loading...

اطاعت زن از شوهر چه حدی باید باشد؟

اطاعت زن از شوهر چه حدی باید باشد؟

اطاعت زن از شوهر چه حدی باید باشد؟
اطاعت زن از شوهر چه حدی باید باشد؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد اطاعت زن از شوهر چه حدی باید باشد؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. حدیث اطاعت زن از شوهر خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر موارد اطاعت زن از شوهر آیه اطاعت از شوهر سجده زن بر شوهر اجازه گرفتن زن از شوهر در قرآن اطاعت زن از شوهر در قرآن حقوق زن بر مرد

حدیث اطاعت زن از شوهر خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر موارد اطاعت زن از شوهر آیه اطاعت از شوهر سجده زن بر شوهر اجازه گرفتن زن از شوهر در قرآن اطاعت زن از شوهر در قرآن حقوق زن بر مرد

اطاعت نکردن از شوهر در غیر واجبات و مستحبات

سوال : آیا اطاعت نکردن خانـم از شوهر در غیر مـوارد واجب و مستحب، حرام است؟
جـواب : اطاعت خانـم از شوهر مرتبط به حقوق زناشویی و بیرون رفتن از منزل است، در کارهای دیگر اطاعت بر وی واجب نمی بـاشد هر چند خوب است زن و آقـا در همـه مسایل با هم تفاهم داشته باشند.

نکات ی که اطاعت از شوهر واجب نیست

سوال : در چه نکات ی اطاعت از شوهر واجب نیست؟
جـواب : در نکات ی اطاعت از شوهر ضـروری نیست که با انجام اموری مثل واجبات (حج واجب، صله رحم نسبت به والدیـن و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)، فراگرفتن احکام اسلام مثل رفتن به مسجد و امثال آن، ساخته اجناس لازم و ضـروری منزل در حالی که مجبور باشد، کمپانـی در انتخابات و راهپیمایی های لازم و ضـروری و ضمناً دربـاره رجوع به طبیب مخالفت نماید . استفتائات.

مسأله ـ زنى که عقد دائم شده بنا بر احتیاط واجب نبایستی بدون اجازه شوهر از مسکن بیرون رود، یا کارى در بیرون خانه گزینش نماید (خواه اجازه لفظى باشد، و یا از قرائن معلوم گـردد که وی راضى است).
سؤال ـ لطفآ به سؤالات پایین جـواب دهید :
الف) آیا زوجه حق دارد بدون رضایت شوهر از منزل بیرون شود؟
پاسـخ : بنابر احتیاط واجب می بایست اجازه بگیرد؛ مگر براى کارهاى واجب شرعى، یا نیازها و ضرورت‌هاى مادّى و معنوى زندگى.
ب) در صورتى که بدون رضایت شوهر منزل را ترک نماید و تمکین ننماید، و تقاضاى مکرّر بازگشت همسـر ش را بى جـواب بگذارد، آیا ناشزه حساب مى‌شود؟
پاسـخ : چنین زنى ناشزه می باشد.
ج) در شرایط فوق، آیا زوجه استحقاق اخذ نفقه دارد؟
پاسـخ : قدر مسلّم از نشوز و نداشتن تمکین، که سبب سلب حقّ نفقه مى‌شود، نداشتن تمکین در مساوی تمتّعات جنسى است؛ پس نفقه در فرض بالا، یعنى خروج از منزل، ساقط نمى‌شود (بنابر احتیاط واجب).
سؤال ـ آیا خانـم بدون رضایت شوهر مى‌تواند براى فعّالیّت‌هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى، از منزل بیرون شود؟
پاسـخ : در صورتى که براى یک هدف مادّى یا معنوى ضرورى بیرون شود، اشکال ندارد. ضمناً در صورتى که خانـم در عقد تزویج چنین حقّى براى خود قائل شده باشد، اشکال ندارد.
سؤال ـ در صورتى که مهر حالّ (نقد) باشد زوجه غیر مدخوله حق دارد تا گرفتن مهریّه تمکین نکند؛ امّا آیا این حق را هم دارد که در غیر تمکین نیز از زوج اطاعت نکند؛ برای مثال منزل والدیـن خود بماند، و هر جا که مایل بود برود، و هر کار که خواست انجام دهد، و با این حال مطالبه نفقه نماید؟

پاسـخ : می بایست به وظیفه های دیگر خود عمل نماید ، فقط مى‌تواند تمکین را منوط به گرفتن مهر نماید ، آن هم در صورتى که مهرحالّ بوده و قرائنى دالّ بر تأخیر آن نبوده باشد.
سؤال ـ زنى پـس از فوت شوهرش با برادر همسـر مرحومش تزویج مى‌کند، آیا مى‌تواند شبهاى جمعه براى قرائت فاتحه به مزار شوهر اوّل برود؟
پاسـخ : با اجازه شوهر اشکال ندارد.
سؤال ـ آیا خانـم ها مى‌توانند بدون اجازه و رضایت همسـر ان خویش، که افرادى مؤمن و متدیّن مى‌باشند، در مسجد فعّالیّت کنند؟ به گونه‌اى که امورات یک مسجد را کاملا در دست بگیرند. در حالى که این کار سبب اختلاف خانوادگى مى‌شود.
پاسـخ : بدون اجازه همسـر جایز نیست؛ ولى رفتن به مسجد براى فرا گرفتن احکام و معارف دین جایز می باشد.
سؤال ـ شخصى دوازده سـال قبل به همسـر ش پیشنهاد مى‌کند که از تهران مهاجرت کنند؛ امّا خانـم حاضر به این هجرت نمى‌شود، و آقـا هجرت مى‌کند. اکنون مرد، به بهانه این که خانـم اطاعت نکرده ، نه نفقه مى‌پردازد و نه طلاق مى‌دهد، رأی این مسأله چیست؟
پاسـخ : در صورتى که در تزویج قرار داد خاصّى براى محلّ سکونت خانـم نباشد، خانـم موظّف است در محلّ سکونت تابع آقـا باشد؛ مگر این که زیان و زیان مهمّى براى وی داشته باشد.
سؤال ـ آیا اطاعت نکردن خانـم از شوهر در غیر مـوارد واجب و مستحب حرام است؟
پاسـخ : اطاعت خانـم از شوهر مرتبط به حقوق زناشوئى و بیرون رفتن از منزل است، در کارهاى دیگر اطاعت بر وی واجب نیست، هر چند خوب است که خانـم و آقـا در همـه مـوارد با هم تفاهم داشته باشند.
سؤال ـ در صورتى که آقـا با رفتن زنش به دانشگاه، اداره، و هر محیط دیگرى مخالف باشد، خانـم شرعآ چه وظیفه‌اى دارد؟

پاسـخ : می بایست رضایت شوهر را جلب نماید ؛ مگر این که در عقد تزویج شرط کرده باشد.
سؤال ـ چنان چه شوهر اجازه گزینش شغلى به همسـر خود بدهد، آیا پـس از طىّ مرحلـه ها خاصّگزینش وشروع به کار،مى‌تواندجلوگیـری نماید ،یا اجازه اوّل التزام به همـه لوازم آن است؟
پاسـخ : هر گاه خانـم قرار دادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره یا مؤسّسه‌اى بسته، آن قرار داد ضـروری الاجرا مى‌باشد، و شوهر حقّ جلوگیـری ندارد. و این در صورتى است که زمان عقد، اجازه کار خانـم در بیرون از منزل شرط نشده باشد، و الّا احتیاجى به اجازه شوهر در عقد قرار داد نیست؛ ولى در هر حال می بایست شؤون شوهر و خانواده را رعایت نماید .
سؤال ـ چنان چه زن به خاطر انجام مستحبّات زیاد، دچار خستگى زیاد شود، بطورى که آقـا نتواند تمتّعات ضـروری را ببرد، آیا آقـا حق دارد وی را از انجام چنین مستحبّاتى نهى نماید ؟ آیا اطاعت از شوهر در اینجا ضـروری است؟
پاسـخ : آقـا نمى‌تواند وی را نهى نماید ؛ مگر این که بطور کلّى تمتّع از میـان برود، و در این صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه وی نمى‌تواند اقدام نماید .
مسأله ـ چنان چه زن در تمام کارهایى که در مـوارد پیش (به شرحى که گذشت) گفته شد، از شوهر اطاعت نکند گناهکار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى وی از میـان مى‌رود؛ ولى مهر وی از میـان نمى‌رود.

کارهاى منزل

مسأله ـ خانـم وظیفه ندارد خدمت مسکن را انجام دهد و غذا تهیّه نماید و نظافت و مثل آن را عهده دار شود؛ مگر به میل خود. و چنان چه مرد وی را مجبور بر این کارها نماید، خانـم مى‌تواند حقّ الزحمه خود را در مساوی این کارها از وی بگیرد.
سؤال ـ آیا خانـم مى‌تواند در منزل وظیفه های خود را انجام ندهد؛ برای مثال غذا نپزد، یا مسکن را مرتبّ نکند؟ آیا آقـا مى‌تواند وی را مجبور به انجام این گونه کارها بنماید؟
پاسـخ : آقـا حق ندارد وی را مجبور به این کارها نماید ؛ مگر این که خانـم با میل خود این کارها را انجام دهد.

سؤال ـ آیا این شرط، که همسـر آینده کارهاى متعارف و معمول منزل را انجام دهد، درست است؟ در صورتى که خانـم به شرط عمل نکند رأی آن چیست؟
پاسـخ : هر گاه شرط کنند، این شرط ضـروری الاجراست ؛ و موقعی تخلّف احتیاط آن است که خانـم هزینه آن را پرداخت نماید .
سؤال ـ مى‌دانیم که خانـم موظّف به انجام کارهاى منزل نیست، حتّى مى‌تواند براى شیر دادن و پرورش طفل از شوهرش اُجرت اخذ نماید ؛ لکن با توجّه به این که در ایران رسم بر این است که خانـم ها اغلب کارهاى مسکن را انجام مى‌دهند و پـس از تولّد بچّه، وی را نگهدارى کرده و شیر مى‌دهند، آیا مى‌توان گفت که عقد مبنیّآ علیها واقع شده و در سرانجام خانـم می بایست کارهاى معمولى مسکن را انجام دهد و مزدى هم از شوهرش طلبکار نیست؛ مگر در جایى که خلاف آن ثابت شود؟
پاسـخ : این گونه مسائـل عقد مبنىٌ علیه نیست، تا رأی شرط ضمن العقد داشته باشد؛ ولى خوب است آقایان و خانـم ها در زندگى مشترک خانوادگى این گونه سخت‌گیرى‌ها را با هم نداشته باشند، تا زندگى خوبى داشته باشند. > احکام زنان (جدید) > 2ـ اطاعت از شوهر

سؤال ۵۰۶٫ مسائـل اطاعت خانـم از شوهر کدام است؟

جواب: زنى که عقد دائم شده بنابر احتیاط نبایستی بدون اجازه شوهر از مسکن بیرون رود یا کارى در بیرون خانه گزینش نماید (خواه اجازه لفظى باشد و یا از قرائن معلوم گـردد که وی راضى است) و بدون عذر شرعى از نزدیکى کردن وی جلوگیرى نکند.

سؤال ۵۰۷٫ در صورتى که خانـم از شوهر اطاعت نکند، آیا مرتکب گناه شده؟

جواب: چنان چه زن در کارهایى که در سؤال پیش گفته شد اطاعت شوهر نکند گناهکار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى وی از میـان مى رود ولى مهر وی از میـان نمى رود.

سؤال ۵۰۸٫ ضمنا اگـر در کارها عادى و مباح نظـر پدر دختر و شوهر گوناگـون باشد، ترجیح با کدام است؟

جواب: در فرض مسأله اطاعت هیچ یک ضـروری نیست; مگر این که مایه اذیت و آزار پدر گردد، که در این صورت اطاعت وی واجب می باشد. > احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 1. محدوده اطاعت

زنان

سوال : در مـورد شغل خانـم در بيرون از خانه، بفرماييد: الف. چنان چه شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسـر خود داد آيا پـس از طي مراحلي ویـژه مي‏تواند بگويد اجازه ادامه کار را نمي‏دهم؟ يا اين که اجازه اول التزام به همـه لوازم آن مي‏باشد؟ ب. آيا بين کار موقت با کار مستمر و هميشگي، تفاوتي وجود دارد؟ ج. آيا بين استخدام بوسیـله افـراد حقيقي يا حقوقي – بخصـوص دولتي – تفاوتي وجود دارد؟ د. آيا بين کاري که با حق شوهر منافات داشته باشد، با شغلي که چنين منافاتي ندارد فرقي هست؟ ه. آيا بين شغلي که با رها کردن آن به مالـک کار يا ديگران لطمه جدي مي‏خورد با شغلي که چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت خانـم از ادامه تدريس در وسط سـال تحصيلي که باعث زیان زدن به آموزشگاه و محصلين مي‏گردد).
جـواب : الف. هر وقت زن قراردادی با اجازه شوهر نسبت به مدتی بسته است آن قرارداد لازم‏ الاجراء است و شوهر حق جلوگیـری از آن را ندارد و چنان چه قراردادی دارد و می‏تواند استعفا دهد می بایست استعفا دهد، ولی چنان چه خسارتی از این جهت بر خانـم برسد شوهر می بایست خسارت را جبران نماید . ب. از پاسـخ بالا معلوم می‏شود. ج. تفاوتی ندارد. د. فرقی ندارد. ه. شوهر می بایست خسارت ها را جبران نماید .

نهی همسـر از انجام مستحبات

سوال : چنان چه زن به خاطر انجام مستحبات زیاد، دچار خستگى مفرط گـردد به طورى که آقـا نتواند تمتّعات ضـروری را از وی ببرد، آیا آقـا حق دارد وی را از انجام چنین مستحباتى نهى نماید و آیا اطاعت از شوهر در این جا ضـروری است؟

جـواب : آقـا نمى تواند وی را نهى نماید مگر بطور کلّى تمتّع از میـان برود و در این صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه وی نمى تواند اقدام نماید .

تقابل امر شوهر با امر ولی فقیه

سوال : چنان چه امر شوهر در تقابل با امر ولی فقیه قرار دریافت کند اطاعت از کدامیک ضـروری است؟
جـواب : در مسئله مربوط به حکومت می بایست از ولی فقیه پیروی شود.

اجازه از شوهر برای بیرون رفتن در زمان نامزدی

سوال : در زمان نامزدی که خانـم در مسکن پدری تشریف دارد هرگونه بیرون رفتن خانـم می بایست با اجازه شوهر باشد یا پدر زن؟ چنان چه با آقـا باشد موقعی رعایت نکردن خانـم باتوجه به این نکته در طلاق مهریه حاوی خانـم می شود یانه؟
جـواب : در این زمان نه نفقه واجب است ونه اجازه گرفتن زن.

مطلب مرتبط:

آیا گوش دادن به صدای خواننده زن حرام است

حکم پوشیدن جوراب رنگ پا چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE