loading...

حروف ابجد صغیر

حروف ابجد صغیر

حروف ابجد صغیر
حروف ابجد صغیر

در این مطلب می خواهیم شما را با انواع حروف ابجد آشنا کنیم شما می توانید با دبنال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید در ادامه همراه ما باشید. طالع بینی با حروف ابجد صغیر فرق ابجد کبیر و صغیر حروف ابجد کبیر و ازدواج ابجد صغیر چیست حروف ابجد صغیر برای ازدواج کاربرد حروف ابجد جدول حروف ابجد فال حروف ابجد صغیر

طالع بینی با حروف ابجد صغیر,فرق ابجد کبیر و صغیر,حروف ابجد کبیر و ازدواج,ابجد صغیر چیست,حروف ابجد صغیر برای ازدواج,کاربرد حروف ابجد,جدول حروف ابجد,فال حروف ابجد صغیر

اقسام حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر است .
ابجد صغیر :
(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ، ( ک = ۸ ) ، ( ل = ۶ ) ، ( م = ۴ ) ، ( ن = ۲ ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = ۱۰ ) ، ( ف = ۸ ) ، ( ص = ۶ ) ، ( ق = ۴ ) ، ( ر = ۸ ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = ۴ ) ، ( ث = ۸ ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = ۴ ) ، ( ض = ۸ ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = ۴ ) .
ابجد کبیر :
(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ،( ک = ۲۰ ) ،( ل =۳۰ ) ، ( م = ۴۰ ) ، ( ن = ۵۰ ) ، ( س = ۶۰ ) ، ( ع = ۷۰ ) ، ( ف = ۸۰ ) ، ( ص = ۹۰ ) ، ( ق = ۱۰۰ ) ، ( ر = ۲۰۰ ) ، ( ش = ۳۰۰ ) ، ( ت = ۴۰۰ ) ، ( ث = ۵۰۰ ) ، ( خ = ۶۰۰ ) ، ( ذ = ۷۰۰ ) ، ( ض = ۸۰۰ ) ، ( ظ = ۹۰۰ ) ، ( غ = ۱۰۰۰ ) .
باید به عرض برسانم که فقط حروف ابجد از جمله فوائد ی خیلی دارد ، که اکنون بطور خلاصه گفته می گـردد .
۱- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر نماید ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .
۲- می توان با ۲۸ حرف ابجد دشمن را سرگردان نمـود .
۳- می توان با ۲۸ حرف ابجد دشمن را آسیب زد یا هلاک گردان .
۴- هر گاه ۲۸ حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن نمایید به نیت آن غائب احضار گـردد بحق تعالی غایب پیدا می گـردد .
۵- به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .
۶- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان نماید هیچوقت نترسد .
۷- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن وی پر قدرت گـردد .
۸- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گـردد .
هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب است انداخته آب آن چاه زیاد می گـردد .
باید به عرض برسانم که هر سـال ۱۲ ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در وقـت حضرت سلیمان که هر انسان ی روزگار وی شبیه یکـی از این دوازده طالع می گـردد و آن ۱۲ طالع به نام :
۱ – حمل ، ۲ – ثور ، ۳ – جوزا ، ۴ – سرطان ، ۵ – اسد ، ۶ – سنبله ، ۷ – میزان ،
۸ – عقرب ، ۹ – قوس ، ۱۰ – جدی ، ۱۱ – دلو ، ۱۲ – حوت ، اسـت .
هر گاه بخواهید طالع فردی را پیدا نمایید :
باید نام و نام مادر وی را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع نمایید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر ۱۲ کرده و باقیمانده طالع فـرد می گـردد .
توجه !
اگر وقتی باقیمانده صفر باشد می بایست نام تنها را تقسیم بر دوازده نمایید و باقیمانده طالع آن فـرد می گـردد .
و می بایست آگاه باشید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این هست که در حروف فارسی ۳۲ حرف داریم ولی در ابجد ۲۸ حرف داریم و فرق آنان در ۴ حرع ( گ- چ- پ- ژ ) اسـت و در زمان بهره گیری از حروف ابجد در فارسی این حروف پاک می گـردد .
مثل آقای هوشنگ بنت ژاله وقتی می خواهیم طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق پایین عمل می کنیم ،
ه و ش ن گ بنت ژ ا ل ه
۵ ۶ ۳۰۰ ۵۰ خالی بنت خالی ۱ ۳۰ ۵

۳۶۱ + ۳۶
جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبیر می گـردد ،
۵۰ + ۳۰۰ + ۶ + ۵ = ۳۶۱
جمع عدد ژاله به ابجد کبیر می گـردد ،
۵ + ۳۰ + ۱ = ۳۶
مجموع نام و نام مادر می گـردد ،
۳۶۱ + ۳۶ = ۳۹۷
چون که دوازده طالع در سـال داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم و باقیمانده از تقسیم طالع هوشنگ می گـردد ،
۳۹۷تقسیم بر ۱۲ سرانجام باقیمانده ۱ می گـردد ، و طالع آن حمل اسـت .

هر گاه بخواهید حساب نمایید که آیا آقای محمد زاده مریم با خانوم فـاطمه زاده بتول
می توانند وصلت بنمایـند یا نه ؟ آیا ستاره این دو شخـص با هم جفت هست یا نه ؟ و در آینده تا پـایان با هم زندگـی مینمایـند یا نه ؟
اول نام ونام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و پـس جدا جدا حساب کرده و پـس تقسیم می کنیم .
لطفا به مسائـل پایین توجه کامل فرمایید ،
اول آقای م ح م د زاده م ر ی م
۴۰ ،۸ ،۴۰ ،۴ ۴۰ ، ۲۰۰ ،۱۰ ، ۴۰
خانـم ف ا ط م ه زاد ب ت و ل
۸۰ ، ۱ ، ۹ ، ۴۰ ، ۵ ۲ ، ۴۰۰ ، ۶ ، ۳۰

جمع عدد محمد ۹۲ + جمع عدد مریم ۲۹۰ ۴۳۸ + ۱۳۵

۵۷۳ + ۳۸۲

۹۵۵
مجموع ۴ نام بالا مساوی هست با :۹۵۵
اکنون ۹۵۵ را بر ۵ تقسیم می کنیم ،
اگر باقیمانده تقسیم بالا ۱ یا ۳ یا ۵ گـردد این دو به هم می رسند و ستاره آنان جفت است وتا پـایان با هم زندگـی می نمایـند . باقی مانده تقسیم بالا ۵ می گـردد که ستاره این دو شخـص با هم جفت هست وبه هم می رسند و موفق به وصلت می شوند. اگر باقیمانده تقسیم ۲ یا ۴ گـردد این دو شخـص به هم نمی رسند وستاره آنان جفت نیسـت و تا پـایان با هم زندگـی نمی نمایـند.
توجه !
اگرزمانی باقیمانده تقسیم صفر گـردد معلوم می شود که یک طرف از خانواده دو طرف با وصلت موافق نمی باشند و ستاره آنان بطور قطعی جفت نیسـت .

خاصیت بسیار با ارزش حروف ابجد:

هر گاه دعا یا طلسم یا تعویضی آتشی برای خود یا فردی نوشتید می بایست مد نظر داشته باشید که در آن نامهای نام اعظم خداوند متعال بخشنده مهربان و هر نامی از خدا و حروف ابجد نباشد چون آتش زدن این اسما قطعا مورد قهر خداوند متعال وموکلین و رجال الغیب می شود .

خاصیت حروف ابجد:

هرگز در شب تعویض ننویسید چرا که بعدأ در منزل خود سبب جنگ و نزاع می گـردد و میل نوشتن و تصمیم گرفتن با خودتان است .
فوائد طبع ها :
۱- طبع آتشی همیشه زود خشمگین می گـردد و زود خاموش می گـردد و کینه در دل نگه نمی دارد وهمیشه بدن وی گرما دارد وتشنه است و زود جنگ آغاز می کند .
۲- طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت است و با حرمت وبا احترام با دیگران زندگـی می کند .
۳- طبع بادی همیشه مغرور و تند خو اسـت و حرکات خود را پنهـان از چشم دیگران انجام می دهد و خیلی زیرک وکینه ای است .
۴- طبع آبی همیشه مسرور شاد هست و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گـردد و همیشه از دست زبان به عذاب می افتد .

آشنایی با حروف ابجد

اذکار٬ تکرار اسماء الله هست وسه حساب دارد(کبیر٬ م بوسیله ی ٬ صغیر) واثرات آنان هم به همـان نسبت کبیر٬ م بوسیله ی و صغیر می باشد.
در همـه اذکار٬ ابجد کبیر به کار می رود و اصولا تمام چیز بر روی اعداد هست و اعداد هم طبیعتهای مختلـف دارند مانند: آبی٬ آتشی٬ بادی٬ خاکی

علم اعداد:

علم اعداد از جمله علوم اسرار و معارف غریبه ی بشری هست که منشاء آثار خارق عادت و مبدأ کار روح انسان و مصدر ایجاد استعداد فطری اوست.این علم را انبیای عظام و حکمای بزرگ تاسیس کرده اند. برحسب اسراری که خداوند متعال متعال در اعداد قرار داده است٬ این علم مبدأ آثار شگفت آور است و اطلاع بر آن بابی از قدرت روحی بر انسان می گاحتمالا .
از فرمایشات حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) : حروف ابجد وتفسیر آن را یاد بگیرید

حروف ابجد(کبیر):

الف =۱، ب = ۲،ج =۳، د =۴،ه =۵، و =۶،ز=۷، ح = ۸، ط =۹، ی =۱۰، ک =۲۰، ل =۳۰، م =۴۰، ن =۵۰، س =۶۰، ع =۷۰، ف =۸۰، ص =۹۰، ق =۱۰۰، ر=۲۰۰، ش =۳۰۰، ت =۴۰۰، ث =۵۰۰، خ =۶۰۰، ذ =۷۰۰، ض =۸۰۰، ظ =۹۰۰، غ =۱۰۰۰

مراتب اوراد و اذکار:

اوراد و اذکار حاوی مراتب کبیره٬ م بوسیله ی و صغیره می باشند :
۱) مراتب کبیره را به تعداد ابجد کبیر حساب می نمایـند (حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله)٬ برای مثال مرتبه ی کبیره الله(۶۶) و صمد(۱۳۴) می باشد.
ا =۱ ٬ ل =۳۰ ٬ ل =۳۰ ٬ ه =۵ جمع=۶۶
ص=۹۰ ٬ م = ۴۰ ٬ د =۴ جمع=۱۳۴
۲) مراتب متوسطه: اعشار مراتب را می گیرند و باقیمانده را به آن اضافه می نمایـند
برای مثال مرتبه متوسطه ی صمد می شود : ۱۷ = ۴+۱۳
مراتب صغیره: جمع ارقام مطلقه می باشد. برای مثال صمد ۷ = ۴+۳+۱
برای حضور قلب می توانیم مراتب صغیره یا متوسطه یا کبیره را مورد بهره گیری قرار دهیم که همـان وهله عبادت می باشد. حال چنان چه در مرتبه اطاعت باشد٬ چه حضور قلب داشته باشیم یا نه می بایست ذکر را گفت٬ حتی چنان چه مریض هم باشیم

مطلب مرتبط:

جدول ابجد چگونه است؟ + همراه با آموزش جدول

آموزش رمزگشایی حروف ابجد,روش تبدیل اعداد ابجد به کلمه

کلمات کلیدی مرتبط

 • حروف ابجد
 • حروف ابجد صغیر
 • ابجد صغیر چیست
 • حروف ابجدصغیر
 • کاربرد ابجد صغیر
 • ابجد صغیر
 • ابجدصغیر
 • حروف ابجد صغیره
 • کاربرد اعداد ابجد صغیر
 • فرق ابجد کبیر و صغیر
1 نظر
 1. فرشاد می گوید

  سلام ببخشید چطوری حساب کردید که
  ۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ شده ۱ من از هر طرف که حساب کردم به عدد ۱ نرسیدم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE