۴ـ شکار به واسطه زخمى که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس چنان چه سگ، شکار خود را خفه نماید یا از زیادى دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست.

۵ـ کسى که سگ را فرستاده وقتى برسد که شکار جان داده باشد، یا چنان چه زنده هست به حد سر بریدن زمان نباشد، امّا چنان چه زمانى برسد که به حد سربریدن زمان دارد مثلاً چشم خود را حرکت مى دهد یا پاى بر زمین مى زند، می بایست سر حیوان را مطابق دستور شرع ببرد وگرنه حرام می باشد.

مطلب مرتبط:

حکم مداحی و روضه خوانی زنان + حکم شرعی گوش دادن به صدای زن

چشم چرانی در اسلام چه حکمی دارد

کلمات کلیدی مرتبط

  • tavuk kesen arap bayan videosu
  • قصابی گوساله توسط زن
  • دختر سلاخ
  • زنان قصاب مرغ
  • پریا قصاب
  • زنان قصاب یوتیوب
  • کردن زن توسط حیوانات
  • ذبح درست حیوان
  • ذبح حیوان توسط زن
  • خاصیت کشتن مرغ توسط زنان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE