loading...

تعبیر خواب سگ,دیدن سگ در خواب نشانه چیست,معنی کامل خواب سگ

در این پست از سایت hooris.ir تعبیر خواب سگ,دیدن سگ در خواب نشانه چیست,معنی کامل خواب سگ را برای شما عزیزان و بزرگواران قرار دادیم .

تعبیر خواب سگ,دیدن سگ در خواب نشانه چیست,معنی کامل خواب سگ
تعبیر خواب سگ,دیدن سگ در خواب نشانه چیست,معنی کامل خواب سگ

تعبیر خواب سگ,دیدن سگ در خواب نشانه چیست,معنی کامل خواب سگ

تعبیر خواب سگ,دیدن سگ در خواب نشانه چیست,معنی کامل خواب سگ

در این مطلب به تعبیر خواب سگ در حالت های مختلف می پردازیم.

این مطلب کامل ترین مطلب در مورد تعبیر خواب سگ می باشد که از چندین مرجع تهیه شده است

سگ اگر آشنا باشد دوست و حامی را برایتان تعبیر میکند

سگ اگر غریبه باشد نشان دشمن است

سگ اگر فرمانبردار شما باشد تعبیر خواب دوستی است که از شما حمایت می کند

سگ اگر بیگانه باشد تعبیر خواب اینست که نگران اطرافیان خود باشید

سگ اگر به شما حمله کند تعبیر خواب دشمنی است که به شما ضربه می زند

اگر صدای سگ شنیدید و خودش نبود تعبیر خواب اینست که از شما غیبت و بدگویی می کنند

سگ ماده نشان از زنی دون مایه است

سگ اگر قوی و ترسناک باشد یعنی دشمن شما قوی است

سگ اگر نحیف و ضعیف باشد یعنی دشمن ضعیفی دارید

اگر سگی را به بند بسته اید یعنی با کسی دوست کرده اید که در شان شما نیست

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد

و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید

زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است

چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.

آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد

اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم

امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

در تعبیر خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ های مختلف سفید و سیاه و قهوه ای و … و به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد .  معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما ۲ گونه تعبیر خواب از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌ از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..

لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید که‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیکی‌پیدا می‌کنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند که‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌ شمارمی‌آید. در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ کوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شما را سگ‌ خطاب‌ کرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌ یک‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیکی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندکه‌ سگ‌ها نمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند.

محمدبن سیرین گوید:  (تعبیر خواب سگ نر)سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و تعبیر خواب سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. (تعبیر خواب غذا دادن به سگ ) اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سیه چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست . تعبیر خواب سگ سیاه وحشی نشان از دشمنی است سر سخت و خشن که باید به شدت از آن دوری کرد .

تعبیر خواب سگ سفید بزرگ یا کوچک : دشمن یا دوستی سفید چرده دارد که به حالت های سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست .

اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ شکاری و سگ چوپان یا سگ گله : اگر با سگ شکار رود یا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خیر و برکت است .

تعبیر خواب سگ تازی یا سگ شکاری ببیند که به او حمله می کند نشان از دشمنی با هوش و با حوصله است که به او بسیار نزدیک است .

اگر سگ را هدیه دهید (هدیه دادن سگ ) به زودی دختری از نزدیکان به خانه بخت می رود و اگر یک سگ هدیه بگیرید (هدیه گرفتن سگ ) به زودی ازدواجی صورت می گیرد ممکن است برای پسر باشد یا دختر .

نگهداری از سگ یا سگ خانگی نشان از وجود دوستانی است که می توانید به آنها تکیه کنید . در این راه شما خیالتان از همه چیز راحت است و به آرامش نسبی خواهید رسید .

تعبیر خواب سگ به گفته حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.(تعبیر خواب حمله سگ به انسان) اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزید و دور بمانید. (تعبیر خواب صدای پارس سگ – صدای سگ – صدای واق واق ) صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. ( تعبیر خواب سگ بزرگ – خیلی بزرگ ) سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید ( سگ زنجیر شده ) و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بلکه تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید. ( تعبیر خواب غذا دادن به سگ ) اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت تعبیرش نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی در خواب سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

فرار از دست سگ به معنی داشتن دشمنی است و خوب نیست . حمله  و چنگ زدن و گاز گرفتن سگ هار نشان از ضربه خوردن از دشمنی است که از وجودش با خبرید . نعبیر خواب سگ دیدن بسیار خوب است زیرا اگر با سیاست با دشمنتان رفتار کنید همه چیز به خوبی پیش می رود . در این راه شما نیز باید قدری در دشمنی کوتاه بیایید .

معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک می شوریم .

تعبیر خواب نزدیکی با سگ یا رابطه داشتن با سگ :  باید مراقب رفتار هایتان با دوستان و نزدیکان جنس مخالف خود باشید زیرا ممکن است برای شما بسیار گران تمام شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

سگ مهربان نشان از دوستی با منفعت و وفادار است .

با آن بازی کردن : آشتی

صدای  پارس سگ  : شامانی

مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده یا سگ در قفس : دشمنی است که نمی تواند آسیبی برساند .

سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند تعبیر خواب جنگ سگ  : دعوا در بطن خانواده

زدن یک سگ : وفاداری

عوعو ( زوزه ای که سگ هنگام درد می کشد ) : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید

عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی

تعبیر خواب سگ باردار : به زودی کسی وارد زندگیتان می شود که برای شما شادی و آرامش به ارمغان می آورد .

تعبیر خواب شیر دادن به سگ ، شستن و لیسیدن و بوسیدن سگ یا نوازش سگ همگی در خواب نشان از آرامش و وفاداری دوستان و اطرافیان است .

اگر خواب سگی کور یا بیمار و مریض یا لاغر و ضعیف دیدید خطری شما را تهدید نمی کند ولی باید بیشتر مراقب کسانی باشید که دوستشان دارید . شاید کمکی از دست شما برای ایشان بر می آید که انجام نمی دهید . در صورتی که در نزدیکان فرد نیازمندی هست از هر لحاظ به او کمک کنید زیرا به سرعت پاداش این کار خیر را می گیرید .

دیدن بچه سگ و توله سگ ، سگ های پشمالو پاکوتاه ، زینتی ، زیبا ، کوچولو و کوچک تعابیر قرص و محکمی ندارد .

لاشه سگ ، سگ مرده ، سگ کشته شده نشان از :

اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن سگ در خانه وی بدی شود

دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

 

تعبیر خواب سگ سفید:

– خواب دیدم یه خانواده ای هستن که پدر و مادر این خانواده یه سگ سفید و یه گاو سیاهن و من با اینا زندگی میکنم و به واسطه بچه اینا تو این خانواده هستم ولی یهو میگم میخوام برم از پیشتون و بهم میگن نرو تو نمیتونی بری از اون جاده ، اون جاده خیلی خطرناک و من میگم نه من میتونم برم خیلی اصرار کردن که نرم ولی من رفتم و به محض پا گذاشتن تو جاده ترسیدم و دوییدم عقب یه جاده ترسناکی بود که از وسط یه جنگل تاریک و وحشتناک رد میشد ولی من با همه جراتم نتونستم رد شم و فرار کردم و تا میتونستم دوییدم رو به عقب

وقتی داشتم میدووییدم میدیدم که زلزله داره میاد و همه چیزو خراب میکنه ولی من هیچیم نمیشه و انگار من جام امنه و آخرش دیدم همون خانواده بهم گفتن بیا برگرد پیشمون دیدی گفتیم هیچ جا مثل اینجا امن نیست برای تو بیا بمون پیش خودمون

و من برگشتم پیش اونا دوباره زندگی کردم و دیدم گاو اومد سرشو چسبوند به سر سگ به نشانه محبت

ولی اینکه من تو زندگیه اینا بودم دلیلش ارتباط من با بچه اینا بود که یادم نمیاد چه شکلی بود

تو رو خدا برام تعبیرش کنید زود خیلی برام مهمه اتفاقای بدی افتاد امشب

تعبیر:

بیشتر به این میخوره که اون سگ و گاو پدر و مادر دوست قبلی شما باشند و شما تاب و تحمل جدایی از آن دوست را ندارید.
گمان میکنم به همین صورت بالا، احساسی باشد ولی اگر بخواهیم به آینده تعبیر کنیم مجدد پیش همانها برخواهید گشت یعنی باز دوست خواهید شد.

 

تعبیر خواب سگ قهوه ای:

– سلام ,من خواب دیدم که مادر بزرگ شوهرم که فوت شده تو خوابم اومده وتو خواب میدونستم که مرده وجمعیت بودیم که یه هو میدیدمش وبه من لبخند میزد من بعد چند بار که دیدم فریاد زدم که من مادر بزرگ رو میبینم ,دخترش وقتی شنید همراه من گریه کرد ,دوباره وقتی صحبت میکردم که دیدم توحال قدم میزنه و زیر لب یه چیزی میگه ناراحته انگار گریه هم میکرد همینجور هم میرقصید ,من وقتی که گفتم من میبینم, خواهر شوهرم گفت گورتو گاز بگیر بخواب باصدای بلند بعد پدر شوهرم عمه اینارو که خواهرش میشه رو ا ز خونه بیرون کرد من همینجور داد میزدم که بابا اینکارو نکن تو هم پدری بچه هات هم اینکار رو باتو میکنن همه رفتیم پایین که دیدم یه سگ خیلی بلند قهوه ای کمرنگ اومد سمت من من ترسیدم که میخواد بیاد سمت من یه هو از کنارم رد شد رفت تو خونه یه دور زد وبعد رفت ,این بود خواب من ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید,پدر بزرگ شوهرم هم الان یک هفته هست که فوت شده 😔

تعبیر:

من به درستی متوجه متن شما نشدم چون فاعل فعلها مشخص نیست ولی رقصیدن به معنی مصیبت زده بودن و عزاداریست. مرده اگر خوشحال باشه خوبه هم برای مرده و هم شما. اگر مرده ناراحت باشه غالبا کسی از فرزندانش در ناراحتی و بیماری به سر می بره.فحش دادن: عصبانیت یا دعوا سر ارث، سگ قهوه ای: دشمنی است که از شما هم می ترسه. و بیرون کردن عمه ممکنه درگیری یا ناراحتی برای کسی از اون خانواده باشه.

تعبیر خواب حمله دو سگ به گوسفند:

– سلام وقت بخیر
همسر بنده در خواب دیده دو سگ به گوسفند سیاهی حمله میکنند و خانم بنده به جهت دفاع از گوسفند و برای رهایی گوسفند را با لگد به طرفی پرت میکند و همین کار باعث مردن گوسفند میشود

تعبیر:

حرفهای دیگران یا حسادت و چشم و همچشمی او را تا حد بیماری آزار می دهد و برای مبارزه با آن تلاش زیادی میکند هرچند موفق می شود اما خود نیز دچار پریشانی می شود. عاقلانه رفتار کند.

گوسفند مال یا غنیمت یا زنی است

که خانم شما قصد محافظت از آن را دارد

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﭼﻬﺎﺭﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻝ: ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺷﺮف (ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﺷﺮﻑ).

ﺩﻭﻡ: ﻣﻀﺮﺕ (ﺿﺮﺭ ﻭﺁﺳﻴﺐ).

ﺳﻮﻡ: ﻏﻢ ﻭﺍﻧﺪﻭﻩ.

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻓﺴﺎﺩ ﻋﻴﺎﻝ (ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻫﻤﺴﺮ).

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻟﮕﺪ ﺯﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﺩ.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﺳﮓ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻝ: ﺩﺷﻤﻦ.

ﺩﻭﻡ: ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻃﺎﻣﻊ(ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻃﻤﻌﮑﺎﺭ).

ﺳﻮﻡ: ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻭ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﺪﻓﻌﻞ (ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻭﺧﺎﺩﻡ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ).

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻏﻤﺎﺯ (ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻦ).

کلمات کلیدی مرتبط

  • دیدن سگ در خواب نشانه ی چیست
  • تعبیر خوابی که مرده داره نون میخوره
1 نظر
  1. الی می گوید

    سلام من خواب دیدم که صبح خیلی زود هوا گرگ و میش بود پیاده از یه مسیری باید میرفتم که پر از سگ قهوه ای روشن بود و من خیلی میترسیدم،همینجور داشتم میرفتم از یه مرد غزیبه کمک خواستم که گفت اگر دستم رو بگیری کمکت میکنم و من دستشو رفتم همینجور که میرفتیم یهو یکی از سگها دستشو گذاشت روی شونه من و من نفساشو از پشت سر حس میکردم و اون اقا هم هی به من میگفت نترس کاریت ندارن من هستم و یهو از خواب پریدم خواستم بدونم تعبیرش چی میتونه باشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE