loading...

تسخیر همزاد چگونه است ؟

تسخیر همزاد چگونه است ؟

تسخیر همزاد چگونه است ؟
تسخیر همزاد چگونه است ؟

درخصوص تسخیرهمزادکه امروزه اکثرجوانان ومردان وزنان به دنبال ان هستندبایدمطالبی عرض کنم لذاقبل ازهرچیزی بایدبه نکات ذیل توجه کنیدتاخدای نکرده درخطرنباشید.هرچندماهرچه بگوئیم به دنبال نمازاول وقت خودتان باشیدکه هرچه بخواهیدداشته باشیدازهمان نمازاول وقت است منظور نمازی که باخشوع وخضوع خوانده شودوالا خداوندبی نیازاست ازنمازما.زیراعرش وفرش زمین وزمان.وهرچه که درانندهمه مشقول تسبیح الله ذوالجلال هستند.ولکن اکثرهم لا یتفکرون.⭐️
?باهمه توضیحاتی که قبلا هم داده ام بازتوصیه میکنم افرادی که درذیل به ترتیب ذکرمیشوندازتسخیردوری کنندزیرا جز خسارت چیزی عائدشان نخواهدشد?

?حال كسانیكه نباید به عمل تسخیر همزاد دست بزنند.به شرح ذیل میباشد
۱٫ زنان باردار
۲٫ اشخاص بیمار وكسانیكه بیماری دماغی داشته ودارای اعصاب ضعیفی می باشند.
۳٫ شخصیكه دست و پاهایش درد وناراحتی داشته باشد
۴٫ كسانیكه سابقة سكته یا صرع دارند وبهبودی كامل نیافته باشند.
۵٫ اشخاص مبتلا به بواسیر
۶٫ مبتلایان به بیماری چشمی
۷٫ اشخاصی كه نمیتوانند جلوی هوی وهوس ولذات وشهوات را بگیرند.
خطرات همزاد
باید طبیعت اورا شناخته وبر طبق آن از او در خواست كاری بكنبد.بادر نظر داشته باشید كه طبق قرار دادی كه با همزاد میگذارید به او فرمان داده وطلب چیزی نمائید.از او در خواست كار ناشایست نكنید.او سعی میكند شمارا از انجام كار منع كند.كه در صورت انجام كار ناشایست همزاد به شما ضرر زده واین ضررقابل جبران نخواهد بود.نباید همزاد را مجبور به بیان اسرار نمود .باید با او طرح دوستی بریزید در این صورت او هر چیزی را برایتان فراهم مینماید.
كارهای همزاد
۱٫ هر كاری هر چقدر سخت و مشكل هم باشد و به نظر غیر ممكن باشد.
اعمالی كه در دوران چله باید رعایت كرد.
۱٫ عدم نزدیكی باهمسر
۲٫ عدم صحبت و معاشرت با دیگران
۳٫ عدم مصرف حیوانی وخوراكی های بودار وباد دار
۴٫ استفاده از غذا های زود هضم
۵٫ مالشت دادن روزانة سر وگردن
۶٫ اگر در شب عمل میكنید روز را خوب استراحت نمائید وگرنه عمل باطل خواهد شد.
۷٫ در زمان چله از هرگونه شك وتردید دوری نمائید.
۸٫ حفاظ وحصار(تحصین) خود را كامل نمائید.
۹٫ در دوران چله احتیاجات خود را آماده كنید وكناروجای خود بگذارید.
۱۰٫ با هیچ كس بحث ومجادله نكنید.
۱۱٫ در مواقع بیكاری با مطالعه خود را سرگرم نمائید.⭐️
?خب ازهرچه بگذریم سخن دوست خوش تراست .?
✨حقیرچنددستوربرای تسخیربه عزیزان سالک توضیه میکنم وامیدوارم موبه موعمل بشودوالا وقت خودتان راهدرندهید.چون به خیلی ها وقتی دستوری میدهیم تمام دستورات راانجام نمیدهندبعدمیگوینداستادچرانتیجه نگرفتیم .خب برادرمن شما وقتی میخواهیدخانه ای بسازیداول بفکرستون ها وکارهایی هستیدکه این خانه راوقتی ساختیدبرسرتان فرودنیاید.خب اداب چهله یااداب ذکرهم همینطوراست اگریکی ازدستورات را عمل نکنیدبیهوده خودرابه زحمت انداختید.لکن ثوابش را برده ایدامانتیجه دلخواهتان حاصل نخواهدشد.
?مثال دیگری عرض کنم تا دوستان جوان ما هم بهتردرک کنندکه چراعلمای ما که اساتیداین علوم بوده انداینقدرسفارش کرده اندتا بدون استادقدمی برنداریدواگراستادقابلی پیداشدموبه موعمل کنیدبه دستورات وعوامل اوتا به سرمنزلگه مقصودبرسید.حالا فرض کنیدبیمارشدیدوپزشک شما درنسخه دستوری میدهدوبه شمامیگویداگرمیخواهیدبهبودپیداکنیدبایدفلان داروراازداروخانه بگیریدفلان امپول وفلان سرم راهم بزنیدتا بهبودی کامل حاصل شود..خب شماکه نام داروهارامیدانیدومیرویدبه داروخانه سپس بجای اینکه نسخه رانشان دهیدبه دکترداروسازسرخودداروها را باتعدادزیادی میگیریدویابالعکس کمتر.بعدبجای دستورپزشک که بایدهر۸ ساعت میل کنیدبرای خوب شدن خودتان را ببندیدبه دارووهمینطورداروبخوریدویابالعکس بجای هر۸ ساعت هردوساعت بخورید
ایا شمامیتوانیدبهبودی کامل پیداکنید.
خب عقل سلیم میگویدخیر.پس شماعلاوه براینکه خوب نخواهیدشدبدترهم میشویدوشایدامراض دیگری هم بگیرید.لذا وقتی میگوییم طبق دستوربایدعین دستورعمل کنیدوسرساعت مشقول شویدباهمه دستورات استادوهرگزسرخودعمل نکنیدکه قطعا زیان میبینید.اکنون که اندکی عامیانه ترتوضیح دادم تاهمه درک کننددستوراولم را تقدیم میکنم لکن بشرط اطاعت محض وعمل به دستورات داده شده .انوقت میبینیدکه چقدردبراحتی به تسخیرخودفائق امدیدوهرگزهم نبایدناامیدشدزیراگاهی شخصی بایدچندین جهله بنشیندتا بمقصودبرسد.تسخیرهمزادبچه بازی نیست وواقعا دل شیرمیخواهد.حقیرکه سالها دراین علوم ماورایی هستم گاهی چنان فشارمی ایدکه میخواهم خودم را ازهمه این کارها خلاص کنم اماچه میشوداین درعمرمن ثبت شده است وبایدتحمل کنم .?

مطلب مرتبط:

علائم و نشانه های انسانی که چشم خورده و یا جن زده شده (توسط جن تسخیر روح شده)

تسخیر اشخاص با آیات قرآن

کلمات کلیدی مرتبط

  • کمک خواستن از همزاد
  • تسخیر همزاد
  • کمک خواستن از همزاد ملکی
  • احضار همزاد
  • ارتباط با همزاد خود
  • راه های دوستی با همزاد
  • دعای احضار همزاد
  • چگونه با همزاد خود ارتباط برقرار کنیم
  • چگونه همزاد خود را احضار کنیم
  • کتاب تسخیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE